Brigáda na Olšanských hřbitovech

Petr Megela-

 Ve dnech 15. a 17. července 2020 jsem realizoval údržbu hrobů na Olšanských hřbitovech v Praze. Ve středu 15. července jsem očistil a umyl hrob Jana Nepomuka Steinského. Hrob je celkově v pořádku, nicméně zlacení nápisu na náhrobním kameni je již dosti omšelé a je načase plánovat jeho obnovu. Dále jsem pokračoval obhlídkou hrobů pro plánování údržby. Navštívil jsem hroby Emanuela Salomona Friedberga - Mírohorského, Ignáce Wagnera, Rudolfa Ottenfelda, Viléma Dokoupila a památník evangelických vojáků ze zrušených pražských hřbitovů. Cílem obhlídky bylo zjištění aktuálního stavu hrobů, tvorba plánu prací a seznamu nástrojů potřebných pro realizaci prací.

V pátek 17. července jsem realizoval údržbu následujícími zásahy:

1.       Friedberg - Mírohorský: hrob a pomník byly zcela zarostlé bujným porostem břečťanu a kapradí. Z okolních neudržovaných hrobů zasahovaly k místu další porosty břečťanu a náletové dřeviny. Proto bylo nutno částečně upravit i vedlejší hrobová místa, kde jsem vysekal část náletových dřevin a odstranil rozrostlé popínavé rostliny. Na Mírohorského hrobě jsem radikálně zredukoval břečťanový porost i kapradí tak, aby byly všechny nápisy na skromném pomníku viditelné a identifikace hrobu snadná. Stélu pomníku jsem očistil nasucho. Rovněž na tomto pomníku se ztrácí zlacení nápisu.

2.       Ignaz Wagner: hrob zanesen spadem listí a odkvetlých květů z blízké lípy a dalších stromů. Spodní část pomníku a kamenného ohrazení hrobového místa obrostlé mechem. V pravé části rostoucí náletové dřeviny. Proběhlo odstranění spadaného listí, květů a dalšího tlejícího materiálu, odstranil jsem také mech a vyčistil spáry mezi náhrobní deskou a ohrazením hrobu. Náletové dřeviny jsem vystříhal a celý hrob nasucho očistil.

3.       Rudolf Ottenfeld (v neděli 26. července připomeneme 107 let úmrtí R.O.): hrob se nachází ve velmi poničené části hřbitova. Velká část okolních hrobů je zvandalizována (včetně sousedního pravého hrobu, jehož povalený náhrobek zasahuje k Ottenfeldovu hrobu). Hrob je stále v nálezovém stavu (po odkrytí zeminy před několika lety). Jeho aktuální stav je kritický (hrob částečně propadlý). Pískovcová náhrobní deska byla silně pokryta mechem a špínou. Vsazená pamětní deska z mramoru je rozbitá, nápisy prakticky nečitelné. Malý fragment středové části pamětní desky chybí (jinak je pamětní deska kompletní). Plastika rodového znaku na náhrobní desce poškozená. Proběhlo vyčištění hrobového místa od plevelu a trávy, šetrně jsem odstranil mechový porost a další nečistoty z hrobu. Dále jsem pokračoval pečlivým očištěním reliéfů náhrobní desky. Z aktuálního stavu je zřejmé, že hrob Rudolfa Ottenfelda vyžaduje rychlý stabilizační zásah, jinak mu hrozí nenávratné poškození či zánik. Bude nutno upravit bezprostřední okolí hrobu, opravit usazení náhrobní desky, ošetřit ji proti mechu a erozním vlivům. Vzhledem k destrukci pamětní desky bude vhodné vytvořit její repliku (dokud ještě existuje originál v téměř kompletním stavu). Stabilizační zásah je nutno projednat co nejdříve.

4.       Vilém Dokoupil: hrob mírně zaplevelený, pomník v solidním stavu, litinový plůtek kolem hrobového místa chátrá. Plevel a popínavé rostliny, zasahující z vedlejšího hrobu, jsem odstranil, bezový výhon mezi hroby jsem vystříhal. S jistou námahou se mi podařilo rozštípat a vykopat pařez v horním rohu hrobu vpravo od pomníku. Vyhrabal jsem z hrobového místa zbytky větví, kameny, střepy a další nečistoty. Pomník jsem nasucho očistil.

5.       Památník evangelických vojáků ze zrušených hřbitovů v Praze (naproti hrobu Viléma Dokoupila):  Jde o nedávno zřízený objekt ve velmi dobrém stavu, proto jsem jej pouze nasucho očistil od pavučin, prachu a spadu listí. Prostranství před památníkem jsem zametl. Další údržba nebyla třeba.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Olsany_2020

  

 

Pieta v Dubu nad Moravou a vycházka po bojišti u Tovačova 18. července 2020

Tradiční vycházka po tovačovském bojišti se konala v sobotu 18. července 2020 za značně deštivého počasí, které také ovlivnilo návštěvnost této akce. Vycházce předcházela stejně jako v minulých letech od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky a občany zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel v tomto válečném roce, zvláště epidemii cholery, která celé okolí velmi tragicky postihla. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících s návštěvou císaře Františka Josefa I. v Dubu v říjnu 1866. Císař tehdy vykonal inspekční jízdu po Čechách a Moravě, aby na vlastní oči spatřil, jaké škody jeho lidu válka přinesla, a pokusil se alespoň symbolicky těžce zkoušeným obyvatelům pomoci. Poté místostarosta Lubomír Vaňák a Pavel Andrš (zástupce Koruny české) za asistence člena rady městyse Pavla Piňose položili věnec ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách. Pietní vzpomínku ukončila česká státní a také rakouská císařská hymna. Na tomto místě je třeba vyjádřit všem představitelům městyse velké poděkování za obnovení tradice pietních setkání v Dubu, za péči o památky z prusko-rakouské války a také za velmi přátelskou atmosféru, která při pietních setkáních panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže věnovaného rakouskému podporučíku Robertu Abelemu u starého tovačovského mlýna za přítomnosti starosty Tovačova Marka Svobody zahájena již 24. vycházka po místním bojišti, které se zúčastnilo 20 zájemců o vojenskou historii, a kterou svým výkladem doprovázeli J. Synek a J. Jemelka. Vzhledem k nepříznivému počasí byl program vycházky zkrácen a po úvodním výkladu se všichni přesunuli ke kříži na Olomoucké ulici a odtud k ústřednímu pomníku bojiště. Návštěvníci byli podrobně seznámeni s průběhem tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a také s místními památkami, které se k této historické události vztahují. Vycházka byla zakončena pietním aktem u rakouské mohyly, při níž byla vzpomenuta památka vojáků padlých na okolních polích a položena kytice věnovaná městem Tovačov. Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za příkladnou péči o památky z války roku 1866 a také za všestrannou podporu vycházek po bojišti, které jsou již mnoho let nedílnou součástí kulturního kalendáře města. Doprovod návštěvníků tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil (s vnukem Jiřím Vančíkem), Jiří Jemelka a Jiří Synek a dále příznivci našeho spolku Ladislav Novák a Petr Indrák. Fotodokumentaci akce již tradičně zajišťovali Zdena Junová a Karel Novotný. Vycházka byla zakončena přátelským posezením v restauraci U Tří králů v Tovačově.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Tovacov_2020

 

 

154. výročí bitvy u Hradce Králové

Vzpomínkové akce ke 154. výročí bitvy u Hradce Králové byly v letošním roce značně omezeny díky opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19 – byl zrušen plánovaný rozsáhlý páteční program v Hradci Králové a zrušena byla také sobotní bitevní ukázka, která každoročně přiláká na Chlum několik tisíc diváků.
Výročí tak mělo především pietní ráz a bylo zahájeno v pátek 3. července 2020 od 14 hodin odhalením opraveného pomníku 7. vestfálského pěšího pluku č. 56 v Probluzi. V 15.30 hod. následovalo slavnostní otevření upravené expozice Muzea války 1866 na Chlumu doplněné o přednášku historika J. Šrámka o významu sepulkrálních památek. Od 18 hod. byla v kostele Proměnění Páně na Chlumu sloužena nechanickým farářem M. Benkem a administrátorem farnosti Všestary J. Brožkem zádušní mše za padlé v bitvě u Hradce Králové. V Hradci Králové v té době proběhlo slavnostní zvonění zvonu Augustin v Bílé věži. Páteční program byl zakončen nočním pochodňovým průvodem obcí Chlum a pietním aktem na Pruském hřbitově.
V sobotu 4. července 2020 připravilo Muzeum války 1866 na Chlumu celodenní program zaměřený na děti, který byl doplněn seminářem archeologa Univerzity Hradec Králové M. Holase zabývajícím se výbavou vojáků prusko-rakouské války a také problematikou nálezů válečných hrobů.
Od 11 hodin se u pomníku Baterie mrtvých na Chlumu konal pietní akt, kterého se zúčastnili kromě velkého množství členů klubů vojenské historie v dobových uniformách zástupci Královéhradeckého kraje (hejtman J. Štěpán a náměstkyně M. Berdychová), města Hradce Králové (primátor A. Hrabálek a náměstek J. Bláha), Muzea východních Čech v Hradci Králové (ředitel P. Grulich a vedoucí J. Hrubecký), dále europoslanec T. Zdechovský, senátor J. Malý, ředitel krajského vojenského velitelství plk. T. Rak, předsedkyně Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 J. Kuthanová, ředitelka ZD Všestary M. Nebeská, zástupci obcí Máslojedy (starostka B. Karešová, místostarosta P. Sailer) a Třesovice (P. Mrkvička), zástupce Ferdinandova řádu 1561 I. Dubec, filmový a divadelní herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek a zástupci Komitétu 1866 (předseda M. Suchý, místopředseda J. Synek a řada jeho dalších členů).
Odpoledne se uniformovaní vojáci pěším pochodem přesunuli k lesu Svíb, kde proběhl pietní akt u pomníku 8. praporu polních myslivců, v rámci něhož vystoupil s projevem starosta obce Čistěves K. Tuček, předseda Komitétu 1866 M. Suchý a ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek. Následovala krátká bitevní ukázka v lese a po ní pietní akt u pomníku rakouského plukovníka Poeckha. Celou akci zakončilo dekorování příslušníků pruských jednotek stuhami za odsloužené roky. Představitelům Historického c. k. řadového pěšího pluku č. 18 L. Petráčkovi a M. Klikovi byla představitelem mezinárodního řádu Křižovníci s červeným srdcem – Cyriaci P. Encem předána Medaile cti jako poděkování za péči o válečné hroby. Na závěr proběhlo u c. k. pěšího pluku č. 18 také předání nových členských průkazů a odznaků.

https://1866.rajce.idnes.cz/Pietni_akt_4.7.2020/

https://1866.rajce.idnes.cz/Svib_pietni_akt_4.7.202/

https://1866.rajce.idnes.cz/Svib_bitva_4.7.202/

https://1866.rajce.idnes.cz/Svib_4.7.2020/

 

 

 

 

Odhalení opraveného pomníku 7. vestfálského pěšího pluku č. 56 v Probluzi

Na hřbitově u kostela Všech svatých v Probluzi nedaleko Hradce Králové se nachází monumentální mramorový obelisk věnovaný příslušníkům 7. vestfálského pěšího pluku č. 56, kteří padli v boji o obec 3. července 1866. Pomník byl odhalen 7. 11. 1867 a jeho vrcholek zdobila bronzová plastika orlice. Originál byl však v roce 1999 neznámým pachatelem ukraden a v následujících letech byl nahrazen kopií z plastu. Bohužel i tato kopie orlice byla ukradena v roce 2010.
V letošním roce byla vytvořena ve slévárně HVH spol. s r.o. v Horní Kalné nová kopie orlice z plastu (umělého bronzu) a byla osazena na pomník restaurátorem Jiřím Soukupem. Finanční prostředky na obnovu pomníku byly získány z individuální dotace od Královéhradeckého kraje (42 000 Kč), z daru Gardy města Hradce Králové, z.s. (20 000 Kč) a zbytek peněz uhradil Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. (20 778 Kč).
Ke slavnostnímu odhalení došlo v pátek 3. července 2020, tedy na 154. výročí bitvy u Hradce Králové, za účasti zástupců Královéhradeckého kraje, města Hradce Králové, Muzea východních Čech v Hradci Králové, zástupců obcí Dolní Přím, Máslojedy, Třesovice a zemědělského družstva Všestary, členů Komitétu 1866 a několika desítek vojáků v dobových uniformách. Hned v úvodu představil ředitel projektu Königgrätz 1866 a velitel Gardy města Hradce Králové pan R. Balcárek okolnosti vzniku myšlenky vytvořit novou kopii orlice a přiblížil jednotlivé dárce finančních prostředků na tento záměr. S dalšími projevy vystoupili hejtman Královéhradeckého kraje J. Štěpán a jeho náměstkyně M. Berdychová, náměstkyně primátora města Hradce Králové M. Štayrová, senátor J. Malý, starosta obce Dolní Přím P. Švasta a předseda Komitétu 1866 M. Suchý. Po slavnostním odhalení orlice a položení věnců a kytic pomník požehnal nechanický farář M. Benko a pronesl modlitbu za vojáky padlé v krvavé královéhradecké bitvě. Jako výraz díků předal Komitét 1866 pamětní dekrety Královéhradeckému kraji, Gardě města Hradec Králové a obci Dolní Přím. Celou slavnost, kterou moderoval místopředseda Komitétu 1866 J. Synek, zakončilo několik čestných salv z dobových zbraní.
Je třeba poděkovat všem, kteří k záměru osazení kopie orlice na pomník jakkoli přispěli. Zvláště musíme vyzdvihnout významný podíl technického referenta Komitétu 1866 pro oblast severních Čech J. Náhlovského na zajištění nezbytné formy a na průběžné kontrole výroby odlitku.

https://1866.rajce.idnes.cz/Probluz_3.7.2020/

 

 

 

Severní Čechy - Ptýrov, Svijany

V úterý 30. června 2020 odpoledne posekal J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek a D. Koral trávu na mnichovohradišťském bojišti u pomníků ev. č. 28 - 31, 33 a 34. Další jejich činností bylo sekání trávy na bojišti u Podolí u pomníku ev. č. 39, kde zároveň demontovali obrubník a odebrali hlínu z jeho vnitřního prostoru. Uvedené práce souvisejí s opravou tohoto pomníku, která začala v květnu.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_Brigada_Ptyrov_Svijany_2020/

 

 

Brigády mimo bojiště

Ve dnech od 22. 6. do 1. 7. provedl I. Stolín očištění a úpravu v okolí pomníku číslo OC063 na hřbitově v Litomyšli, a pomníček číslo OC152 věnovaný mušketýru pruského pěšího pluku číslo OC044 Florianu Pinglerovi. Ve Vysokém Mýtě upravil pomník číslo OC131 na autodromu a kříž Eduarda Meyera číslo OC135. Kříž u rybníka Chobot číslo OC130 je ovšem tak obklopen náletovými dřevinami, jejichž odstranění v nejbližším okolí v podmáčené půdě po deštích, nebylo možné provést. Na městském hřbitově v Moravské Třebové u pomníku číslo OC070 setníka Dobchütze, očistil sokl od mechu, vyplel a zastřihl živý plůtek.U všech pomníčků a křížů byl zapálen kahánek.Během těchto brigád očistil sokl od mechu a následně rozsvítil kahánek v Litomyšli na Černé hoře u pomníku (bez čísla) zemřelým v bitvě u Aspru a Wagramu z roku 1809.Ti zemřelí si to také zaslouží.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Brigada_mimo_bojiste_2020/

 

  

 

Červnová brigáda na bojišti u Hradce Králové

V sobotu 6. června 2020 se uskutečnila na bojišti u Hradce Králové plánovaná brigáda, které se zúčastnili: B. Karešová, J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, I. Stolín, Z. Studený, J. Šrámek, J. Vilím a mládež N. Sailerová a M. Musílek. Omluvili se Š. Demlová a M. Suchý pro pracovní povinnosti.

První prací bylo vybrat stavební materiál, kořeny a zbytky dřeva z výkopu po odstraněném pařezu, podle přání kameníka, v lokalitě „U bývalého ovčína“ aby bylo možno zpětně použít vybagrovanou zeminu. Zde se potvrdilo, že pomníky byly postaveny přímo na místě odstraněné stavby. Cestou jsme se zastavili u pomníku ev.č. 34, rakouského 61. pěš. pluku kde bylo posekáno okolí památky vytrhán plevel a odstraněna hlína neboť zemědělci stále přiorávají pole nad pomníkem. Poté jsme se přemístili do Svíbu, kde bylo třeba narovnat, případně znovu zakopat některé sokly s kříži kolem, při těžbě dřeva, rozježděné cesty. Původně zamýšlené natírání křížů nebylo možné provést pro vlhké počasí. Při tom byly vysekány náletové dřeviny v okolí památek a upraveno okolí. Před odjezdem byl ošetřen pomník ev.č. 408, 30. praporu pol. myslivců. Další zastávkou byl saský hřbitov v Dolním Přímu. Zde byl vytrhán plevel mezi cihlami v soklu pod pomníky a celý sokl očištěn. Stejně tak byly ošetřeny obrubníky pod oplocením i vnitřní prostor hřbitova. V Horním Přímu byla posekána tráva u loni opraveného pomníku ev.č. 320 rakouského 74. pěš. pluku, upraveny hroby ev.č. 63 pruského setníka Bolschwingha a ev.č. 65 rakouského rytmistra Löwenthala. U souboru pomníků „U sv. Aloise“ byla tráva posekána. Kolega J. Šrámek ošetřil pomník i s okolím ev. č. 227 v parčíku na Pražském Předměstí v Hradci Králové.

Po vykonané práci jsme chvíli poseděli již za mírného deště při opékání uzeniny u restaurace na Chlumu. Všem zúčastněným patří náš dík. Karešová, Vilím.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Hradec_Kralove_6.6.2020

  

 

 

Dotace z Ministerstva obrany České republiky na rok 2021

Z projektů 1866 obdrží dotaci :
Dolní přím - soubor 8 válečných hrobů - celková výše 168 000 Kč
Volfartice - pomník 1866 u kostela - celková výše 76 000 Kč
 
Naopak  neuspěl:
Praha - pomník myslivce Hory
Šluknov - veteránský pomník
 

Hrozba stavby dálniční odpočívky na královéhradeckém bojišti

Již od počátku tohoto roku se předsednictvo Komitétu 1866 snaží zabránit stavbě možné odpočívky na budoucí dálnici D35, která v horizontu několika málo let protne historické královéhradecké bojiště ve směru Jičín-Hradec Králové (podrobná vizualizace zde na videu). Stavbu samotné dálnice (stejně jako s dálnicí D11 na Jaroměř a Trutnov) Komitét 1866 nijak nerozporuje a neklade jí žádné překážky. Ovšem vybudování odpočívky v prostoru přibližně mezi Dlouhými Dvory a Lípu - tedy v samotném centru bojiště - se nám jeví jako více než nevhodné a neuctivé vzhledem k pietnímu rízu bojiště. V dohledné době by měla proběhnout osobní schůzka s investorem celé akce, tedy s Ředitelstvím silnic a dálnic. O vývoji celé kauzy zde budeme veřejnost informavat, aktuálně přinášíme i její mediální ohlas - článek v MF DNES.

 

Brigáda na tovačovském bojišti 6. června 2020

Za krásného slunečného počasí proběhla v sobotu 6. června 2020 v Tovačově brigáda zaměřená na nátěr stojanů naučné stezky Po stopách bitvy u Tovačova 1866. V průběhu dopoledne bylo očištěno a následně dvakrát natřeno všech 8 stojanů s naučnými tabulemi a také zastřešené posezení pro turisty u ústředního tovačovského pomníku. Brigády se zúčastnili členové Komitétu 1866 V. Hradil, J. Jemelka, J. Synek a dále J. Březina, J. Juna, Z. Junová (všichni 27. prapor polních myslivců) a O. Král (6. prapor polních myslivců). V odpoledních hodinách ještě J. Březina, V. Hradil a J. Synek přejeli do Čechůvek, kde hydrofobizovali nedávno očištěný kříž na upomínku jezdecké srážky u Kralic (ev. č. 11). Velký dík patří městu Tovačov, které zajistilo na brigádu nezbytné barvy a štětce a také manželům Junovým za přípravu občerstvení, kterým byla brigáda zahájena i ukončena.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-TOVACOV_6.6.2020

 

  

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM