Brigáda v Dluhonicích u Přerova 11. června 2019

V úterý 11. 6. provedl V. Hradil spolu se synem Petrem menší brigádu na bojišti u Tovačova v Dluhonicích. Jednalo se o očištění pomníku, na který se nedostalo při čištění v loňském roce, aby byl připraven na plánovanou sobotní brigádu, kdy bude provedena jeho hydrofobizace. Zároveň bylo uklizeno okolí pomníku. Pomník byl očištěn tlakovou vodou za pomoci elektrocentrály a wapky. Přestože bylo tropické vedro, práce šla od ruky, neboť pomník se nachází ve stínu okolních stromů.

  

      

 

 

 

Dotace z Ministerstva obrany České republiky na rok 2019-2020

Na rok 2019 mají dotaci:

Stráž nad Nisou

Na rok 2020 mají dotaci:

Dlouhé Dvory - skupina pomníků 

Roudnice nad Labem - pruský jehlanec v parku

Město Čáslav - oprava pomníku IR 21

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou 2019

V sobotu 1. června 2019 obec Klášter Hradiště nad Jizerou oslavila 875. výročí a část programu byla vyhrazena pro připomenutí událostí v roce 1866, které se významně dotkly uvedené lokality. Po úvodním slovu starosty p. Jiřího Navrátila následoval projev M. Suchého, předsedy Komitétu 1866, ve které vzpomenul zakladatele našeho spolku J. N. Steinského a rovněž zmínil mnichovohradišťský spolek založený v roce 1893. Za poskytnutí finančních prostředků na opravu pomníku ev. č. 18 v Ovocné ulici předal M. Suchý panu starostovi děkovný dekret. Další bod se zaměřil na představení vojáků v uniformách z roku 1866 a po té již následoval odchod do Ovocné ulice, kde p. J. Navrátil odhalil opravený pomník. Při této příležitosti položil za obec kytici na památku padlého rakouského vojáka a stejně tak památku uctil Komitét 1866. Pietní akt se uskutečnil rovněž u sousedního pomníku ev. č. 19 postaveného na památku myslivce Richarda Wolfa z pruského rýnského mysliveckého praporu č. 8. 
Po zbývající dobu trvání akce měli uniformovaní příslušníci možnost setrvat na hřišti v krytém prostoru, který nechal pro jejich potřebu extra postavit Obecní úřad Klášter Hradiště n. J.. Za Komitét 1866 se akce zúčastnil M. Suchý, J. Náhlovský, J. Votrubec, D. Koral, M. Malach, P. Lazurko, P. Novák a M. Janoušek.
Komitét 1866 velmi děkuje obci za výše uvedené zázemí a za hmotné zajištění všech dobově ustrojených účastníků a to i těch, kteří nejsou jeho členy.
 

Severní Čechy - Mimoň 2019

V pátek 24. května 2019 v rámci Muzejní noci v Mimoni proběhl pietní akt u hrobu pruských a rakouských vojáků zemřelých ve zdejších lazaretech, který se nachází v areálu Božího hrobu. Následovala přednáška Válka 1866 a město Mimoň, kterou technicky zajistil P. Lazurko a návštěvníci měli možnost seznámit se nejen s celkovou historií roku 1866, ale především s podrobnějšími informacemi k Mimoni a blízkému kuřívodskému bojišti z 26. června 1866. Po zbytek Muzejní noci trvající do 23 hodiny se Jiří Náhlovský, David Koral a Petr Lazurko nacházeli v expozici k prusko-rakouské válce, kde návštěvníkům dle zájmu zodpovídali jejich dotazy.

Fotografie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Mimon_2019

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou 2019

Pomník ev. č. 18 v Klášteře Hradiště nad Jizerou v Ovocné ulici: V pátek 10. května 2019 zhotovil Milan Janoušek a Jiří Náhlovský nový betonový základ pomníku připomínajícího rakouského vojáka padlého 28. června 1866. Částečně poškozený původní pískovcový sokl, s velkou pravděpodobností z roku 1867, doplňoval několik let kříž z pásového železa s textem v podobě nalepené samolepky na plechové desce. Osazení nového soklu s litinovým křížem a deskou s plastickým českým a německým textem dle historické předlohy proběhlo v úterý 28. května. Slavnostní odhalení opravené památky provedl starosta p. Jiří Navrátil v sobotu 1. června v rámci 875. výročí obce Klášter Hradiště n. J..  

Komitét 1866 velmi děkuje zastupitelstvu obce Klášter Hradiště nad Jizerou za finanční podporu, se kterou byla provedena oprava uvedeného pomníku. 
 

Fotogalerie:https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou_2019

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou, Ševčín, Mimoň 2019

V sobotu 18. května 2019 proběhla brigáda zaměřená na sekání trávy v lokalitě Kláštera Hradiště nad Jizerou. Dopoledne se členové Komitétu 1866 David Koral, Milan Janoušek a Jiří Náhlovský zaměřili s pomocí člena Spolku vojenské historie Liberec Jiřího Třešňáka na pomníky ev. č. 32 a 10 - 20. Po plánovaném odjezdu J. Třešňáka v 11,30 hod. na akci u pomníku obětí válečných let 1914 - 1918 v Rudolfově výše uvedení členové našeho spolku pokračovali u pomníků ev. č. 26 a 27. 

Po následném přejezdu do Mimoně k pomníku ev. č. 20 proběhlo u pietního místa pohřbených pruských a rakouských vojáků zemřelých ve zdejších lazaretech ostříhání dřevin, odstranění nežádoucích plevelů a uhrabání okolí. Při návratu na mnichovohradišťské bojiště byla tráva rovněž posekaná u pomníků ev. č. 1, 4 - 6, 9 a 21. V neděli 19. května M. Janoušek stejnou činnost na tomto bojišti provedl u pomníku ev. č. 3. 
 
 

Obnova pomníku v obci Březina - jaro 2019

Z podnětu technického referenta pro bojiště v severních Čechách J.Náhlovského byla Obecním úřadem v Březině zafinancovaná kompletní rekonstrukce pískovcové pyramidy na hrobě tří rakouských vojáků padlých v bitvě u Mnichova Hradiště.Po několika brigádách byla oprava dokončena na jaře roku 2019

BŘEZINA 2012BŘEZINA 2019

 

Představení knihy Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866

„Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866“, to je název knihy Bc. Matouše Holase, kterou dne 6. května 2019 autor představil ve Studijní vědecké knihovně v Hradci Králové.

Zájemci o problematiku prusko-rakouské války v roce 1866, tak mohou obohatit svoji knihovničku o další zajímavou publikaci. 

 

kniha 1866

 

Valná hromada 2019-Všestary

Volební valná hromada Komitétu 1866 13. dubna 2019

V sobotu 13. dubna 2019 se ve Všestarech konala 44. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. Předseda spolku Miroslav Suchý přednesl stručný přehled loňského roku a v následujících referátech byli členové spolku seznámeni s výsledkem hospodaření za rok 2018, návrhem rozpočtu na rok 2019, zprávou kontrolní komise, aktuálním plánem akcí a také s děním na jednotlivých bojištích. Jednou z hlavních náplní této valné hromady byly volby do předsednictva spolku na období let 2019-2023, jejichž výsledkem bylo nové složení řídících orgánů Komitétu 1866:

Předsednictvo Komitétu 1866:

Miroslav Suchý – předseda

Jiří Synek – místopředseda

Martin Barus – hospodář

Josef Šrámek – jednatel

Petr Lazurko – člen předsednictva

Kontrolní komise Komitétu 1866:

Jiří Kozák – předseda

Věra Hladíková – místopředsedkyně

Miroslav Malach – člen kontrolní komise

Po skončení valné hromady se konal pietní akt u hrobu B. Tuhého na všestarském novém hřbitově a také u hrobů z války roku 1866 vedle kostela. Na obou místech byl za Komitét 1866 položen věnec. U hrobu B. Tuhého krátce seznámil přítomné s životem tohoto badatele a sběratele zbraní J. Šrámek.

     VH 2019 02  

 

Jarní brigáda na bojišti u HK 2019

Dne 19. dubna 2019 se na bojišti u Hradce Králové uskutečnila za krásného slunečného počasí plánovaná jarní brigáda, které se zúčastnilo celkem 17 členů Komitétu a jejich rodinných příslušníků. Vzhledem k velkému počtu účastníků byly vytvořeny dvě pracovní skupiny. V první skupině, kterou si řídili V. Hladíková a J. Kozák, byli kolegové Z. Studený a noví členové Komitétu M. Erbenová, M. Jakoubek a P. Vrba.

            Tato skupina se věnovala práci na údržbě pomníků a úpravě jejich okolí v lese Svíb. Práce započaly u památky ev.č. 408 - 30. prap. pol. myslivců očištěním tělesa pomníku od mechů a lišejníků a shrabáním listí a suchých větví v okolí pomníku. Stejné úkony byly provedeny u ev.č. 383 - rak. 51. pěšího pluku a připojených pyramid. Práce pokračovaly u čtyř památek na křižovatce cest a na pomníku ev.č. 292 - Myslivce a vedle umístěné pyramidy na hrobě pruského vojína Wieganda. Po krátké přestávce práce pokračovaly po jižním okraji Svíbu a byly upraveny památky ev.č. 158 - prus. 4. magd. pěšího pluku č. 67, ev.č. 159 pyramida na společném hrobě, ev.č. 276 rak. 26. pěš. pluku, ev.č. 278 rak. 13. prap. pol. myslivců i tři pomníky ev.č. 219, 223 a 272 u východního vstupu do lesa. Poté skupina pokračovala k hrobu prus. npor. Schmidta a dvěma pyramidám ev.č. 150 a 151 na jižním svahu pod tímto hrobem. Nakonec účastníci brigády ještě očistili většinu křížů a jejich soklů v této lokalitě.

Druhá, početnější skupina odjela do Rosnic hned po té, co místostarosta Máslojed P. Sailer dovezl ze skladu v Hořiněvsi 7 ks. stojanů naučných stezek, které nechala starostka paní J. Kuthanová natřít Luxolem, na Chlum. V této skupině bylo 11 členů a sice: B. Karešová + 1, P. Mrkvička, J. Musílek + 1, L. Petr, I. Stolín, M. Suchý s přítelkyní Šárkou, J. Šrámek a J. Vilím.

            V Rosnicích byl vyměněn starý neopravitelný stojan za nový, znovu natřen a opatřen tabulí s krycím plexisklem. Také byly ošetřeny obě pyramidy. Po přejetí k východnímu okraji obce Horní Dohalice bylo totéž provedeno s tamním stojanem. Poté se skupiny rozdělily. Jedna odjela do Nechanic ke Komárovské bažantnici, kde byl vyměněn u stojanu zadní hranol, který již úplně chyběl, zkráceny uhnilé stojky a vše natřeno a uvedeno do náležitého stavu. Druhá skupina se přemístila do Mžan na náves, kde byl také vyměněn zadní hranol, stojan natřen a poté co starosta obce přinesl desku, která vypadla z poškozeného stojanu, byla tato nainstalována. Obě skupiny přejely do Hořiněvsi. Jedna se věnovala výměně hranolu a nátěru stojanu u Hankova domu, druhá výměně celého stojanu na návsi a opět obě skupiny, výměně a nátěru stojanu a očištění pomníku ev.č. 4 na "Tumplace". Nakonec jsme přejeli do Račic nad Trotinou, kde jsme opravili a natřeli tabuli na úpatí vrchu Horka, kde jsme také obdrželi malé občerstvení z rukou kolegyně B. Karešové. Zamýšlená výměna poškozené tabule se neuskutečnila, neboť až tam jsme zjistili, že grafik omylem nechal vyrobit tabuli jinou. Poté byl vyměněn stojan v obci na křižovatce a jako ve všech předchozích případech tabule i krycí plexi očištěny vodou se saponátem.

Bylo tedy celkem instalováno 5 kusů nových tabulí a ve třech případech nahrazeny napadené zadní hranoly novými.

V podvečer se sešly obě skupiny na Chlumu u rozhledny při přátelském posezení při opékání klobás, které donesl předseda Suchý.

Dne 23. 3. 2019 vykonala brigádu ve Svíbu Věra Hladíková. U pomníku Myslivce očistila sokl, oplocení a uklidila okolí památky. Pokračovala s údržbou památek ev.č. 7 a 269 při cestě na křižovatku a také očištění čtyřech pomníků na křižovatce lesních cest.

Dne 1. 5. 2019 navštívila pomník lva, rakouské Knebelovy brigády v Dohalicích kde také provedla základní údržbu památky a jejího okolí.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Jarni_brigada_na_bojisti_u_HK_2019

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM