Samospráva

Vojenský hřbitov z prusko-rakouské války roku 1866 v České Skalici

Popis: m_pp1_03

Vojenský hřbitov z prusko-rakouské války roku 1866 byl zřízen v roce 1893 na místě pohřbených vojáků, kteří  padli v bitvě u České Skalice 28.6.1866. Postupně na tento hřbitov byly přemisťovány exhumované ostatky a pomníky, které musely být odstraněny při výstavbě vodního díla Rozkoš a rozšiřování mezinárodní silnice E 67.  Původní hřbitov zřízený u Č. Skalice po skončení prusko-rakouské války byl po roce 1893 rozšířen o druhou část (zadní část). Oplocení obou částí hřbitova bylo dřevěné, osazené do pískovcových sloupků. Vojenský hřbitov je dnes tvořen 2 lichoběžníkovými částmi oddělenými původním dřevěným plotem s kamennými sloupky z červeného pískovce. Původní oplocení se nezachovalo, stávající pletivový plot je silně zkorodovaný, pletivo neopravitelné.

Katastrální území: Česká Skalice
Parcela č. : 1799/1
Vlastník: Nadace pro udržování vojenských pomníků z roku 1866 – neexistující právní subjekt
Počet pomníků: 37 ks
Opraveno v r. 2008 17 ks
Finanční prostředky poskytl:  
Nadace VIA 50.000 Kč
Královéhradecký kraj 200.000 Kč
Celkové náklady opravu v r. 2008: 280.714 Kč
Náklady na údržbu vojenského hřbitova v r. 2008: 10.000 Kč

Stav pomníků na jaře r. 2008: m_pp1_02

Na hřbitově se nalézá 37 pomníků, z nichž je 10 ks velmi ohrožených a hrozí jejich nezvratné poškození a zánik. Tyto pomníky jsou silně zasaženy biomasou (mechy a lišejníky). Dále jsou narušeny exhaláty, které ve spojitosti s krystalizujícími sloučeninami solí vyvěrají z kamene napovrch a tvoří silné krusty, které za přispění povětrnostních vlivů hloubkově narušují kámen. Pomníky vykazují také značné mechanické poškození profilací, rohů a říms. Některé kamenné prvky nelze restaurovat a musejí být nahrazeny věrnými kopiemi. Statika cca ½ pomníků je narušena. Kovové prvky pomníků jsou zasaženy hloubkovou korozí, část kovových prvků chybí. Písmo je nečitelné, místy  zanikající. Kovový oplůtek  pomníků e.č. jsou silně zasaženy hloubkovou korozí a jsou mechaniky poškozeny.

 

Restaurátorský postup opravy pomníků:

- očištění pomníkům_pp1_01

- demontáž kamenných prvků, jejich restaurování, event. zhotovení kopií

- demontáž kovových částí jejich očištění a konzervace

- výroba modelů poškozených resp. chybějících kovových částí, zhotovení kopií a jejich instalace

- sanace základů,

- odstranění krust, poškozených částí a uvolněných plomb

- vyspravení plomb, modelování profilací a  doplnění spár,

- zpevnění kamene prostředky Porozil Z resp. ZV,

- hydrofobizace konzervačními prostředky Porosil VV,

- biocidní ošetření kamene,

- obnova písma

- údržba zeleně

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM