Brigáda na bojišti u Jičína 22.7.2023

V sobotu 22. 7. 2023 proběhla brigáda na bojišti u Jičína. Během brigády byla posekána tráva v okolí pomníků e. č. 9, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25 a 27. Uvedené pomníky byly zároveň očištěny a byly odstraněny větve a upraveny keře v jejich okolí. 
Brigády se účastnili členové Komitétu 1866 Jiří Třešňák, Petr Megela a Martin Rympler.
 
 

Dotace ministerstva obrany na opravu válečných hrobů na rok 2024

Ministerstvo obrany na svém webu (https://valecnehroby.army.cz/dokumenty-ke-stazeni) zveřejnilo seznam projektů, které podpoří v rámci dotace na péči o válečné hroby v roce 2024. K naší radosti je mezi nimi i pět žádostí, na jejichž zpracování se podílel Komitét 1866, konkrétně se jedná o tyto projekty
Oprava vojenského hřbitova z roku 1866 v České Skalici – 2. etapa
Oprava pomníku saského nadporučíka Stieglitze z války roku 1866 u Probluze
Oprava souboru pomníků z války roku 1866 na hřbitově v Hrádku – 1. etapa
Oprava dvou saských pomníků z války roku 1866 v Probluzi
Oprava souboru pomníků z války roku 1866 v Tovačově – 1. etapa

Zároveň uspěla i žádost Královéhradeckého kraje, přičemž z dotace by se měl v příštím roce rovněž opravit pomník Knebelovy brigády rakouského X. armádního sboru v Dohalicích (tzv. lev), a také projekt „Oprava pomníku poručíka Magnuse de l´Homme de Courbiére“, o jehož podporu požádala obec Žďár (okr. Mladá Boleslav) a který je zaměřen na opravu místa posledního odpočinku jedné z obětí srážky u hradu Kosti v noci z 28. na 29. června 1866.

 

Svobodné Dvory

Dne 18.7. M.Suchý a R. Balcárek odstranili nečistoty, řasu a mech z pomníku ev. č. 215 ve Svobodných Dvorech.

 

 

 

Pietní vzpomínka v Dubu nad Moravou a vycházka po bojišti u Tovačova 15. 7. 2023

V sobotu 15. 7. 2023 se uskutečnila od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu upozornil na nutnost připomínat si válečné události z minulosti, abychom se vyvarovali opakování historie. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících se vzpomínkami jednoho z dubských občanů na události z července 1866. Farář Jan Kornek pronesl modlitbu za zemřelé a poté starosta Ivo Čečman spolu s místostarostou Pavlem Rychlým a členem rady městyse Pavlem Piňosem položili kytici ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Březina a K. k. Pionier Kompanie Jakub Novotný. Pietní vzpomínku ukončila čestná salva a národní hymny České republiky a habsburské monarchie a poté se všichni přesunuli k malému občerstvení do společenské místnosti úřadu. Všem představitelům Dubu nad Moravou je třeba vyjádřit velké poděkování za všestrannou podporu těchto pietních setkání a velmi přátelskou atmosféru, která při nich panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže u starého tovačovského mlýna za přítomnosti starosty města Marka Svobody, kastelánky zámku Květy Zajícové a ředitele základní školy Leona Bouchala zahájena již 27. vycházka po místním bojišti, které se na počátku i přes velmi teplé počasí zúčastnilo přibližně 40 zájemců o vojenskou historii, a kterou vedl Jiří Synek. Po krátkém úvodním výkladu se všichni přesunuli na hráz Skašovského rybníka a odtud vycházka pokračovala okolo zámku ke kříži na Olomoucké ulici. U ústředního rakouského pomníku si účastníci vycházky odpočinuli ve stínu a byli seznámeni s průběhem tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a s místními památkami, které se k ní vztahují. U Bezedného dolu byla také k pomníku 108 pruských a rakouských vojáků položena kytice věnovaná městem Tovačov. Výklad byl ukončen u pomníku pruského podplukovníka Behra a odtud se všichni odebrali zpět do Tovačova. Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za péči o památky z války roku 1866 a za dlouhodobou podporu vycházek po bojišti spočívající ve vzorném vysekání okolí všech památek, zřízení přístupové cesty k Behrovu pomníku a v případě letošního velmi horkého počasí i v zavezení chlazené balené vody pro návštěvníky vycházky až na bojiště. Doprovod návštěvníků tvořili stejní příslušníci spolků vojenské historie v dobových uniformách, jako v Dubu, za Komitét 1866 se akce zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil, Petr Megela, Kamila Metelková, Pavel Mrkvička, Jaroslav Pavlíček, Martin Soběslav, Zdeněk Studený a Jiří Synek a dále příznivci našeho spolku Ladislav Novák, Karel Novotný a Petr Indrák. Akce byla zakončena přátelským posezením ve vinárně na tovačovském náměstí.

Dub23 1  Dub23 2

Tovačov23 1  Tovačov23 2  Tovačov23 3  

 

Severní Čechy - brigáda

V sobotu 8. července 2023 proběhla brigáda zaměřená na údržbu okolí několika pomníků v lokalitě severních Čech, které se zúčastnil J. Náhlovský a J. Třešňák. Ve Stráži nad Nisou došlo k odstranění plevelů u pomníku ev. č. 6 a sestříhání větví u desky ev. č. 7. Následně se cesty brigádníků rozdělily, kdy J. Třešňák v blízkosti Dolního Vítkova u pomníku ev. č. 1 posekal trávu a v Oldřichově v Hájích u pomníku ev. č. 8 odstranil mech z vlastního pylonu a také z kamenných částí ohraničujících pietní prostor. Závěrečná jeho práce byla v Liberci-Vesci u pomníku ev. č. 13, kde rovněž posekal trávu a ještě vytrhal plevel. V Dlouhém Mostě zvelebil J. Náhlovský okolí pomníků ev. č. 14 a 15 a v Jablonci nad Nisou-Kokoníně u pomníku ev. č. 19 hlavně sestřihl šlahouny růží přerůstající přes vydlážděnou část a odstranil nežádoucí vegetaci. Stejně zaměřenou činnost provedl v Hodkovicích nad Mohelkou u pomníků ev. č. 16 - 18 tvořící součást pietního místa společně s 1. světovou válkou, ve Svijanech u pomníků ev. č. 35 - 38, v Přepeřích u pomníků ev. č. 31 - 33, v Turnově u pomníků ev. č. 28 - 30 a v Jenišovicích u pomníků ev. č. 25 a 26 posekal trávu. 

1866-brigáda na severu Čech 8.7.2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Na Jičínském bojišti začala rekonstrukce pomníků!

V červenci započaly práce na rekonstrukci pomníku věnovaného pruskému 1. poznaňskému pěšímu pluku č. 18, který byl odhalen v roce 1913. Letos si tedy připomínáme 110 let od jeho odhalení. Zároveň probíhá také oprava sousedního pomníku věnovaného hrabětem Ervínem Schlikem vojákům rakouského 35. pěšího pluku z Plzně Na opravě, která bude probíhat až do září, se finančně podílejí Komitét pro udržování památek z roku 1866 a rodina Schlikova, v případě pruského pomníku pak také formou dotace Královéhradecký kraj.

V sobotu 23. září 2023 proběhne u nově opravených pomníků pietní akt pořádaný Muzeem přírody Český ráj a bitevní ukázka, která bude zaměřena na události spjaté s pruským 18. pěším plukem.
Už teď mohou návštěvníci Muzea přírody Český ráj obdivovat fotografie z bitevních ukázek a předměty z prusko-rakouské války 1866.

 

Nová publikace o archeologii prusko-rakouské války 1866 exkluzivně v našem e-shopu

Novou publikaci Matouše Holase Svědectví válečné krajiny. Výsledky interdisciplinárního výzkumu východočeských bojišť z prusko-rakouské války roku 1866, na kterou jsme zde již upozorňovali, si mohli zájemci poprvé pořídit během vzpomínkové akce na Chlumu v sobotu 1. července. Nyní je možné zakoupit tuto podařenou monografii také exkluzivně v našem E-SHOPU. V jiné distribuci zatím kniha není, tak využijte tuto unikátní příležitost.

Svědectví válečné krajiny obálka

 Publikace shrnuje výsledky mezioborového výzkumu vybraných válečných lokalit prusko-rakouské války roku 1866 v prostoru východních Čech, které byly zkoumány metodami archeologického výzkumu nedestruktivní i destruktivní povahy. Pro interpretaci získaných poznatků ale bylo nutné ve velké míře přistoupit k interdisciplinaritě, čímž se rozumí i současné vyhodnocení konkrétních historických pramenů a literatury, které s archeologickými tématy úzce souvisejí. Ve všech tematických okruzích studie ale hrála vždy zásadní roli sledovaná bitevní krajina, která dle všech indicií výrazně ovlivnila celkový sled historických událostí v prvních týdnech válečného tažení. Je tedy namístě věnovat větší pozornost rekonstrukci její historické podoby z roku 1866 a válečným památkám, které se v ní dochovaly do dnešních dnů.

 

Odhalení nového kříže na hromadném hrobě u Hejcmanky a zádušní mše na Chlumu 3. 7. 2023

V pondělí 3. července 2023 se od 17.00 hod. konalo nedaleko Hejcmanky slavnostní odhalení v loňském roce osazeného typového kříže na hrobě obětí královéhradecké bitvy, který byl objeven při výkopových pracích v roce 2020. Pískovcový sokl pomníku vyrobil kameník Jiří Soukup z Ostroměře a 21. listopadu 2022 ho osadil na hraně pole a silničního příkopu, kde se hrob nachází, a upevnil do něho litinový kříž s datem bitvy. Celkové náklady ve výši 27.300 Kč uhradil Komitét 1866 ze svých prostředků a také dodal litinový kříž. Hrob označený tímto křížem je zanesen do Centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany a Komitét 1866 jej eviduje pod číslem 496. Slavnostní odhalení nového pomníku bylo zahájeno krátkou informací místopředsedy spolku a moderátora slavnosti Jiřího Synka o vzniku kříže. Poté přítomné, kterých se zde shromáždilo téměř třicet, seznámil archeolog Východočeského muzea v Hradci Králové Matouš Holas s výzkumem tohoto hromadného hrobu, nálezy u kosterních ostatků a jejich interpretací. Po projevu předsedy Komitétu 1866 Miroslava Suchého byl jím a ředitelem projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radkem Balcárkem odhalen kříž, do té doby zakrytý látkou a střežený čestnou stráží tvořenou pruským a rakouským pěšákem. Farář římskokatolické farnosti Nechanice Marián Benko za asistence zástupce Řádu německých rytířů Tomáše Botha vysvětil nový kříž a pronesl modlitbu za vojáky padlé v bitvě u Hradce Králové. Na závěr byl ke kříži položen věnec se spolkovými stuhami uvití Šárkou Demlovou z dubových ratolestí z památného lesa Svíb. Kromě již zmíněných se akce zúčastnila paní Věra Doležalová z odboru památkové péče Královéhradeckého kraje, antropoložka Marcela Hanáková, osm vojáků v dobových uniformách pruské pěchoty a rakouských polních myslivců, pěchoty a dělostřelectva a za Komitét 1866 dále Blanka Karešová, Miroslav Bratrych, Jiří Hanuš, Karel Hřídel, Jiří Jemelka, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Ivan Tejkl a Jiří Vilím.

Následně se všichni přesunuli na Chlum do kostela Proměnění Páně, kde M. Benko spolu s T. Bothem sloužili zádušní mši za zemřelé v prusko-rakouské válce roku 1866, jejíž 157. výročí jsme si tímto důstojně připomněli.

  Hejcmanka 23 2  Hejcmanka 23 1  Hejcmanka 23 3

 

157. výročí bitvy u Hradce Králové - 30. června - 1. července 2023

V pátek 30. červena 2023 byly vzpomínkové akce zahájeny v Hradci Králové tradičním podvečerním programem pro širokou veřejnost na labské náplavce u Eliščina nábřeží a pietním zvoněním na zvon Augustin na Bílé věži. Tohoto programu se krom početných diváků a příslušníků vojenských historických jednotek jako vzácní hosté zúčastnili také Herta Margarete a Sandor Habsburg-Lothringen. Tito držitelé čestného patronátu nad tradiční historickou vojenskou jednotkou královéhradeckého pěšího pluku č. 18, v čemž navazují na svého předka arcivévodu Ludvíka Salvátora, který byl posledním čestným majitelem pěšího plulu č. 18 za habsburské monarchie, již v odpoledních hodinách téhož dne navštívili centrum královéhradeckého bojiště na Chlumu, kde zavítali do muzea, zúčastnili se pietní bohoslužby v kostele Proměnění Páně a uctili památku padlýchu pomníku rakouského I. armádního sboru, jehož součástí byl také pěší pluk č. 18.

V sobotu 1. července se na Chlumu konala rozsáhlá vzpomínková akce u příležitosti 157. výročí bitvy u Hradce Králové, které se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků. V 11 hodin byl zahájen pietní akt u pomníku Baterie mrtvých připomínající oběti bitvy u Hradce Králové, kterého se mimo jiné zúčastnili ministr pro evropské záležitosti M. Dvořák, poslanec Evropského parlamentu T. Zdechovský, senátor J. Holásek, náměstek hejtman a Královéhradeckého kraje P. Bulíček, náměstkyně primátorky města Hradce Králové I. Dvořáková, vedoucí Muzea války 1866 na Chlumu J. Hrubecký, zástupce krajského vojenského ředitelství kapitán J. Boušek, farář římskokatolické farnosti Nechanice M. Benko, starosta obce Všestary M. Derner, starostka obce Máslojedy B. Karešová a místostarosta P. Sailer, starostka obce Hoříněves a předsedkyně Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 J. Kuthanová, herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek, zemský komtur Bavorského vojenského řádu I. Dubec, hradecký komtur Ferdinandus Orden 1561 P. Kábrt, zástupce Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Z. Bohdanecký, zástupce Křižovníků s červeným srdcem P. Enc, zástupce Řádu německých rytířů T. Both, adjutant štábu pruských vojsk J. M. Bohdanecký a předseda Komitétu 1866 M. Suchý. Po projevech starosty M. Dernera, ministra M. Dvořáka, náměstka P. Bulíčka, náměstkyně I. Dvořákové, europoslance T. Zdechovského, senátora J. Holáska a předsedy Komitétu 1866 M. Suchého pronesl farář M. Benko krátkou modlitbu za vojáky padlé na královéhradecké bojišti. Následovalo pokládání velkého množství věnců a kytic k pomníku Baterie mrtvých, čestné salvy (6. prapor polních myslivců O. Krále, Gardový fyzilírský pluk R. Dufka, baterie J.Vilím-J. a M. Musílek), státní hymny České republiky a rakouská a pruská hymna, které zahrála kapela 6. praporu polních myslivců z Náchoda. Čestnou stráž u pomníku, které velel J. Slouka, tvořili J. Náhlovský, J. Třešňák, M. Čuboň a V. Hájek. Zcela mimořádně bylo na konec pietního aktu zařazeno poděkování J. Náhlovskému v uniformě 9. setniny 2. magdeburského pěšího pluku č. 27, který již 27 let slouží v čestné stráži u Baterie mrtvých. V letošním roce byla čestná stráž u pomníku doplněna o 5 vlakonosičů pruských a 5 rakouských, jejichž přítomnost podrtrhla slavnostní charakter pietního aktu. V závěru veškeré vojsko shromážděné u pomníku za zvuků řízného pochodu defilovalo před tribunou a před odchodem do tábora zdravilo čestné hosty.

V odpoledních hodinách byla uspořádána rozsáhlá komentovaná bitevní ukázka na motivy skutečných událostí na královéhradeckém bojišti s tématem „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu 1866.“

 

Chlum23 1  Chlum23 2  Chlum23 3

 

Nová publikace

V těchto dnech byla vydána nová kniha s tématikou prusko-rakouské války roku 1866 - Matouš Holas: Svědectví válečné krajiny. Výsledky interdisciplinárního výzkumu východočeských bojišť z prusko-rakouské války roku 1866.

Kniha bude exkluzivně v předrodeji v prodejních stáncích Komitétu 1866 v rámci vzpomínkové akce ke 157. výročí bitvy u Hradce Králové v sobotu 1. července 2023 na Chlumu. V dalších dnech ji bude možné zakoupit v běžných kamenných i on-line knihkupectvích a také na našem e-shopu.

Kniha Holas plakátek

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM