Odhalení pamětní desky na kostele sv. Anny

V pátek 21. září 2018 proběhne v 10 hod. v Jablonci nad Nisou slavnostní odhalení pamětní desky na kostele sv. Anny připomínající zemřelé občany města v letech 1849 a 1866. Akci zahrnulo Statutární město Jablonec n. N. do programu Podzimních slavností, které se uskuteční ve dnech 21. - 22. září 2018.

 

Severní Čechy - Březina, Mužský, Boseň 2018

V sobotu 8. září 2018 provedl Jiří Náhlovský, Petr Novák a David Koral v Březině u pomníku ev.č. 55 další etapu jeho opravy spočívající v osazení 3 kamenů čelní strany obrubníku, který byl tímto celý dokončen. Nové kameny opracované na potřebný tvar a rozměr dodal J. Náhlovský. Za pomoci p. Dany Drázské byla vnitřní plocha obrubníku vysypána štěrkem a plán stanoví dokončit dílo doplněním ozdobného kačírku. Další práce u tohoto pomníku spočívaly v posekání trávy. Stejná činnost s úpravou okolí se následně uskutečnila v lokalitě Mužský-Boseň u pomníků ev.č. 44, 46, 47, 51 a 52, při které již asistoval Milan Janoušek.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Brezina,_Muzsky,_Bosen_2018

 

Publikace ke 130. výročí Komitétu 1866

BARUS, Martin – GROF, Vlastimil – HOLAS, Matouš – JÁNSKÝ, Zdeněk – KESSLER, Vojtěch – MATOUŠEK, Josef NÁHLOVSKÝ, Jiří – SYNEK, Jiří – ŠRÁMEK, Josef – VONDRYSKA, Tomáš: 130 let Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (1888-2018). Hradec Králové 2018, 112 s.

Kniha mapuje historii organizované péče o památky z prusko-rakouské války od založení prvního spolku na Královéhradecku Janem Nepomukem Steinským v roce 1866 až po současný Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány lokálním spolkům v severních Čechách, na bojištích u Náchoda, Trutnova, Starého Rokytníku, České Skalice, Dvora Králové nad Labem, Mnichova Hradiště, Jičína, Hradce Králové. Pozornost je věnována i oblasti Moravy a Slezska, éře Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách a veteránským spolkům, které také zřizovaly památky týkající se prusko-rakouské války. Zvláštní pozornost je věnována památkové péči v letech 1950-1989, obnovení Komitétu 1866 v roce 1990 a jednotlivým etapám jeho vývoje až do současnosti.

Publikace je na rozdíl od knihy Komitét 1866 Péče o válečné památky v běhu staletí vydané v roce 2003 zaměřena především na významné členy jednotlivých spolků a jim jsou také věnovány četné medailonky, které kromě bohatého obrazového doprovodu doplňují text knihy.

Kniha je první publikací plánované Knižnice Komitétu 1866, ve které bude spolek vydávat knihy s tématikou prusko-rakouské války.

Obsah knihy si je možné prohlédnout ZDE.

Publikace je možné objednat v našem E-SHOPU.

Kniha 130 vyroci obalka

 

 

 

 

Jan Nepomuk Steinský v Dohalicích

V sobotu 1. září 2018 za deštivého počasí pořádal Komitét pro udržování památek z války roku 1866 ve spolupráci s obcí Dohalice vzpomínkovou akci u příležitosti 130. výročí založení prvního spolku, který systematicky pečoval o památky z prusko-rakouské války - Komitétu pro udržování pomníků na bojišti Královéhradeckém, založeného 2. prosince 1888 Janem Nepomukem Steinským.

Od 9 hodin se v budově sokolovny v Dohalicích konalo krátké zasedání předsednictva Komitétu 1866 a po něm od 10.30 hod. J. Šrámek poutavě přednášel o Otci památek z války roku 1866 J. N. Steinském a historii péče o válečné hroby na královéhradeckém bojišti. Přednášku navštívilo celkem 62 zájemců o vojenskou historii a sál sokolovny byl téměř zaplněn.

V závěru přednášky pokřtil J. Synek, J. Šrámek a předseda Komitétu 1866 M. Suchý novou knihu s názvem 130 let Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (1888-2018), která shrnuje historii jednotlivých spolků pečujících o památky z prusko-rakouské války. Mapuje jejich vývoj na jednotlivých bojištích od založení v 80. letech 19. století až po zánik posledních z nich po druhé světové válce. Samostatné kapitoly jsou věnovány péči o památky v období let 1945-1989, obnovení Komitétu 1866 v roce 1990 a jeho činnosti až do současnosti. Kniha klade zvláštní zřetel na jednotlivé významné členy těchto spolků a jejich životní osudy přibližuje v řadě podrobných medailonků. Tato publikace se také stala první knihou plánované Knižnice Komitétu 1866, ve které by v budoucnu měly vycházet knihy zaměřené na historii prusko-rakouské války.

Vrcholem dne bylo od 13.30 hod. odhalení pamětní desky z černého kamene se zlaceným nápisem a medailonem věnované Janu Nepomuku Steinskému na domě čp. 23 v Dohalicích. Vzhledem k tomu, že J. N. Steinský v letech 1900-1901 pobýval v Dohalicích právě v tomto domě a zároveň zde bylo dočasně i sídlo královéhradeckého komitétu, rozhodl se Komitét 1866 umístit na jeho zeď pamětní desku, která by připomínala tyto události budoucím pokolením. Desku zhotovil kameník Jiří Soukup a vlastník domu pan Jan Růžička ji osadil na zeď.

Po krátkém úvodu moderátorem J. Synkem a přivítání významných hostí, mezi nimiž byli poslanci Parlamentu České republiky P. Sadovský a M. Ratiborský, starostové obcí Dohalice (M. Enderlová), Máslojedy (B. Karešová), Hoříněves (J. Kuthanová), Třesovice (P. Mrkvička), místostarosta obce Mžany (J. Pršala) a majitel domu s pamětní deskou J. Růžička pronesl projev předseda Komitétu 1866. V něm vyzdvihl pohnuté osudy J. N. Steinského v bitvě u Hradce Králové, jeho zásadní přínos pro vývoj organizované péče o válečné hroby a jeho odkaz pro budoucí generace.

Poté M. Suchý společně se starostkou Dohalic M. Enderlovou odhalil dosud zahalenou pamětní desku, aby ji mohli poprvé spatřit četní diváci, kteří se této události účastnili. Následovala krátká vzpomínka na vojáky padlé 3. července 1866 v obvodu obce, při níž byl položen věnec uvitý z dubových ratolestí z památného lesa Svíb k figurálnímu pomníku lva věnovanému rakouské Knebelově brigádě stojícímu naproti barokního špýcharu.

Jako poděkování za dosavadní spolupráci při opravách a ochraně památek předal Komitét 1866 zúčastněným zástupcům obcí z královéhradeckého bojiště pamětní stuhy vydané ke 130. výročí založení spolku a také k 170. výročí narození J. N. Steinského.

Nakonec náš spolek ocenil také dlouhodobou brigádnickou činnost a další spolkovou práci některých svých členů předáním dekretu Ocenění za zásluhy o Komitét 1866. Toto ocenění přijali: J. Čížek, M. Drapák, V. Hradil, J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, P. Novák, Z. Studený, J. Vilím a J. Votrubec. Dalším pěti oceněným, kteří nebyli na akci přítomni (M. Janoušek, J. Jemelka, M. Malach, P. Skalský, M. Trakal) bude dekret předán při nejbližší vhodné příležitosti.

Celá vzpomínková akce byla zakončena krátkou bitevní ukázkou představující střet předních hlídek obou znepřátelených stran v bitvě u Hradce Králové, která se uskutečnila na louce za špýcharem v Dohalicích. V rámci ukázky komentované J. Synkem mohli diváci zhlédnout výzbroj a výstroj rakouské, saské a pruské pěchoty, ukázky střelby z historických zbraní a byli seznámeni s událostmi v Dohalicích v průběhu bitvy u Hradce Králové. Zlatým hřebem bylo rakouské 4-liberní dělo, které svou palbou neohroženě podporovalo postup vlastní pěchoty a v závěru také krylo její ústup až do hořkého konce.

Vzpomínkové akce v Dohalicích se účastnilo celkem 24 příslušníků klubů vojenské historie v dobových uniformách, kteří zajišťovali čestnou stráž u pomníku Knebelovy brigády, položení věnce a následné vystřelení čestné salvy a nakonec se střetli v bitevní ukázce. Z Historického c. k. řadového pěšího pluku č. 18 z Hradce Králové pod velením J. Šmída a M. Kliky to byli M. Rybák, L. Dolana, J. Němec, J. Šmíd ml., A. Prouza, M. Dubický, M. Hornych, T. Mikolášek a J. Šitina. Dále byli zastoupeny SPVH-6. prapor polních myslivců z Náchoda (J. Čížek, P. Mrkvička), Kadetní setnina pěšího pluku č. 74 z Jičína (M. Kaván, M. Deml), Baterie ViMus (J. Vilím, J. Musílek, M. Musílek) a rakouský trén husarského pluku č. 9 (D. Koral). Pruskou armádu zastupoval Klub vojenské historie Předměřice nad Labem (L. Pultar a A. Havrda) v uniformách gardového granátnického pluku č. 2 císaře Františka. Sasové byli reprezentováni Spolkem vojenské historie Liberec (M. Veverka, P. Fiala a P. Wondrák) v uniformách 2. mysliveckého praporu. Všem patří náš velký dík a Komitét 1866 ocenil jejich účast na této akci předáním nově vydané knihy ke 130. výročí a také publikace Requiem za rytíře - Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866.

Poděkování patří obci Dohalice za finanční příspěvek na tuto akci a Sokolu Dohalice za poskytnutí krásných prostor sokolovny a také za zajištění občerstvení pro uniformované vojáky a členy Komitétu 1866.

Nemalý dík náleží také všem členům Komitétu 1866, kteří se na přípravě a organizaci vzpomínkové akce podíleli – kromě již zmíněných především P. Lazurkovi za zajištění ozvučení a dále P. Mrkvičkovi, V. Hladíkové, D. Koralovi, M. Suchému.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Jan_Nepomuk_Steinsky_v_Dohalicich_2018

 

Severní Čechy - Turnov, Hodkovice nad Mohelkou, Liberec

V úterý 21. srpna 2018 J. Náhlovský a D. Koral ostříhali v Turnově ze stromů výhonky, které již zarůstaly do plotu u pomníků z války roku 1866 a shrabali spadlé listí. V Hodkovicích n. M. odstranili výhonky přísavníku a břečťanu zasahující na plochu pomníků 1866 a 1914/18 a rovněž ostříhali různě rostoucí buxusový pás na stejnou výšku a šířku. V Liberci byly odstraněny výhonky břečťanu pokrývající přístupový chodník k velkému pomníku 1866 a další, které rostly na jeho základových stupních a spodních částí okolních sloupků.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Turnov,_Hodkovice_nad_Mohelkou,_Liberec_2018

 

Kunratice 2018

V sobotu 28.7.2018 se v obci Kunratice u Frýdlantu v Čechách konala akce s názvem Tongrund 1813. Ve spolupráci místního obecního úřadu a SVH Liberec proběhl nejprve pietní akt u zaniklého pomníku padlých z Velké války 1914-1918, v současné době provizorně nahrazen dřevěným křížem, který se nachází pod kostelem Všech svatých. Následně proběhla pietní vzpomínka u velkého pomníku tongrundské srážky z roku 1813. Na jeho postavení v roce 1913 měl zásluhu Lokální spolek pro udržování válečných pomníků v politickém okrese Liberec, což byl předchůdce našeho spolku na Liberecku před rokem 1918. Za Komitét 1866 položil kytici David Koral v uniformě rakouského trénu z roku 1866. Mezi přihlížejícími diváky byli i další členové spolku Zdeněk Studený a Miloš Macek. Odpoledne se zúčastnil D. Koral v uniformě francouzského vojáka bitevní ukázky Srážka hlídek u Tongrundu, znázorňující střet Francouzů s Rakušany z konce napoleonských válek.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Kunratice_2018

 

Spolkové setkání na Olšanech

V sobotu 4. srpna 2018 se na pražských Olšanských hřbitovech uskutečnilo setkání členů Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Jednalo se o první z akcí konaných u příležitosti 130. výročí založení původního královéhradeckého komitétu a 170. výročí narození jeho zakladatele Jana Nepomuka Steinského. Právě u jeho hrobu, který byl na Olšanech zásluhou Komitétu 1866 před 10 lety identifikován a nově označen, celé setkání začalo. Slavnostní projev přednesl předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý a poté byl na hrob položen smuteční věnec z dubových ratolestí pocházejících z lesa Svíbu.

Program setkání, jehož se zúčastnily takřka tři desítky členů spolku, dále pokračoval procházkou po Olšanských hřbitovech spojenou se zastaveními u hrobů osobností spjatých s prusko-rakouskou válkou. Jednlo se např. o generála Jaroslava Červinku, generály Litzelhofena, Philipoviče a Friedberga-Mírohorského, setkína Ignaze Waagnera (padlého u České Skalice 28. června 1866), malíře Rudolfa Ottenfelda a spisovatele Serváce Hellera a Karla Sabinu. Poslední zástavkou byl hrob prvního technického referenta původního královéhradeckého komitétu Viléma Dokoupila, který má Komitét 1866 od roku 2016 v adopci. Setkání bylo zakončeno obědem v blízké restauraci a společným přátelským posezením.

Olšany18 1

 

Odhalení nové památky u Širokého Brodu na Jesenicku

V sobotu 21. července 2018 se Jiří Jemelka zúčastnil v Širokém Brodu nedaleko Písečné u Jeseníku slavnostního odhalení kříže na místě, kde padl 22. června 1866 první rakouský voják – husar 6. husarského pluku Franz Szököcs. Nejprve se v 13.30 hod. konala pietní vzpomínka v Písečné u pomníku husara Szököcse, který je na zdi místního kostela sv. Jana Křtitele. Poté se všichni přesunuli do Širokého Brodu, kde byl v 15.30 hod. odhalen kříž věnovaný právě tomuto prvnímu padlému prusko-rakouské války roku 1866. Akce se kromě zástupci města Jeseníka a obcí Písečná a Mikulovice zúčastnil také velvyslanec Maďarské republiky, Jeho Excelence Miklós Boros.

Siroky Brod 21.7.2018

 

 

Hydrofobizace pomníků na bojišti u Tovačova

V úterý 24. července 2018 se od 13.00 hod. u Tovačova uskutečnila další brigáda Komitétu 1866, tentokrát zaměřená na hydrofobizaci pískovcových částí pomníků na tamním bojišti. Památky ev. č. 2-8 byly očištěny a byl proveden nátěr hydrofobizačním prostředkem Repesil. U některých pomníků bylo také upraveno jejich okolí. Brigády se zúčastnili členové Komitétu 1866 Václav Hradil, Jiří Jemelka a Jiří Synek a také pan Ladislav Novák z Tovačova. Před brigádou J. Synek navštívil starostu Tovačova L. Bouchala, kterému poděkoval za dosavadní péči o památky a předal mu pamětní stuhu spolku.

Tov hydr 1  Tov hydr 2  Tov hydr 3

 

Severní Čechy - Březina

V sobotu 21. července 2018 uskutečnil Jiří Náhlovský, Petr Novák a David Koral osazení pískovcových kamenů, které tvoří obrubník pomníku v Březině ev.č. 69. Původní stav obrubníku byl takový, že některé kameny zcela chyběly nebo byly tak narušené, že se již drolily. Nové kameny v počtu 7 kusů, opracované na potřebný tvar a rozměr, dodal J. Náhlovský. Další etapa brigády spočívala v osazení spodního dílu pomníku na základ zhotovený při brigádě 5. července a osazení dalšího dílu pomníku, který tvoří dvě tvarově odlišné části, vyrobené z jednoho celku kamene. Při této činnosti již byl nápomocen člen severočeského oddílu Milan Janoušek a občan Březiny p. Filip Čtvrtník. V předchozích dnech okolí pomníku upravila p. Dana Drázská z Březiny. Komitét 1866 oběma děkuje za projevenou ochotu.

fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Brezina_2018

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM