Drobná brigáda na Mnichovohraďišťském bojišti.

16.8.2023 provedl D.Koral brigádu na bojišti u Mnichova Hradiště , natřel kříže na hrobech vojáků evidenční čísla 6,7,8,9, památky byli očištěny a okolí posečeno srpem a uhrabáno.

   

 

Horní Dohalice

Dne 11.8. pánové M. Suchý a R. Balcárek očistili pomník ev. č. 224 v Horních Dohalicích.

   

 

Brigáda na bojišti u Jičína 22.7.2023

V sobotu 22. 7. 2023 proběhla brigáda na bojišti u Jičína. Během brigády byla posekána tráva v okolí pomníků e. č. 9, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25 a 27. Uvedené pomníky byly zároveň očištěny a byly odstraněny větve a upraveny keře v jejich okolí. 
Brigády se účastnili členové Komitétu 1866 Jiří Třešňák, Petr Megela a Martin Rympler.
 
 

Dotace ministerstva obrany na opravu válečných hrobů na rok 2024

Ministerstvo obrany na svém webu (https://valecnehroby.army.cz/dokumenty-ke-stazeni) zveřejnilo seznam projektů, které podpoří v rámci dotace na péči o válečné hroby v roce 2024. K naší radosti je mezi nimi i pět žádostí, na jejichž zpracování se podílel Komitét 1866, konkrétně se jedná o tyto projekty
Oprava vojenského hřbitova z roku 1866 v České Skalici – 2. etapa
Oprava pomníku saského nadporučíka Stieglitze z války roku 1866 u Probluze
Oprava souboru pomníků z války roku 1866 na hřbitově v Hrádku – 1. etapa
Oprava dvou saských pomníků z války roku 1866 v Probluzi
Oprava souboru pomníků z války roku 1866 v Tovačově – 1. etapa

Zároveň uspěla i žádost Královéhradeckého kraje, přičemž z dotace by se měl v příštím roce rovněž opravit pomník Knebelovy brigády rakouského X. armádního sboru v Dohalicích (tzv. lev), a také projekt „Oprava pomníku poručíka Magnuse de l´Homme de Courbiére“, o jehož podporu požádala obec Žďár (okr. Mladá Boleslav) a který je zaměřen na opravu místa posledního odpočinku jedné z obětí srážky u hradu Kosti v noci z 28. na 29. června 1866.

 

Svobodné Dvory

Dne 18.7. M.Suchý a R. Balcárek odstranili nečistoty, řasu a mech z pomníku ev. č. 215 ve Svobodných Dvorech.

 

 

 

Pietní vzpomínka v Dubu nad Moravou a vycházka po bojišti u Tovačova 15. 7. 2023

V sobotu 15. 7. 2023 se uskutečnila od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu upozornil na nutnost připomínat si válečné události z minulosti, abychom se vyvarovali opakování historie. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících se vzpomínkami jednoho z dubských občanů na události z července 1866. Farář Jan Kornek pronesl modlitbu za zemřelé a poté starosta Ivo Čečman spolu s místostarostou Pavlem Rychlým a členem rady městyse Pavlem Piňosem položili kytici ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Březina a K. k. Pionier Kompanie Jakub Novotný. Pietní vzpomínku ukončila čestná salva a národní hymny České republiky a habsburské monarchie a poté se všichni přesunuli k malému občerstvení do společenské místnosti úřadu. Všem představitelům Dubu nad Moravou je třeba vyjádřit velké poděkování za všestrannou podporu těchto pietních setkání a velmi přátelskou atmosféru, která při nich panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže u starého tovačovského mlýna za přítomnosti starosty města Marka Svobody, kastelánky zámku Květy Zajícové a ředitele základní školy Leona Bouchala zahájena již 27. vycházka po místním bojišti, které se na počátku i přes velmi teplé počasí zúčastnilo přibližně 40 zájemců o vojenskou historii, a kterou vedl Jiří Synek. Po krátkém úvodním výkladu se všichni přesunuli na hráz Skašovského rybníka a odtud vycházka pokračovala okolo zámku ke kříži na Olomoucké ulici. U ústředního rakouského pomníku si účastníci vycházky odpočinuli ve stínu a byli seznámeni s průběhem tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a s místními památkami, které se k ní vztahují. U Bezedného dolu byla také k pomníku 108 pruských a rakouských vojáků položena kytice věnovaná městem Tovačov. Výklad byl ukončen u pomníku pruského podplukovníka Behra a odtud se všichni odebrali zpět do Tovačova. Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za péči o památky z války roku 1866 a za dlouhodobou podporu vycházek po bojišti spočívající ve vzorném vysekání okolí všech památek, zřízení přístupové cesty k Behrovu pomníku a v případě letošního velmi horkého počasí i v zavezení chlazené balené vody pro návštěvníky vycházky až na bojiště. Doprovod návštěvníků tvořili stejní příslušníci spolků vojenské historie v dobových uniformách, jako v Dubu, za Komitét 1866 se akce zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil, Petr Megela, Kamila Metelková, Pavel Mrkvička, Jaroslav Pavlíček, Martin Soběslav, Zdeněk Studený a Jiří Synek a dále příznivci našeho spolku Ladislav Novák, Karel Novotný a Petr Indrák. Akce byla zakončena přátelským posezením ve vinárně na tovačovském náměstí.

Dub23 1  Dub23 2

Tovačov23 1  Tovačov23 2  Tovačov23 3  

 

Severní Čechy - brigáda

V sobotu 8. července 2023 proběhla brigáda zaměřená na údržbu okolí několika pomníků v lokalitě severních Čech, které se zúčastnil J. Náhlovský a J. Třešňák. Ve Stráži nad Nisou došlo k odstranění plevelů u pomníku ev. č. 6 a sestříhání větví u desky ev. č. 7. Následně se cesty brigádníků rozdělily, kdy J. Třešňák v blízkosti Dolního Vítkova u pomníku ev. č. 1 posekal trávu a v Oldřichově v Hájích u pomníku ev. č. 8 odstranil mech z vlastního pylonu a také z kamenných částí ohraničujících pietní prostor. Závěrečná jeho práce byla v Liberci-Vesci u pomníku ev. č. 13, kde rovněž posekal trávu a ještě vytrhal plevel. V Dlouhém Mostě zvelebil J. Náhlovský okolí pomníků ev. č. 14 a 15 a v Jablonci nad Nisou-Kokoníně u pomníku ev. č. 19 hlavně sestřihl šlahouny růží přerůstající přes vydlážděnou část a odstranil nežádoucí vegetaci. Stejně zaměřenou činnost provedl v Hodkovicích nad Mohelkou u pomníků ev. č. 16 - 18 tvořící součást pietního místa společně s 1. světovou válkou, ve Svijanech u pomníků ev. č. 35 - 38, v Přepeřích u pomníků ev. č. 31 - 33, v Turnově u pomníků ev. č. 28 - 30 a v Jenišovicích u pomníků ev. č. 25 a 26 posekal trávu. 

1866-brigáda na severu Čech 8.7.2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Na Jičínském bojišti začala rekonstrukce pomníků!

V červenci započaly práce na rekonstrukci pomníku věnovaného pruskému 1. poznaňskému pěšímu pluku č. 18, který byl odhalen v roce 1913. Letos si tedy připomínáme 110 let od jeho odhalení. Zároveň probíhá také oprava sousedního pomníku věnovaného hrabětem Ervínem Schlikem vojákům rakouského 35. pěšího pluku z Plzně Na opravě, která bude probíhat až do září, se finančně podílejí Komitét pro udržování památek z roku 1866 a rodina Schlikova, v případě pruského pomníku pak také formou dotace Královéhradecký kraj.

V sobotu 23. září 2023 proběhne u nově opravených pomníků pietní akt pořádaný Muzeem přírody Český ráj a bitevní ukázka, která bude zaměřena na události spjaté s pruským 18. pěším plukem.
Už teď mohou návštěvníci Muzea přírody Český ráj obdivovat fotografie z bitevních ukázek a předměty z prusko-rakouské války 1866.

 

Nová publikace o archeologii prusko-rakouské války 1866 exkluzivně v našem e-shopu

Novou publikaci Matouše Holase Svědectví válečné krajiny. Výsledky interdisciplinárního výzkumu východočeských bojišť z prusko-rakouské války roku 1866, na kterou jsme zde již upozorňovali, si mohli zájemci poprvé pořídit během vzpomínkové akce na Chlumu v sobotu 1. července. Nyní je možné zakoupit tuto podařenou monografii také exkluzivně v našem E-SHOPU. V jiné distribuci zatím kniha není, tak využijte tuto unikátní příležitost.

Svědectví válečné krajiny obálka

 Publikace shrnuje výsledky mezioborového výzkumu vybraných válečných lokalit prusko-rakouské války roku 1866 v prostoru východních Čech, které byly zkoumány metodami archeologického výzkumu nedestruktivní i destruktivní povahy. Pro interpretaci získaných poznatků ale bylo nutné ve velké míře přistoupit k interdisciplinaritě, čímž se rozumí i současné vyhodnocení konkrétních historických pramenů a literatury, které s archeologickými tématy úzce souvisejí. Ve všech tematických okruzích studie ale hrála vždy zásadní roli sledovaná bitevní krajina, která dle všech indicií výrazně ovlivnila celkový sled historických událostí v prvních týdnech válečného tažení. Je tedy namístě věnovat větší pozornost rekonstrukci její historické podoby z roku 1866 a válečným památkám, které se v ní dochovaly do dnešních dnů.

 

Odhalení nového kříže na hromadném hrobě u Hejcmanky a zádušní mše na Chlumu 3. 7. 2023

V pondělí 3. července 2023 se od 17.00 hod. konalo nedaleko Hejcmanky slavnostní odhalení v loňském roce osazeného typového kříže na hrobě obětí královéhradecké bitvy, který byl objeven při výkopových pracích v roce 2020. Pískovcový sokl pomníku vyrobil kameník Jiří Soukup z Ostroměře a 21. listopadu 2022 ho osadil na hraně pole a silničního příkopu, kde se hrob nachází, a upevnil do něho litinový kříž s datem bitvy. Celkové náklady ve výši 27.300 Kč uhradil Komitét 1866 ze svých prostředků a také dodal litinový kříž. Hrob označený tímto křížem je zanesen do Centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany a Komitét 1866 jej eviduje pod číslem 496. Slavnostní odhalení nového pomníku bylo zahájeno krátkou informací místopředsedy spolku a moderátora slavnosti Jiřího Synka o vzniku kříže. Poté přítomné, kterých se zde shromáždilo téměř třicet, seznámil archeolog Východočeského muzea v Hradci Králové Matouš Holas s výzkumem tohoto hromadného hrobu, nálezy u kosterních ostatků a jejich interpretací. Po projevu předsedy Komitétu 1866 Miroslava Suchého byl jím a ředitelem projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radkem Balcárkem odhalen kříž, do té doby zakrytý látkou a střežený čestnou stráží tvořenou pruským a rakouským pěšákem. Farář římskokatolické farnosti Nechanice Marián Benko za asistence zástupce Řádu německých rytířů Tomáše Botha vysvětil nový kříž a pronesl modlitbu za vojáky padlé v bitvě u Hradce Králové. Na závěr byl ke kříži položen věnec se spolkovými stuhami uvití Šárkou Demlovou z dubových ratolestí z památného lesa Svíb. Kromě již zmíněných se akce zúčastnila paní Věra Doležalová z odboru památkové péče Královéhradeckého kraje, antropoložka Marcela Hanáková, osm vojáků v dobových uniformách pruské pěchoty a rakouských polních myslivců, pěchoty a dělostřelectva a za Komitét 1866 dále Blanka Karešová, Miroslav Bratrych, Jiří Hanuš, Karel Hřídel, Jiří Jemelka, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Ivan Tejkl a Jiří Vilím.

Následně se všichni přesunuli na Chlum do kostela Proměnění Páně, kde M. Benko spolu s T. Bothem sloužili zádušní mši za zemřelé v prusko-rakouské válce roku 1866, jejíž 157. výročí jsme si tímto důstojně připomněli.

  Hejcmanka 23 2  Hejcmanka 23 1  Hejcmanka 23 3

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM