Brigáda Dlouhý Dvůr

V úterý 11. 8. uskutečnili B. Karešová a J. Vilím s mládeží dopolední brigádu na rozvoz zeminy kolem položených obrubníků u pomníků v Dlouhých Dvorech. Rozvezena byla čtvrtina z hromady hlíny podél tří stran souboru. Bude třeba v rozvozu pokračovat zejména na jižní a zadní straně, o čemž se ještě s dalšími členy domluvíme. Celá hromada se rozhodně kolem památek dá rozprostřít. Zároveň s námi pracovali kameníci na instalaci posledních dvou památek, čímž je soubor úplný. Zbývá jen osadit oplocení u pomníku npor. Salemfelse.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_-_brigada_Dlouhy_Dvur/

 

 

Severní Čechy-Březina

V sobotu 1. srpna 2020 se součástí letní slavnosti obce Březina stala i společenská akce vztahující se k válce roku 1866. Nejdříve přítomní diváci byli v krátkosti seznámeni s historií tohoto válečného konfliktu ve spojitosti s Březinou. Následovalo představení účastníků v dobových uniformách. Návštěvníci měli možnost poznat z pruské strany podplukovníka 1. gardového pěšího pluku a poddůstojníka 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 s dodatkem, že právě tento pluk 28. června 1866 postupoval od blízkého Žďáru na Mužský a Boseň. Z rakouské strany se jednalo o příslušníky pěšího pluku č. 73, bubeníka pěšího pluku č. 74, příslušníka trénu a dělostřelce. U posledně jmenovaného bylo zdůrazněno, že takto ustrojení vojáci obsluhovali děla střílející od kopce Mužský na Prusy postupující od Svijan a Žďáru. Spojeneckou saskou stranu zastupovali vojáci 2. mysliveckého praporu. Mluvené slovo zakončila zmínka o pomníku ev. č. 55 vedle budovy obecního úřadu a o pomníku ev. č. 53 na hřbitově u kostela sv. Vavřince. Konečnou tečkou se stalo poděkování obci za přispění na opravu prvně uvedeného pomníku v roce 2018. Technický referent Komitétu 1866 pro oblast severních Čech J. Náhlovský předal starostce obce ing. Dagmaře Svobodové děkovný dekret, publikaci a pamětní stuhu ke 130. výročí našeho spolku s propagačními materiály. 

Následoval pietní akt u pomníku ev. č. 55 připomínajícího 3 rakouské vojáky a po dalším přesunu také pieta u pomníku ev. č. 53 postaveného na památku 6 vojáků pruského 1. durynského pěšího pluku č. 31 s upozorněním, že jejich jména jsou uvedena na naučném panelu, který se nachází před vstupem na hřbitov. U obou pomníků starostka D. Svobodová položila kytici za obec a stejně tak provedl i Komitét 1866. 

Členové Spolku vojenské historie Liberec v uniformách saských myslivců provedli před kulturním programem v Březině pietní akt u pomníku ev. č. 35 u Sychrova, který byl postaven na památku jezdce Hofmanna ze saského 1. jezdeckého pluku.

Za Komitét 1866 se březinské akce zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, M. Macek, P. Daníček, M. Malach, D. Koral, J. Třešňák a Š. Novák.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-AKCE_BREZINA_-2020/

  

 

Severní Čechy - Kunratice, pomník 1813 - Tongrund a pomníky 1866.

V sobotu 25. července 2020 proběhl v obci Kunratice u Frýdlantu v Čechách pietní akt u dochované části pomníku připomínající zemřelé občany obce v 1. světové válce. Po přejezdu k pomníku vztahující se na válečné události v roce 1813 v lokalitě Tongrund byl i zde proveden pietní akt. Za Komitét 1866 se akce zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, D. Koral, J. Třešňák a Š. Novák. Na zpáteční cestě J. Náhlovský s P. Novákem navštívili několik pomníků z války roku 1866 na Liberecku. Posekali trávu u pomníku ev. č. 1 u Dolního Vítkova a vytrhali plevel u pomníků ev. č. 6 ve Stráži nad Nisou, ev. č. 13 v Liberci-Vesci, ev. č. 14 v Dlouhém Mostě a ev. č. 17 - 19 v Hodkovicích nad Mohelkou.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-akce_Kunratice_2020/

  

 

Staronová publikace v e-shopu

Komitétu 1866 se podařilo získat ještě několik zbylých výtisků průvodce po naučné stezce "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště". Tuto publikaci vydal Komitét 1866 již před deseti lety společně s obcemi, na nichž se uvedená vojenská střetnutí odehrála, přičemž jeho vlastní zásoby byly během několika mála let vyprodány.

Publikaci je možné zakoupit v našem e-shopu, případně i na vybraných akcích v našem spolkovém stánku.

NS MH

 

Vzpomínka na dva olomoucké admirály

Dne 25. července 2020 byl v komorním duchu připomenut v Olomouci rok 1866 a námořní bitva u ostrova Vis (Lissa), která se odehrála dne 20. července 1866. Při této příležitosti se konala vzpomínková akce u hrobu kontradmirála Josefa von Lehnerta, který se přímo této bitvy zúčastnil a je zde v Olomouci pochován se svou ženou Fanny von Lehnert. Vzpomínka byla věnována i druhému olomouckému rodáku viceadmirálu Franzi Löflerovi, který má rovněž náhrobek v Olomouci. Akci zorganizovali Jan Juna, Zdena Junová a Jan Březina od 27. praporu polních myslivců. Přítomni byli rovněž Ondřej Král (6. prapor polních myslivců) s manželkou, za Komitét 1866 Jiří Jemelka a Václav Hradil. V průběhu vzpomínky se přidali i náhodní diváci z řad veřejnosti.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Olomouc_2020

 

 

 

Brigáda na Olšanských hřbitovech

Petr Megela-

 Ve dnech 15. a 17. července 2020 jsem realizoval údržbu hrobů na Olšanských hřbitovech v Praze. Ve středu 15. července jsem očistil a umyl hrob Jana Nepomuka Steinského. Hrob je celkově v pořádku, nicméně zlacení nápisu na náhrobním kameni je již dosti omšelé a je načase plánovat jeho obnovu. Dále jsem pokračoval obhlídkou hrobů pro plánování údržby. Navštívil jsem hroby Emanuela Salomona Friedberga - Mírohorského, Ignáce Wagnera, Rudolfa Ottenfelda, Viléma Dokoupila a památník evangelických vojáků ze zrušených pražských hřbitovů. Cílem obhlídky bylo zjištění aktuálního stavu hrobů, tvorba plánu prací a seznamu nástrojů potřebných pro realizaci prací.

V pátek 17. července jsem realizoval údržbu následujícími zásahy:

1.       Friedberg - Mírohorský: hrob a pomník byly zcela zarostlé bujným porostem břečťanu a kapradí. Z okolních neudržovaných hrobů zasahovaly k místu další porosty břečťanu a náletové dřeviny. Proto bylo nutno částečně upravit i vedlejší hrobová místa, kde jsem vysekal část náletových dřevin a odstranil rozrostlé popínavé rostliny. Na Mírohorského hrobě jsem radikálně zredukoval břečťanový porost i kapradí tak, aby byly všechny nápisy na skromném pomníku viditelné a identifikace hrobu snadná. Stélu pomníku jsem očistil nasucho. Rovněž na tomto pomníku se ztrácí zlacení nápisu.

2.       Ignaz Wagner: hrob zanesen spadem listí a odkvetlých květů z blízké lípy a dalších stromů. Spodní část pomníku a kamenného ohrazení hrobového místa obrostlé mechem. V pravé části rostoucí náletové dřeviny. Proběhlo odstranění spadaného listí, květů a dalšího tlejícího materiálu, odstranil jsem také mech a vyčistil spáry mezi náhrobní deskou a ohrazením hrobu. Náletové dřeviny jsem vystříhal a celý hrob nasucho očistil.

3.       Rudolf Ottenfeld (v neděli 26. července připomeneme 107 let úmrtí R.O.): hrob se nachází ve velmi poničené části hřbitova. Velká část okolních hrobů je zvandalizována (včetně sousedního pravého hrobu, jehož povalený náhrobek zasahuje k Ottenfeldovu hrobu). Hrob je stále v nálezovém stavu (po odkrytí zeminy před několika lety). Jeho aktuální stav je kritický (hrob částečně propadlý). Pískovcová náhrobní deska byla silně pokryta mechem a špínou. Vsazená pamětní deska z mramoru je rozbitá, nápisy prakticky nečitelné. Malý fragment středové části pamětní desky chybí (jinak je pamětní deska kompletní). Plastika rodového znaku na náhrobní desce poškozená. Proběhlo vyčištění hrobového místa od plevelu a trávy, šetrně jsem odstranil mechový porost a další nečistoty z hrobu. Dále jsem pokračoval pečlivým očištěním reliéfů náhrobní desky. Z aktuálního stavu je zřejmé, že hrob Rudolfa Ottenfelda vyžaduje rychlý stabilizační zásah, jinak mu hrozí nenávratné poškození či zánik. Bude nutno upravit bezprostřední okolí hrobu, opravit usazení náhrobní desky, ošetřit ji proti mechu a erozním vlivům. Vzhledem k destrukci pamětní desky bude vhodné vytvořit její repliku (dokud ještě existuje originál v téměř kompletním stavu). Stabilizační zásah je nutno projednat co nejdříve.

4.       Vilém Dokoupil: hrob mírně zaplevelený, pomník v solidním stavu, litinový plůtek kolem hrobového místa chátrá. Plevel a popínavé rostliny, zasahující z vedlejšího hrobu, jsem odstranil, bezový výhon mezi hroby jsem vystříhal. S jistou námahou se mi podařilo rozštípat a vykopat pařez v horním rohu hrobu vpravo od pomníku. Vyhrabal jsem z hrobového místa zbytky větví, kameny, střepy a další nečistoty. Pomník jsem nasucho očistil.

5.       Památník evangelických vojáků ze zrušených hřbitovů v Praze (naproti hrobu Viléma Dokoupila):  Jde o nedávno zřízený objekt ve velmi dobrém stavu, proto jsem jej pouze nasucho očistil od pavučin, prachu a spadu listí. Prostranství před památníkem jsem zametl. Další údržba nebyla třeba.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Olsany_2020

  

 

Pieta v Dubu nad Moravou a vycházka po bojišti u Tovačova 18. července 2020

Tradiční vycházka po tovačovském bojišti se konala v sobotu 18. července 2020 za značně deštivého počasí, které také ovlivnilo návštěvnost této akce. Vycházce předcházela stejně jako v minulých letech od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky a občany zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel v tomto válečném roce, zvláště epidemii cholery, která celé okolí velmi tragicky postihla. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících s návštěvou císaře Františka Josefa I. v Dubu v říjnu 1866. Císař tehdy vykonal inspekční jízdu po Čechách a Moravě, aby na vlastní oči spatřil, jaké škody jeho lidu válka přinesla, a pokusil se alespoň symbolicky těžce zkoušeným obyvatelům pomoci. Poté místostarosta Lubomír Vaňák a Pavel Andrš (zástupce Koruny české) za asistence člena rady městyse Pavla Piňose položili věnec ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách. Pietní vzpomínku ukončila česká státní a také rakouská císařská hymna. Na tomto místě je třeba vyjádřit všem představitelům městyse velké poděkování za obnovení tradice pietních setkání v Dubu, za péči o památky z prusko-rakouské války a také za velmi přátelskou atmosféru, která při pietních setkáních panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže věnovaného rakouskému podporučíku Robertu Abelemu u starého tovačovského mlýna za přítomnosti starosty Tovačova Marka Svobody zahájena již 24. vycházka po místním bojišti, které se zúčastnilo 20 zájemců o vojenskou historii, a kterou svým výkladem doprovázeli J. Synek a J. Jemelka. Vzhledem k nepříznivému počasí byl program vycházky zkrácen a po úvodním výkladu se všichni přesunuli ke kříži na Olomoucké ulici a odtud k ústřednímu pomníku bojiště. Návštěvníci byli podrobně seznámeni s průběhem tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a také s místními památkami, které se k této historické události vztahují. Vycházka byla zakončena pietním aktem u rakouské mohyly, při níž byla vzpomenuta památka vojáků padlých na okolních polích a položena kytice věnovaná městem Tovačov. Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za příkladnou péči o památky z války roku 1866 a také za všestrannou podporu vycházek po bojišti, které jsou již mnoho let nedílnou součástí kulturního kalendáře města. Doprovod návštěvníků tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil (s vnukem Jiřím Vančíkem), Jiří Jemelka a Jiří Synek a dále příznivci našeho spolku Ladislav Novák a Petr Indrák. Fotodokumentaci akce již tradičně zajišťovali Zdena Junová a Karel Novotný. Vycházka byla zakončena přátelským posezením v restauraci U Tří králů v Tovačově.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Tovacov_2020

 

 

154. výročí bitvy u Hradce Králové

Vzpomínkové akce ke 154. výročí bitvy u Hradce Králové byly v letošním roce značně omezeny díky opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19 – byl zrušen plánovaný rozsáhlý páteční program v Hradci Králové a zrušena byla také sobotní bitevní ukázka, která každoročně přiláká na Chlum několik tisíc diváků.
Výročí tak mělo především pietní ráz a bylo zahájeno v pátek 3. července 2020 od 14 hodin odhalením opraveného pomníku 7. vestfálského pěšího pluku č. 56 v Probluzi. V 15.30 hod. následovalo slavnostní otevření upravené expozice Muzea války 1866 na Chlumu doplněné o přednášku historika J. Šrámka o významu sepulkrálních památek. Od 18 hod. byla v kostele Proměnění Páně na Chlumu sloužena nechanickým farářem M. Benkem a administrátorem farnosti Všestary J. Brožkem zádušní mše za padlé v bitvě u Hradce Králové. V Hradci Králové v té době proběhlo slavnostní zvonění zvonu Augustin v Bílé věži. Páteční program byl zakončen nočním pochodňovým průvodem obcí Chlum a pietním aktem na Pruském hřbitově.
V sobotu 4. července 2020 připravilo Muzeum války 1866 na Chlumu celodenní program zaměřený na děti, který byl doplněn seminářem archeologa Univerzity Hradec Králové M. Holase zabývajícím se výbavou vojáků prusko-rakouské války a také problematikou nálezů válečných hrobů.
Od 11 hodin se u pomníku Baterie mrtvých na Chlumu konal pietní akt, kterého se zúčastnili kromě velkého množství členů klubů vojenské historie v dobových uniformách zástupci Královéhradeckého kraje (hejtman J. Štěpán a náměstkyně M. Berdychová), města Hradce Králové (primátor A. Hrabálek a náměstek J. Bláha), Muzea východních Čech v Hradci Králové (ředitel P. Grulich a vedoucí J. Hrubecký), dále europoslanec T. Zdechovský, senátor J. Malý, ředitel krajského vojenského velitelství plk. T. Rak, předsedkyně Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 J. Kuthanová, ředitelka ZD Všestary M. Nebeská, zástupci obcí Máslojedy (starostka B. Karešová, místostarosta P. Sailer) a Třesovice (P. Mrkvička), zástupce Ferdinandova řádu 1561 I. Dubec, filmový a divadelní herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek a zástupci Komitétu 1866 (předseda M. Suchý, místopředseda J. Synek a řada jeho dalších členů).
Odpoledne se uniformovaní vojáci pěším pochodem přesunuli k lesu Svíb, kde proběhl pietní akt u pomníku 8. praporu polních myslivců, v rámci něhož vystoupil s projevem starosta obce Čistěves K. Tuček, předseda Komitétu 1866 M. Suchý a ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek. Následovala krátká bitevní ukázka v lese a po ní pietní akt u pomníku rakouského plukovníka Poeckha. Celou akci zakončilo dekorování příslušníků pruských jednotek stuhami za odsloužené roky. Představitelům Historického c. k. řadového pěšího pluku č. 18 L. Petráčkovi a M. Klikovi byla představitelem mezinárodního řádu Křižovníci s červeným srdcem – Cyriaci P. Encem předána Medaile cti jako poděkování za péči o válečné hroby. Na závěr proběhlo u c. k. pěšího pluku č. 18 také předání nových členských průkazů a odznaků.

https://1866.rajce.idnes.cz/Pietni_akt_4.7.2020/

https://1866.rajce.idnes.cz/Svib_pietni_akt_4.7.202/

https://1866.rajce.idnes.cz/Svib_bitva_4.7.202/

https://1866.rajce.idnes.cz/Svib_4.7.2020/

 

 

 

 

Odhalení opraveného pomníku 7. vestfálského pěšího pluku č. 56 v Probluzi

Na hřbitově u kostela Všech svatých v Probluzi nedaleko Hradce Králové se nachází monumentální mramorový obelisk věnovaný příslušníkům 7. vestfálského pěšího pluku č. 56, kteří padli v boji o obec 3. července 1866. Pomník byl odhalen 7. 11. 1867 a jeho vrcholek zdobila bronzová plastika orlice. Originál byl však v roce 1999 neznámým pachatelem ukraden a v následujících letech byl nahrazen kopií z plastu. Bohužel i tato kopie orlice byla ukradena v roce 2010.
V letošním roce byla vytvořena ve slévárně HVH spol. s r.o. v Horní Kalné nová kopie orlice z plastu (umělého bronzu) a byla osazena na pomník restaurátorem Jiřím Soukupem. Finanční prostředky na obnovu pomníku byly získány z individuální dotace od Královéhradeckého kraje (42 000 Kč), z daru Gardy města Hradce Králové, z.s. (20 000 Kč) a zbytek peněz uhradil Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. (20 778 Kč).
Ke slavnostnímu odhalení došlo v pátek 3. července 2020, tedy na 154. výročí bitvy u Hradce Králové, za účasti zástupců Královéhradeckého kraje, města Hradce Králové, Muzea východních Čech v Hradci Králové, zástupců obcí Dolní Přím, Máslojedy, Třesovice a zemědělského družstva Všestary, členů Komitétu 1866 a několika desítek vojáků v dobových uniformách. Hned v úvodu představil ředitel projektu Königgrätz 1866 a velitel Gardy města Hradce Králové pan R. Balcárek okolnosti vzniku myšlenky vytvořit novou kopii orlice a přiblížil jednotlivé dárce finančních prostředků na tento záměr. S dalšími projevy vystoupili hejtman Královéhradeckého kraje J. Štěpán a jeho náměstkyně M. Berdychová, náměstkyně primátora města Hradce Králové M. Štayrová, senátor J. Malý, starosta obce Dolní Přím P. Švasta a předseda Komitétu 1866 M. Suchý. Po slavnostním odhalení orlice a položení věnců a kytic pomník požehnal nechanický farář M. Benko a pronesl modlitbu za vojáky padlé v krvavé královéhradecké bitvě. Jako výraz díků předal Komitét 1866 pamětní dekrety Královéhradeckému kraji, Gardě města Hradec Králové a obci Dolní Přím. Celou slavnost, kterou moderoval místopředseda Komitétu 1866 J. Synek, zakončilo několik čestných salv z dobových zbraní.
Je třeba poděkovat všem, kteří k záměru osazení kopie orlice na pomník jakkoli přispěli. Zvláště musíme vyzdvihnout významný podíl technického referenta Komitétu 1866 pro oblast severních Čech J. Náhlovského na zajištění nezbytné formy a na průběžné kontrole výroby odlitku.

https://1866.rajce.idnes.cz/Probluz_3.7.2020/

 

 

 

Severní Čechy - Ptýrov, Svijany

V úterý 30. června 2020 odpoledne posekal J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek a D. Koral trávu na mnichovohradišťském bojišti u pomníků ev. č. 28 - 31, 33 a 34. Další jejich činností bylo sekání trávy na bojišti u Podolí u pomníku ev. č. 39, kde zároveň demontovali obrubník a odebrali hlínu z jeho vnitřního prostoru. Uvedené práce souvisejí s opravou tohoto pomníku, která začala v květnu.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_Brigada_Ptyrov_Svijany_2020/

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM