Hodiny 23. 10. 2023

Dušičky na královéhradeckém bojišti a 51. valná hromada Komitétu 1866

Obrázek

V sobotu 21. října 2023 se v přednáškovém sále Muzea války 1866 na Chlumu konala 51. valná hromada Komitétu 1866, které se zúčastnilo celkem 48 členů spolku a dva hosté. Na valné hromadě byly prezentovány referáty týkající se nejdůležitějších oprav památek v průběhu roku 2023, využití dotačních titulů na restaurování pomníků a válečných hrobů, publikační činnosti a spolkové exkurze do česko-moravského pomezí a na jižní Moravu. Za celkovou podporu a poskytnutí zázemí v prostorách muzea je třeba poděkovat jeho vedoucímu Janu Hrubeckému.
Odpoledne se konala vzpomínková akce Dušičky 1866 na královéhradeckém bojišti, kterou pořádal Komitét 1866, Muzeum východních Čech v Hradci Králové a projekt Königgrätz 1866. Po shromáždění účastníků u Muzea války 1866 na Chlumu všechny přivítal moderátor Jiří Synek a při krátkém pietním aktu byl položen věnec k pomníku Jana Nepomuka Steinského – zakladatele péče o válečné hroby z války roku 1866. V 13.00 hod. se průvod vojska a návštěvníků odebral nejprve k opravenému pomníku na polním valu a hromadném hrobě dělostřelců 8-liberní pěší baterie č. 7 od 12. rakouského dělostřeleckého pluku, která pod vedením setníka Josefa Kuhna bojovala do posledních chvil, dokud nepřítel nevnikl mezi děla. Pomník byl postaven 3. července 1991 Komitétem 1866 na místě označeném původně typovým křížem a v letošním roce došlo k jeho očištění a opravě nápisů na obou deskách. Z celkových nákladů na tyto práce ve výši 4300 Kč bylo hrazeno 3 440 Kč z individuální dotace Královéhradeckého kraje a 860 Kč zaplatil Komitét 1866. Navíc byly při několika brigádách našeho spolku tyto dělostřelecké valy vyčištěny od náletových dřevin. Pomník byl nyní požehnán farářem nechanické farnosti Marianem Benkem za asistence Petra Megely a poté k němu předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý a Šárka Demlová položili věnec. Nakonec zazněla čestná salva pruské a rakouské jednotky a všichni se přesunuli k nedalekému mauzoleu nad obcí Lípa, kde proběhla hlavní část programu.
Po krátkém úvodu moderátora nejprve ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radek Balcárek pohovořil o letošní sezóně na bojišti, kterou již tradičně dušičková akce uzavírá. Poté vedoucí Muzea války 1866 na Chlumu J. Hrubecký seznámil přítomné se zajímavými detaily opravy historického oltáře mauzolea, které bylo postaveno libereckým továrníkem a majitelem smiřického velkostatku Johanem Liebiegem na památku rakouských a saských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové a bylo slavnostně vysvěceno 3. července 1867. Na dlouhá desetiletí se pak stalo centrem vzpomínek na padlé celého bojiště a stejně tomu bylo i v roce 1951 při poslední veřejné akci královéhradeckého spolku, než byl zrušen komunistickým režimem a také v roce 1990 po obnovení Komitétu 1866. Předseda Komitétu 1866 M. Suchý vystoupil s projevem, ve kterém zdůraznil nutnost péče o válečné hroby a poučení se z minulosti, kdy v mnoha obdobích docházelo k pokusům o pokřivení historického pohledu a vymazání odkazu předků z povědomí obyvatelstva. Následovala bohoslužba u mauzolea, při které farář M. Benko a P. Megela vysvětili opravený oltář. Po položení věnce M. Suchým a Š. Demlovou třeskly čestné salvy, které celou pietní vzpomínku u mauzolea zakončily.
Nakonec se část účastníků přesunula do Dohaliček, kde se u kostela nachází soubor čtyř křížů, jejichž kompletní opravu (včetně výroby nových soklů, neboť ty původní podlehly degradaci kamene a materiál se z nich odlupoval ve vrstvách) provedl kameník Jiří Soukup z Ostroměře. Z celkových nákladů ve výši 257 960 Kč bylo 206 368 Kč uhrazeno z dotace Ministerstva obrany na péči o válečné hroby, 25 796 Kč hradila Římskokatolická farnost Dohalice a 25 796 Kč Komitét 1866. Tyto opravené kříže byly nyní také farářem M. Benkem vysvěceny, přičemž M. Suchý seznámil přítomné s historií zdejších památek a jejich opravou. Letošní vzpomínková akce Dušičky 1866 na královéhradeckém bojišti by nemohla být realizována bez podpory Královéhradeckého kraje a všech tří pořadatelů, ale také bez hojné účasti členů klubů vojenské historie – především Gardy města Hradce Králové pod vedením Radka Balcárka a Jiřího Marko Bohdaneckého, Historického c. k. řadového pěšího pluku č. 18 Hradec Králové velitele Martina Kliky, Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74 pod velením Petra Lazurka, Spolku vojenské historie Liberec v uniformách saského 2. mysliveckého praporu velitele Miloše Veverky a dělostřelecké baterie Vilím-Musílek. Všem patří naše velké poděkování.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na výpis