Severní Čechy - Kuřívody, Mnichovo Hradiště, Boseň

Neuplynul ani týden od přijetí J. Kůrky za nového člena Komitétu 1866, respektive rekruta severočeského oddílu, a úterý 6. června 2017 se stalo jeho významným dnem. Prvně v životě ve spolkovém duchu přiložil fyzicky ruku k dílu a to konkrétně v boji s rostoucí vegetací u několika pomníků a to hned na dvou polích pruského vítězství, u Kuřívod a Mnichova Hradiště, a tak po skončení celodenního nasazení heslo rakouské strany Viribus Unitis, jehož je zastáncem, mohlo být naplněno. V uvedený den ještě spolu s J. Náhlovským a D. Koralem, kteří pro vytýčený cíl využili dovolené, a s M. Janouškem, kterého ovšem z dopoledního brigádního nasazení povolaly požadavky odpolední směny v zaměstnání, zvelebil okolí pomníků na kuřívodském bojišti ev. č. 1, 6, 7 a 10 a na mnichovohradišťském bojišti ev. č. 1, 3, 6, 9 - 16, 26, 32, 44 - 46 a 50 - 52. Pro zúčastněné brigádníky bylo příjemným překvapením zjištění posekání trávy u pomníku ev. č. 43 u Dobré Vody, což bylo poprvé, kdy zde nemusel působit severočeský oddíl.

Fotogalerie : http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Kurivody,_Mnichovo_Hradiste,_Bosen

 

Sverní Čechy

V sobotu 6. května J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek a D. Koral posekali trávu na mnichovohradišťském bojišti a to konkrétně u pomníků ev. č. 1 - 5, 10 - 21 a 35. V Klášteře Hradišti nad Jizerou byla rozebrána tabule zastávky "U potoka" a vyčištěna od zapadlého hmyzu a dalších nečistot. Stejným zákrokem prošly všechny 3 tabule na bojišti u Kuřívod. 

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_Severni_Cechy_2017

 

Nedělní kouzlení na bojišti u Náchoda

Urychleně zmobilizovaná skupina kouzelníků ve složení: Petr Tylš, Šimon Ptáček, David Horák, Šimon Holas, Matouš Holas a Pavla Szabová se v neděli 21. května vyznamenala u opětovného sestavení pomníku ev.č. 85 u Vysokova na hrobě padlých náchodské bitvy. Odhodlanost a schopnost dobrovolníků z Komitétu 1866 a SPVH-Náchod se podobnými magickými akcemi nezastavitelně zvyšuje. Všem patří velký dík!

NK1

 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové

V neděli, dne 30. dubna 2017 se konala na bojišti u Hradce Králové jarní brigáda. Tentokrát se sešlo díky aktivitě kolegyně Hladíkové větší počet lidí. Jmenovitě: V. Hladíková, M. Holas, J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, M. Musílek, I. Stolín, Z. Studený, M. Suchý s přítelkyní a dětmi, J. Šrámek a J. Vilím. Práce započaly v lokalitě "U sv. Aloise" v Horním Přímu. Zde bylo posekáno rákosí, které se rozrůstá stále více k pomníkům, vyřezáno křoví vyrůstající z pařezů, odstraněny větve ze stromů u sochy sv. Aloise a naučné tabule a ošetřeny jednotlivé pomníky. Poté byl upraven hrob č. 63 von. Bolschwingha a posekáno obrážející křoví v jeho okolí. Kolega Mrkvička odvezl tři betonové patky, které k pomníku před lety kdosi vyvezl. Dále byl upraven pomník č. 65 rakouského rytmistra Löwenthala. Po přejetí k lesu Holá jsme posekali okolí pomníků č. 9 a 247 v severním cípu lesa a obě památky byly očištěny. Tyto pomníky se budou v letošním roce opravovat. Odpoledne jsme pokračovali v lese Svíb, kde proběhla běžná údržba na pomnících při hlavní cestě počínaje myslivcem č. 292 a konče pomníky č. 223, 272 a 219 při východním vstupu do lesa. Ještě jsme zašli k pomníkům č. 278, 276 a 159 na jihovýchodním okraji Svíbu. Cestou se k nám připojila kolegyně a starostka Máslojed paní Karešová, která zajišťuje u Lesů ČR opravu šachetních křížů na svahu pod pomníkem 30. praporu polních myslivců. Zde jsme řešili konkrétní stav jednotlivých soklů s kříži.                                                                                                                                                                            

Děkuji všem zúčastněným za vykonanou práci s přáním abychom se v tomto počtu opět sešli na podzimní brigádě.
Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_2017

 

Pruský hřbitov v Mikulově konečně kompletní

V dubnu 2017 se díky vstřícnosti a zajištění finančních prostředků městem Mikulovem podařilo završit opravu pruského cholerového hřbitova z roku 1866, který se nachází na okraji Mikulova a je největším takovýmto hřbitovem na Moravě. Po celkové úpravě plochy hřbitova a restaurování památek, které proběhlo v roce 2015 za spoluúčasti dotace z Ministerstva obrany ČR, byly v roce 2016 na původní kamenné náhrobky osazeny repliky 5 křížů. V letošním roce pak byla dokončena oprava náhrobku G. Brabandta a osazen na něj nový kříž zhotovený dle dobových fotografií.

Vysekání trávy v pravidelných intervalech na ploše hřbitova zajišťují Technické služby města Mikulova. 14. května technický referent Komitétu 1866 Jiří Synek vyplel na pruském hřbitově prostor okolo pomníků od plevele a vysoké trávy, očistil pomníky a odstranil drobné odpady.

HrbMik 1  HrbMik 2  HrbMik 3

 

 

Památka na jezdeckou srážku v Tišnově 11. července 1866

Město Tišnov ležící severozápadně od Brna se 11. července 1866 stalo svědkem srážky pruských a rakouských jezdců. 2. gardový dragounský pluk z předvoje I. pruské armády v prostoru mezi Předklášteřím a Tišnovem narazil na rakouský 5. hulánský pluk náležející ke 2. záložní jízdní divizi. Prudký jezdecký střet se přenesl až na tišnovské náměstí a rakouští jezdci byli nuceni nakonec město opustit. Rakušané v této drobné srážce ztratili 5 raněných důstojníků (z toho rytmistr von Knesebeck byl zajat a 22. 7. 1866 zemřel na následky svých zranění v Předklášteří), 5 hulánů mrtvých a 41 raněných nebo zajatých. Na pruské straně byl zraněn major von Schack, 2 dragouni padli a 10 jich bylo zraněno.

Jedinou památkou, které se v Tišnově na tuto srážku dochovala (nepočítáme-li několik ukázek dobové výzbroje a výstroje v místním muzeu), je hrob dvou pruských dragounů na městském hřbitově. Náhrobek je tvořen mramorovou nápisní deskou na pískovcovém podstavci, která nese jména pohřbených – Christian Jarick (narozen 1. 7. 1842) a August Schmidt (narozen 17. 10. 1842), oba příslušníci 1. eskadrony 2. gardového dragounského pluku. Nápisní desku nechalo město Tišnov v loňském roce zrestaurovat. Vlastní hrobové míst pravidelně udržují členové Komitétu 1866.

K poslední úpravě hrobu došlo v sobotu 29. dubna 2017, kdy technický referent J. Synek s rodinou očistil hrob i jeho okolí.

Tisn 1  Tisn 2  Tisn 3

 

Výroční zpráva Komitétu 1866 za rok 2016

Součástí níže anotovaného nového čísla spolkového časopisu Bellum 1866 je i výroční zpráva Komitétu 1866 za rok 2016. Jak je dobrým zvykem, přinášíme tuto výroční zprávu také v elektronické verzi na tomto portálu, konrétně na stránkách komitet.1866.cz v sekci Dokumenty, respektive v přímém odkazu ZDE.

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Na 40. valné hromadě Komitétu 1866, která se konala v sobotu 22. dubna, bylo jeho členům distribuováno nové číslo jejich spolkového časopisu Bellum 1866 - konkrétně se jednalo o první číslo (již takřka neuvěřitelného) 26. ročníku.

Stěžejním tématem celého čísla bylo zejména ohlédnutí za loňským rokem, v němjž jsme si připomínali 150. výročí prusko-rakouské války. Základní shnutí přinesla pochopitelně tradiční výroční zpráva a v ní obsažené texty o událostech na jednotlivých historických bojištích i dalších regionech. Naprosto unikátní přehled o dění v loňském roce však představuje především článek "Přehled kulturních a vzpomínkových akcí v roce 2016 vztahujících se ke 150. výročí války roku 1866". V časopise dále nechybí ani přehled v loňském roce poměrně bohatě vydávané literatury se vztahem k roku 1866 - formou anotace jsou zde uvedeny monografie, prostým výčtem pak odborné a popularizační články. Za pozornost rovněž stojí charakteristika jubilejních medailí či informace o nové bustě generálmajora Poschachera umístěné do kostela Proměnění Páně na Chlumu.

Nové číslo časopisu Bellum 1866 lze zakoupi i v našem e-shopu.

2017 1

 

E-shop opět v provozu

Od pondělí 24. dubna 2017 je opět v provozu e-shop Komitétu 1866 provozovaný na tomto webu, jehož odstávka, za níž se Vám tímto ještě jednou omlouváme, byla způsobena přechodem na nový vnitřní systém celého webu.

Nyní máte tedy opět možnost vybírat si z bohaté nabídky našich odborných publikací, spolkových časopisů, průvodců po naučných stezkách či pohlednicích.

E-SHOP

 

 

40. valná hromada Komitétu 1866

V sobotu 22. dubna 2017 se v hlavním sále Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnila již 40. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Vedle obligatorních částí byla věnována především ohlédnutí se za loňským rokem, kdy jsme si připomínali 150. výročí prusko-rakouské války. To ve své úvodní řeči zmínil i předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý, stejně tak se tato tématika pravidelně opakovala i ve zprávách jednotlivých technických referentů. Celkem 21 členů Komitétu 1866 pak bylo za mimořádnou činnost ve prospěch spolku během zmíněného 150. výročí oceněno Výroční pamětní medailí s příslušným dekretem. Valná hromada dále odsouhlasila udělení čestného členství pro našeho bývalého člena Oldřicha Krska a udělení zasloužilého členství pro Radka Teichmana a Vlastimila Grofa. Oba posledně jmenovaní byli ocenění především v souvislosti s úspěšným dokončením Pomníku jezdecké srážky u Střezetic v loňském roce, o němž zazněla i zvláštní zpráva. Za svou dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti severních Čech byl pak tamnímu technickému referentovi Jiřímu Náhlovskému předán dekret Ocenění za zásluhy. Přítomní členové Komitétu 1866 byli dále senámeni s programem akcí na rok 2017 i dalšími novinkami ze spolkového dění.

Po řádném ukončení valné hromady vystoupili členové Komitétu 1866 Petr Hejhal a Matouš Holas s podnětnými přednáškami o možnostech archeologického bádání a válek 19. století v obecné rovině i v konkrétním případě několika archeologicky zkoumaných hrobů z prusko-rakouské války ve východních Čechách.

 VH2017 01  VH2017 02  VH2017 03

Kompletní fotogalerie ZDE.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM