Znovu zmobilizován severočeský oddíl

V soboru 3. září 2016 byl znovu zmobilizován severočeský oddíl v boji s rostoucí trávou. První zakousnutí struny sekacího stroje proběhlo již v 7.00 hodin na mnichovohradišťském bojišti u pomníku ev. č. 41 a dále následovaly pomníky ev. č. 42, 26 a 27. Poté se skupina ve složení J. Náhlovský, D. Koral a P. Novák přemístila ke Kuřívodám, kde byla zjištěna úprava okolí pomníku ev. č. 1 a 22 ze strany MÚ Ralsko. U prvně uvedené památky proběhlo drobné odstranění uschlého porostu a v menší míře opětovné aplikování chemického přípravku proti nežádoucí vegetaci. Další práce se znovu přesunuly k Mnichovu Hradišti, kde čekal hlavní cíl pracovního dne a to u pomníku ev. č. 1, kde mimo posekání trávy byl znovu natřen dřevěný plot. Během těchto prací dorazila posila v osobě M. Janouška. Po splnění tohoto úkolu již nic nebránilo, aby trávu zdárně skosila technika u pomníku ev. č. 2, 4, 5, 10-16 a 18-20. Zde by mohl nastat konec raportu z 11,5 hodinového plného nasazení, nebýt toho, že v těsné blízkosti pomníku ev. č. 14 se nacházel lidský exkrement. K jeho odstranění posloužila M. Janouškovi dvě kukuřičná stébla. Co k tomu dodat? Nějaký člověk patrně chtěl zvýšit výnos ze zemědělské půdy, která se nachází hned za pomníkem, ale k tomu mu chybělo pouze několik desítek centimetrů... Jinak si těžko vysvětlit jeho počínání na udržované travnaté ploše v okolí nejen tohoto pomníku, ale i dvou dalších, když sousední prostor je již po mnoho let neudržovaný, a zde by mohlo dojít k poranění nějaké části jeho těla...

Fotoalbum: http://1866.rajce.idnes.cz/znovu_zmobilizovan_severocesky_oddil

 

Návštěva bojiště

Během léta očistila V. Hladíková vybrané památky na těchto lokalitách královéhradeckého bojiště: Hořiněves, Dohalice, Sadová, Mžany, Stračovská Lhota

Fotografie: http://1866.rajce.idnes.cz/Navsteva_bojiste

 

Vzpomínka na 150. výročí úmrtí pruského generálporučíka Clausewitze v jihomoravské Čejči

V neděli 31. července 2016 proběhla v Čejči pietní vzpomínka u hrobu pruského generálporučíka Clausewitze, jenž v této obci přesně před 150 lety zemřel. Úvodní slovo pronesl místostarosta Čejče Ing. Radek Peš, který také diváky, jichž se shromáždilo více než 50, seznámil s průběhem opravy náhrobku v roce 2011. Poté Mgr. Petr Vachůt z Muzea města Brna, který byl také iniciátorem celé pietní vzpomínky, krátce shrnul průběh prusko-rakouské války na Moravě a její dopad na obyvatelstvo Čejče. Na závěr technický referent Komitétu 1866 Jiří Synek přiblížil posluchačům osobu generálporučíka Clausewitze a po položení věnce k jeho hrobu také popsal výzbroj a výstroj dvou přítomných členů klubu vojenské historie z Brna, kteří se akce zúčastnili v uniformách gardového fyzilírského pluku, a kteří také pokládali věnec za obec Čejč a stáli čestnou stráž u hrobu. Za uspořádání celé vzpomínkové akce, která se setkala s velkým ohlasem mezi místními obyvateli, patří velký dík představitelům Čejče i panu P. Vachůtovi.

cejc16 1  cejc16 2  cejc16 3

 

Severní Čechy: Kuřívody, Ševčín a Boseň

V dopoledních hodinách v sobotu 23. července 2016 mobilizovaný severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, K. Koral a P. Novák úspěšně zvítězil nad rostoucí trávou na kuřívodském bojišti u pomníků ev.č. 1, 6 a 7. U těchto byl na vnitřní ploše obrubníků navíc aplikován chemický roztok proti růstu nežádoucí vegetace. Stejný zásah byl proveden u pomníku ev.č. 2, 3, 10 a 12. Následně byl uskutečněn přesun na mnichovohradišťské bojiště, kde již čekal hlavní cíl dne, a to natření celého plotu u pomníku ev.č. 1, kterému samozřejmě předcházelo posekání travnaté plochy v blízkosti uvedené památky. Během natírání se přidala posila v osobě M. Janouška, a tak byl získán čas pro další činnost v odpoledních hodinách. Určité povzbuzení v práci zajistil P. Novák recitací několika frází z budovatelských básní. Po splnění daného úkolu již opět následovalo sekání trávy a to u pomníků ev.č. 21, 35, 43, 45 a 52. Podvečerní doba v ½ 9 hodin se začínající únavou některých brigádníků po 10,5 hodinách práce znamenala již ukončení brigády.

Fotografie: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_Kurivody,_Sevcin_a_Bosen

 

Renovace památek na Náchodsku - VIDEO

Poutavné shrnutí dosavadních oprav památek z prusko-rakouské války na náchodském bojišti přináší následující video Matouše Holase.

https://youtu.be/tdnf4xRpFdw

 

Vycházka po bojišti u Tovačova – letos již po dvacáté

Letošní vycházce předcházela mše svatá sloužená v kostele sv. Václava v pátek 15. července 2016 od 18 hodin za vojáky, padlé především v tovačovské bitvě roku 1866. Hudební doprovod i proslovy místního faráře P. Františka Urbana byly zaměřeny, aby co nejvíce připomněly to, že právě v tento den před 150. lety se u Tovačova střetla pruská a rakouská vojska. Písně „Blíž k tobě, Bože můj“ a „Odpočiňte v pokoji“ byly zahájeny vojenskými signály (znělkami) na trubku, k níž se přidaly varhany. Tímto hudebním duetem byl doprovozen i úvod mše, část před evangeliem, nesení obětních darů, průběh přijímání i závěr mše. Zazněly znělky „Den je skončen“, „Shromáždit na svá místa“, „Pošta“, „Volání k jídlu“ i tradiční „Večerka“. Pan farář připomněl tovačovské události před 150 lety, tehdejší nešťastný průběh primice P. Josefa Konečného a v přímluvách spolu s přítomnými poprosil Pána za naši svobodu, za toleranci a snášenlivost mezi lidmi i za věčné odpočinutí obětem války v roce 1866.

Po mši zazněly v koncertní podobě varhan pruské vojenské pochody Coburger March a Preussens Gloria. Pak i s trubkou Chanson Triste (Slzavá píseň) od P. I. Čajkovského a poté pietní Pax vobis (Pokoj vám) od J. Fučíka. Závěrem za doprovodu varhan i trubky bylo zpíváno několik slok rakouské hymny „Zachovej nám Hospodine“ od J. Haydna s českým textem J. Seidla. Na varhany hrál pan Pavel Baďura, na trubku pan Stanislav Švanda a zpěv obstarala část chrámového sboru při kostele svatého Václava v Tovačově. Koncert byl odměněn velkým potleskem a oceněn byl tak i celý důstojný průběh mše svaté, kterou místní i přespolní účastníci uctili a vzdali poctu všem padlým.  

V sobotu 16. července 2016 se konala již 20. vycházka po bojišti u Tovačova, akce, která je již tradiční součástí kulturního kalendáře tohoto koutu Hané. Pravidelně každoročně ji pořádá město Tovačov ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 a od roku 2000 stojí v čele vycházek pan Jiří Jemelka z Komitétu 1866.

Té letošní se i přes nebývale chladné počasí zúčastnilo celkem 45 návštěvníků, 8 členů Komitétu 1866 (Jiří Hanuš, Věra Hladíková, Václav Hradil, Jiří Jemelka, Kateřina Mašková, Jiří Stískal, Zdeněk Studený, Jiří Synek) a 4 členové spolků vojenské historie v dobových uniformách – Jan Juna (27. prapor polních myslivců), Evžen Petřík (Arcibiskupská knížecí garda Kroměříž), František Sklenář (8. pěší pluk z roku 1849) a Josef Hynek (francouzský 8. řadový pěší pluk). Město Tovačov bylo zastoupeno kastelánkou paní Květou Zajícovou. Vycházky se také zúčastnil současný starosta Dubu nad Moravou Ivo Čečmani a bývalý starosta pan Jindřich Bartošek. Kromě jiných přišli i stálí příznivci, 92 letý Bohumil Venclík a Ladislav Novák, oba z Tovačova, Petr Indrák z Klopotovic, Milan Pospíšilík z Prosenic, Vojtěch Chmelař z Beňova a manželé Hučínovi z Přerova.

Vzhledem k 150. výročí prusko-rakouské války, které si v letošním roce připomínáme, byl program vycházky značně rozšířen. Po jejím zahájení u bývalého mlýna nedaleko autobusového nádraží byl tovačovským farářem P. Františkem Urbanem požehnán opravený kříž, který stojí v místech, kde byl smrtelně zraněn rakouský podporučík Robert Abele.

Poté se všichni přesunuli do tovačovského zámku, kde byla slavnostně otevřena výstava 150ti fotografií dokumentující vzpomínkové akce a vycházky na Tovačovsku od roku 1993 do současnosti, kterou ve spolupráci s kastelánkou paní Květou Zajícovou připravili pánové Jiří Jemelka a Karel Novotný z Klenovic na Hané. Výstava je provázena půvabnou květinovou výzdobou aranžovanou paní Evou Mézlovou. Výborné koláčky napečené paní Jaroslavou Raškovou obstarala paní Květa Zajícová. Ty hned u vstupu, rozjasnily líce nejednoho návštěvníka. Výstava vhodně doplňující stálou expozici věnovanou válce roku 1866, bude v arkádovém křídle tovačovského zámku umístěna do konce turistické sezóny roku 2016.

Od zámku účastníci vycházky směřovali ke kříži na Olomoucké ulici a odtud k Ústřednímu pomníku zdejšího bojiště, kde pokračoval výklad týkající se srážky z 15. července 1866 a památek na Tovačovsku, jichž se na katastru města nachází osm. Zde měli účastníci možnost obohatit své znalosti zakoupením a studiem literatury zaměřené k prusko-rakouské válce troku 1866 a poznat i tu část publikací, které byly vydány právě k 150. výročí. Současně byli seznámeni i se zářijovou rozsáhlejší akcí zaměřenou na letošní historické jubileum. Závěrečnou tečku tvořila pietní vzpomínka na padlé vojáky. Kytici města Tovačov k ústřednímu pomníku položila jednatelka Komitétu 1866, paní Věra Hladíková a akce byla ukončena výstřelem z jediné palné zbraně, kterou přítomní vojáci sebou měli.

Tov vych 01  Tov vych 02  Tov vych 03

 

Výstava Via Belli 1866 v Lomnici nad Popelkou

Od sklonku června tohoto roku je v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou nainstalována výstava Via Belli 1866. Jedná se o putovní výstavu, jejímž autorem je Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a která průřezově mapuje průběh celé prusko-rakouské války. V Lomnici nad Popelkou není náhodou - v nejbližším okolí města sice neprobíhaly žádná bojová střetnutí, ale po bitvě u Jičína zde byly umístěny četné lazarety. Raněné, kteří podlehli svým zraněním, připomíná na místním hřbitově 7 pomníků. Výstava samotná není tvořena pouze "základními" panely, ale místní muzeum ji doplnilo vitrínami s dobovou výzbrojí a výstrojí i literaturou vztahující se k prusko-rakouské válce.

Lomnice vb

Výstava bude v Lomnici až do 30. září a návštěvníci si ji mohou prohlédnout každý den mimo pondělí od 9 do 16 hodin (ve všední dny již od 8 hodin).

 

Vrchol pracovní sezony na bojišti u Náchoda

Po úspěšné renovaci pomníku 25. praporu polních myslivců, pokračovaly restaurátorské práce i na jiných válečných památkách.

Koncem června byl opraven z prostředků obce Provodov-Šonov v pomník na hrobě pruského svobodníka F. A. Beiera, který byl z části zničen pádem stromu na začátku roku 2015. Renovace vycházela z jediné známé fotografie, která znázorňovala pomník s původním kamenným křížem. Z fotografie byla následně provedena rozměrová studie, dle které byla vyrobena replika původního kříže.

Nach1  Nach2  Nach3

Téměř v současné době byl opraven tzv. Wimpffenův kříž (ev. č. 84), jehož renovaci finančně zajistil Klub vojenské historie Ostrava (www.kvh-ostrava.cz), který se zabývá historií rakouského 20. pěšího pluku v období napoleonských válek. Renovaci provedla restaurátorka BcA. Pavla Szabová. Členové KVH- Ostrava pomník navštívili u příležitosti účasti na výročních akci v Hradci Králové dne 2. července. U pomníku bylo vzpomenuto na příslušníky rakouského 20. pěšího pluku, kteří v těchto místech hrdinně bojovali a utržili z rakouských jednotek během bitvy největší ztráty. Zazněly citace z plukovní kroniky i čestná salva.

Nach4  Nach6  Nach5

Na Staroměstském hřbitově v Náchodě bylo současně ukotveno litinové oplocení u centrálního pomníku padlým náchodské bitvy. Pomník je tak po kratší odmlce již v kompletním a zrenovovaném stavu. Rovněž bylo vyzlaceno písmo na pomníku pruského setníka H. Vogelsanga. Práce na hřbitově tak završila rovněž BcA. Pavla Szabová.

Nach7  Nach8

 

Vzpomínkové akce ke 150. výročí prusko-rakouské války na Chlumu

Vzpomínkové akce ke 150. výročí prusko-rakouské války roku 1866 vyvrcholily v neděli 3. července 2016 na Chlumu u Hradce Králové, kde se již od pátku 1. 7. rozkládalo vedle válečného muzea velké vojenské ležení a kam již od rána proudily davy diváků.

Od 11 hodin se u pomníku Baterie mrtvých konal pietní akt pořádaný Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 moderovaný jeho členem Jiřím Synkem. Z pódia před mohutným pomníkem obstoupeným širokým kordónem uniformovaného historického vojska nejprve přítomné přivítal starosta obce Všestary Michal Derner a poté k divákům promluvili místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, velvyslanec Rakouské republiky Alexander Grubmayr, jehož projev překládala ředitelka Muzea východních Čech Naďa Machková-Prajzová, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink, prorektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž a předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý. Dále byli přítomni přidělenec obrany Německého velvyslanectví Klaus-Walter Günzel, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml, ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek, ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové plukovník Karel Filip, poslanci Martina Berdychová a Tomáš Zdechovský, senátoři Jaroslav Malý a Josef Táborský a zástupci partnerských měst Hradce Králové – Montana (Bulharsko), Székesfehérvár (Maďarsko), Giessen (Německo), Wroclaw (Polsko), Metz (Francie) a Banská Bystrica (Slovensko). K patě pomníku Baterie mrtvých bylo položeno 13 velkých věnců. Kromě výše jmenovaných položila věnec za Mikroregion obcí památkové zóny 1866 starostka obce Máslojedy Blanka Karešová, další byl položen jménem Karla Habsbursko-Lotrinského za dům habsburský. Pietní akt ukončily čestné salvy příslušníků spolků vojenské historie a hymny v podání dechové hudby 6. praporu polních myslivců z Náchoda a Artillerie-Traditionskapelle „Von der Groeben“.

Vrcholem celého dne byla rozsáhlá bitevní ukázka nazvaná Königgrätz 1866, ve které přibližně 900 vojáků v dobových uniformách přiblížilo až 30 000 diváků skutečné události z bitvy u Hradce Králové, včetně setkání pruského krále Viléma I. a jeho syna korunního prince Bedřicha Viléma na bojišti.

Od 16 hodin byla v kostele Proměnění Páně na Chlumu kardinálem Dominikem Dukou celebrována zádušní mše za vojáky padlé v roce 1866. Návštěvníci si mohli v interiéru tohoto kostela prohlédnout i nově instalovaný sádrový model busty generálmajora Ferdinanda Poschachera von Poschach, který 3. července 1866 padl v bitvě u Hradce Králové. Autorem busty je skotský sochař Alexander Stoddart a jejím donátorem člen Komitétu 1866 z Velké Británie Gerard W. Henry.

 

Pietní akt v Máslojedech a bitva o Svíb

Na sobotní dopoledne 2. července 2016 připravila pro návštěvníky bojiště u Hradce Králové zajímavý program obec Máslojedy, na jejímž katastru se nachází podstatná část lesa Svíbu, v němž se odehrávaly jedny z nejvýznamnějších bojů bitvy.

V 10 hodin byl za účasti několika stovek diváků zahájen pietní akt u pomníku rakouského 12. pěšího pluku, který podle svého vzhledu dostal název „Říman“. K přítomným promluvila nejprve starostka obce Máslojedy Blanka Karešová, poté předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý a nakonec pronesla kázání farářka Církve československé husitské Františka Klásková. Prapor obce Máslojedy, který byl u pomníku rozvinut, hrdě třímal místostarosta Máslojed Pavel Sailer. Po položení věnců k pomníku a čestných salvách se diváci přesunuli na louku na okraj lesa Svíbu, kde příslušníci klubů vojenské historie uspořádali velkolepou bitevní ukázku inspirovanou krvavými událostmi z července 1866, které se odehrály právě v těchto místech, jež byla publikem nadšeně přijata.

Za uspořádání této akce a také za soustavnou vzornou péči o památky z války roku 1866 na jejím katastru patří obci Máslojedy náš velký dík.

Maslojedy 1  Maslojedy 2  Maslojedy 3.

Kompletní fotogalerie z pietního aktu ZDE  a z bitevní ukázky ZDE

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM