Brigáda v severních Čechách (Stráž nad Nisou, Hodkovice nad Mohelkou, Březina)

Dne 27. 11. 2010 se uskutečnila brigáda ve Stráži nad Nisou, kde byl instalován stojan naučné stezky. Zároveň proběhlo odstranění blízkých křovin a úprava terénu. V Hodkovicích nad Mohelkou byl prostor u pomníku z války roku 1866 a 1. světové války zbaven plevelů. V Březině došlo k postavení pomníku na nově vybudovaný základ a k úpravě okolí.
Zúčastnění J. Náhlovský, M. Janoušek a P. Novák.
 

Výstava zbraní v Muzeu Mladoboleslavska

Muzeum Mladoboleslavska si Vás dovoluje pozvat na dlouhodobou výstavu "Zbraně. Vojenské zbraně ze sbírek muzea", která bude 27. listopadu 2010 zpřístupněna veřejnosti a na níž budou - jak název napovídá - prezentovány vojenské zbraně, pocházející z depozitářů mladoboleslavského muzea. Výrazně zde bude zastoupena i výzbroj související s prusko-rakouskou válkou r. 1866, prezentován by zde měl být i Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Výstava dlouhodobá a není zatím známo datum jejího ukončení, takže zájemci mají reltivně dostetak času tuto zajímavou prezentaci muzejních sbírek navštívit.
Na přípravě výstavy se podílel člen Komitétu 1866 a zaměstnanec mladoboleslavského muzea Filip Krásný.

Plakat-Zbrane

 

Brigáda v severních Čechách - Březina, Mnichovo Hradiště, Bílá Hlína, Rokytá, Kuřívody

V sobotu  6. 11. 2010 se uskutečnila brigáda zaměřená hlavně na vybetonování základu k pomníku e.č. 53, který se nachází na hřbitově v obci Březina. Za několik desetiletí se spodní část památky nacházela značně zasypaná v okolním terénu. U Mnichova Hradiště byla posekána tráva a uhrabáno okolí pomníku e.č. 41 a uhrabáno okolí u pomníku e.č. 42 . Stejně zaměřené aktivity proběhly v okolí Bílé Hlíny u pomníku e.č. 2, 4 a 5, u Rokyté (Ševčína) e.č. 1 a u centrálního pomníku e.č. 1 na kuřívodském bojišti. Zúčastnění J. Náhlovský a M. Barus.

    611-br    611-do  611-ku
 

29. Valná hromada Komitétu 1866

V sobotu 30. října se v restauraci U Polních myslivců na Chlumu konala 29. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Sešlo se na ní 37 řádných a 1 zasloužilý člen, kteří hned na počátku jednání schválili hlavní bod programu, kterým se - jak je na posledních jednáních vedení Komitétu 1866 obvyklé - stal Pomník padlých koní-pomník srážky jízdy u Střezetic. Místopředseda Radek Teichman seznámil přítomné s dosavadní prací a výsledky tohoto projektu - především již shromážděné finanční prostředky a mediální kampaň. Bylo dohodnuto, že členové Komitétu v blízké době obdrží materiály, jejichž prostřednictvím budou moci účinněji oslovit případné mecenáše a dárce. Po tomto hlavním bodu jednání následovala kratší diskuze, po níž byla valná hromada ukončena.
 

Výstava Via belli 1866 v Olomouci

V úterý 2. listopadu 2010 proběhla v Olomouci vernisáž putovní výstavy Via belli 1866, která nabízí návštěvníkům základní informace o prusko-rakouské válce roku 1866. Výstavu v loňském roce vytvořil Komitét 1866 v rámci projektu „Oživení památek v česko-polském pohraničí“ v rámci české-polského Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007-2013, realizovaného prostřednictvím Euroregionu Glacensis v roce 2009. Od té doby byla výstava prezentována např. v Jičíně, Kladsku, Ratibořicích, Strzeberne Górze, Zlatých Horách a naposledy v Tovačově, odkud byl převezen právě do Olomouce. Výstavu v Olomouci vedle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Katedra historie této fakulty. S manipulačními prácemi při příprvě této výstavy pomohli členové studentského spolku Cech invalidů středoevropské historiografie. Výstavu zahájili svými projevy děkan Filozofické fakulty doc. Jiří Lach, dr. Karel Podolský z Katedry historie a  technický referent Komitétu 1866 pro oblast Moravy a Slezska Jiří Jemelka. Vernisáže se rovněž zúčastnili členové vojenských historických jednotek. Výstava bude v Olomouci veřejnosti přístupná v Uměleckém centru Univerzity Palackého (Univerzitní ulice č. 3) každý všední den od 8 do 20 hod až do 17. prosince 2010.

via_belli_-_web-3

Další fotografie z vernisáže, jejichž autorem je student Katedry historie FF UP Filip Macháček, jsou k nahlédnutí ZDE.
 

Severní Čechy - Dlouhý Most.

Zásluhou Obecního úřadu a Římskokatolické církve v Dlouhém Mostě proběhla rekonstrukce desky na pomníku, který připomíná zemřelé ze srážky u Dlouhého Mostu 24. června 1866.

DSCN9709

 

Zasedání předsednictva Komitétu 10. října 2010

Dne 10. října 2010 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové sešlo předsednictvo Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 ke svému dalšímu jednání. Mimo tradičních aktualit z jednotlivých bojišť byla především zhodnocena centrální akce Komitétu 1866 konané 25. září v Tovačově (podrobnostiv předchozí aktualitě), která byla vyhodnocena jako velmi vydařená. Dalším výrazněji probíraným tématem byla veřejná sbírka na stavbu Pomníku padlých koní - pomníku jezdecké srážky u Střezetic, přičemž členové speciální pracovní skupiny informovali ostatní členy předsednictva o svých výsledcích - především byl zprovozněn specializovaný web, dále zřízena facebooková stránka (viz zde) a otištěny některé materiály ve východočeských denících Bohemia. Předsednictvo rovněž rozhodlo o přesunu termínu valné hromady Komitétu z 23. října na sobotu 30. října; Chlum jakožto místo konání zůstává nezměněn.
 

Centrální akce Komitétu 1866 v Tovačově 25. září

V sobotu 25. září se v Tovačově uskutečnila Centrální akce Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Tyto centrální akce se obvykle konají na místech, která jinak nejsou v souvislosti s prusko-rakouskou válkou příliš známá. V Tovačově byl k tomu důvod také proto, že nedávno byla v jeho okolí opravena většina pomníků, včetně centerální mohyly věnované tam padlým rakouským vojákům. Celá akce, kterou vedle Komitétu a města Tovačova pořádal rovněž Olomoucký kraj, byla spojena s tradičními tovačovskými svatováclavskými hody. Program začal již v pátek 24. září v podvečer slavnostní vernisáří výstavy smuteční floristiky "Květiny pro padlé z války roku 1866" na tovačovském zámku, kde si mohli návštěvníci tam již delší dobu umístěnou výstavu "Via belli 1866", mapující celý válečný konflikt mezi Rakouskem a Pruskem. O sobotní dopolední program se postaralo hudební vystoupení skupiny Kantoři a dechová hudba praporu polních myslivců č. 6 z Náchoda. Odpoledne se pak vojenské historické jednotky sešly na tovačovském náměstí a odebraly se k výše zmíněné rekonstruované centrální mohyle. Po projevech organizátorů byl tento zrekonstruovaný pomník slavnostně znovuodhalen a vysvěcen. Na poli v jeho okolí pak proběhla bitevní ukázka, přibližně simulující průběh bitvy u Tovačova. Této ukázky, které dle odhadů přihlíželo až 3000 diváků, se zúčastnilo asi 130 vojáků, 18 jezdců a 6 děl. Poté se všichni odebrali zpět do zámeckého areálu, kde další program (hudební a šermířská vystoupení) zkazil začínající déšť. Akci lze i přes závěrečnou nepřízeň počasí hodnotit jako velmi vydařenou.

Odkaz na kompletní fotogalerii - ZDE
 

Zasedání předsednictva Komitétu 11. září 2010

Dne 11. září 2010 se po prázdninové pauze opět sešlo předsednictvo Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Hlavním a v podstatě jediným bodem programu byla tématika vybudování pomníku srážky jízdy u Střezetic. Probírala se především mediální kampaň spojená se sbírkou na tento pomník. V rámci již dříve pro tento účel vytvořené pracovní skupiny byly rozděleny různé úkoly, spočívající v propragaci sbírky mezi různými zainteresovanými skupinami, v tisku i na internetu, kde bude v nejbližší době zřízen specializovaný web, věnovaný střezetickému pomníku. Pouze okrajově byla během schůze zmíněna další témata, týkající se např. opravy památek či centrální akce Komitétu v Tovačově.
 

Brigáda v severních Čechách - Kuřívody, Ševčín, Bílá Hlína, Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Boseň

Dne 21. 8. 2010 se uskutečnila brigáda zaměřená na kuřívodském bojišti na posekání trávy u pomníku e.č. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 a 13. V lokalitě Ševčín byla posekáná tráva u pomníku e.č. 1 a u tabule č. 5 naučné stezky "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště". U Bílé Hlíny byla posekaná tráva u křížů e.č. 2 a 4. V Klášteře Hradiště n. J. došlo k očištění a natření všech kovových částí centrálního pomníku e.č. 24. U tohoto pomníku byl rovněž odstraněn uvolněný tmel mezi jednotlivými díly, takže do pomníku zatékalo. Nově vytmelená místa byly následně přebroušeny a natřeny. Ze základových pískovcových částí byly odstraněny drny a odkopána hlína, jelikož okolní terén již dosahoval nad základ. Na katastru této obce byla posekaná tráva u pomníků e.č. 5, 6, 9 - 16, 18 - 21 24 a 26.
K dalšímu posekání trávy došlo na katastru města Mnichovo Hradiště v lokalitě V Dolních u pomníku e.č. 41. V Bosni byla vyměněná tabule č. 10 naučné stezky "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště", která se vlivem teplého počasí pokroutila. Uvedené poškození bylo zjištěno při brigádě a kontrole tabulí naučné stezky dne 17. 7. a vzniklo v době od 30. 6. Reklamace u dodavatelké firmy byla uznána z důvodu použití uměl. desky, která nebyla vhodná pro venkovní prostředí. Uvedené brigády, při které došlo k rozsáhlým pracovním aktivitám, se zúčastnil J. Náhlovský, J. Horký, M. Janoušek, M. Macek a P. Novák.

DSCN9344
Očišťování základových částí pomníku e.č. 24 v Klášteře Hradišti n. J.

DSCN9345
Práce na pomníku e.č. 24

DSCN9359
Spodní část téhož pomníku po skončení brigády
 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM