Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 19. ledna 2013

V sobotu 19. ledna 2013 se v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo letošní první zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Radek Teichman seznámil přítomné s výsledkem auditu, který provedli pracovníci ministerstva financí v materiálech projektu „Historické rekonstrukce“ a který vyhodnotili jako bezproblémový s pouze dvěma méně významné závady. Rozsáhlá diskuze byla věnována koncepci oceňování členů a případných příznivců Komitétu 1866, která byla nakonec odsouhlasena a bude předložena ke schválení valné hromadě. Ta se bude konat 16. března v Muzeu východních Čech a bude po dvou letech opět volební. Právě přípravě této valné hromady se stala dalším tématem zasedání předsednictva. Petr Lazurko rovněž sdělil přítomným plány na centrální akci Komitétu 1866, který se letos uskuteční 11. května v Prachově u Jičína.

 

Vánoční brigáda na královéhradeckém bojišti

Ve dnech 26.–27.prosince 2012 provedla Věra Hladíková drobnou brigádu na královéhradeckém bojišti. 26. 12. odpoledne na vojenském hřbitově v Hradci Králové-Pouchově uklidila kalichy od vyhořelých svíček, konkrétně z centrálního pomníku (e.č. 87) a z pyramidy na hrobě 6 pruských vojínů (e.č. 284). Na hrobě generálmajora Carla Schulze, jeho choti Elišky a armádního pobočníka npor. Pavla z Moseru (ev.č.281) pak očistila nápisní desku od steklého vosku.

Dne 27. 12. v odpoledních hodinách, za větrného, leč poměrně teplého počasí (+80C) jsem v Dlouhých Dvorech, v okolí skupiny pomníků u býv. ovčína (e.č. 11, 20, 21 a 124) vysbírala odpadky. Cestou do Probluzi se zastavila ve Střezeticích a očistila pomník všeobecného věnování (e.č. 241). V Probluzi, na starém hřbitově u kostela, posbírala vyhořelé svíčky a rozbité sklo, od lišejníku očistila typovou pyramidu (e.č. 233) a pultový pomník rakouského 18.pěšího pluku (e.č. 249), částečně pomník rakouského 8. kyrysnického pluku (spodní část obelisku). Brigáda pak byla ukončena v 17 hodin, kdy již na práci nebylo vidět.

 

Vzpomínka na kamaráda Františka Nemeráda

V sobotu 12. ledna 2013 se v Náměšti na Hané již podruhé konalo setkání u hrobu člena Komitétu 1866 a 8. historického pěšího pluku Františka Nemeráda, který tragicky zahynul 15. 1. 2011. Setkání se zúčastnili: Jan Březina, Karel Burian, Vladimír Holík, Vladimír Holík ml., Jiří Jemelka, Jan Juna, Zdeňka Junová, Jan Kosina, Václav Kosina, Josef Melichar, Martin Uher, Tomáš Zemánek.

Namest 2013 1 Namest 2013 4 Namest 2013 2

 

Instalace nápisových tabulek na několika hrobech mnichovohradišťského bojiště

V sobotu 12. ledna 2013 na bojišti u Mnichova Hradiště připevnili D. Koral a J. Náhlovský u pomníků e.č. 9, 10, 11, 12 a 25 nápisové tabulky, udávající počet a válečnou stranu pohřbených vojáků.

T-DSCN2939 T-DSCN2942T-DSCN2935

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 7. prosince 2012

V sobotu 7. prosince 2012 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo poslední zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v tomto roce. Nový předseda redakční rady spolkového časopisu Bellum 1866 Jiří Synek seznámil přítomné s plánovanou frekvencí vydávání jednotlivých čísel (ideálně vždy před jarní a podzimní valnou hromadou) i s jejich plánovaným obsahem. Vlastmil Grof pak informoval o konečném umístění sádrového modelu Pomníku jezdecké srážky u Střezetic v měřítku 1:1 v areálu josefovské pevnosti i o dalších novinkách týkajících se tohoto projektu. Do finální fáze se již také blíží dopracování generálního katalogu, o čemž hovořil zejména Jiří Jemelka a vyzbval technické referenty k dokončení jednotlivých částí do konce kalendářního roku. Vypracována byl rovněž konečný plán akcí na příští rok, který bude v blízké době vyvěšen na úvodní stránce našeho portálu. 
 

Austerlitz 2012

V sobotu 1. prosince 2012 se v Tvarožné konaly vzpomínkové akce ke 207. výročí bitvy u Slavkova z roku 1805. Přímo v obci byla zřízena vojenská ležení všech tří armád a odpoledne se za neobvykle slunečného počasí konala na poli pod kopcem Santon velkolepá bitevní ukázka, které se zúčastnilo přibližně 900 vojáků v dobových uniformách. V letošním roce byla ukázka inspirována závěrečnou fází rozhodujících bojů na Prateckých výšinách a ústupem koaličních jednotek přes Křenovice a Zbýšov na Slavkov a Hodonín. Diváci, kterých se sešlo několik tisíc, byli spokojeni, neboť děla hřměla, až se země chvěla a po několika salvách z ručnic bylo celé bojiště zahaleno dýmem ze spáleného střelného prachu. Nakonec francouzské jednotky zahnaly spojenecké rakousko-ruské vojsko na potupný útěk a bylo dobojováno.

V neděli 2. prosince 2012 se na Mohyle míru konal tradiční pietní akt k uctění památky padlých v bitvě z 2. 12. 1805.

Za Komitét 1866 se celé akce, ať již jako přímí účastníci bojů v dobových uniformách nebo vděční diváci, zúčastnili: Věra Hladíková, Jan Čížek, Jiří Hanuš, Jiří Jemelka, Jan Kosina, Pavel Mrkvička, Jiří Náhlovský, Jiří Synek, Radek Teichman.

AUSt_-_IMG_2306_-_1  AUSt_-_IMG_2378_-_2 

AUSt_-_IMG_2333_-_3  AUSt_-_IMG_2110_-_4  AUSt_-__IMG_2370_-_5

 

Podzimní brigáda na jičínském bojišti

V sobotu 10.listopadu se u Jičína uskutečnila tradiční podzimní brigáda. Zúčastnili se Martin Drapák, Pavel Skalský, Milan Trakal, Josef Votrubec, Zdeněk Studený s bratrem Stanislavem  s cílem shrabat listí napadané okolo pomníků a ořezat náletové křoviny v lokalitách pod Zebínem, u rybníka Valcha u Železnice, v Zámezí, Jinolici, Dolním Lochově, Podůlší, Dílců, Radimi, Mlázovicích a v Jičíně.

BJ_01_Jinolice  BJ_04_Radim

BJ_02_Doln_Lochov  BJ_03_Josef_Votrubec_v_poli_mezi_Kbelnic_a_Dlcemi

 

Oprava pomníku u Holína na Jičínsku

V září 2012 byl opraven firmou Kamenictví Novotný na k.ú. Holín pomník rakouského vojína od 18.praporu polních myslivců, e.č.44. Byl restaurován za finančního přispění Ministerstva obrany České republiky.
Holne44_ped_opravou  Holne44_po_oprav
 

Oprava 9 pomníků na jičínském bojišti

Dne 30.dubna 2012 dokončila Střední průmyslová škola kamenická a sochařská z Hořic opravu 9 pomníků na jičínském bojišti:
Dlcee14_ped_opravou  Dlcee14_po_oprav
e.č.14 Dílce – pomník saského setníka Subeho

Zmeze16_ped_opravou  Zmeze16_po_oprav
e.č.16 Zámezí – pomník na hromadném hrobě rakouských vojáků

Knnicee28_ped_opravou  Knnicee28_po_oprav
e.č. 28 Kněžnice – pomník na hrobě pruského vojáka

Prachove33_ped_opravou  Prachove33_po_oprav
e.č. 33, 34, 35, 36 Prachov – rakouské pomníky, které nechal zřídit tehdejší majitel panství Ervín hrabě Schlik

Ohavee42_ped_opravou  Ohavee42_po_oprav
e.č. 42 Ohaveč – pomník na hrobě 62 rakouských a 72 pruských vojáků

Jine51_ped_opravou  Jine51_po_oprav
e.č. 51 Jičín – pomník rakouských, pruských a saských vojáků
 

Slavnostní odhalední tabulí naučné stezky ve Svijanech a v Liberci

V sobotu 17. listopadu 2012 dopoledne proběhlo ve Svijanech slavnostní odhalení naučné tabule před vojenským hřbitovem z války roku 1866, kterou provedl starosta obce Ing. Petr Lelek. Tabule je věnována bitvě u Podolí (dnes součást Svijan) 26. června 1866 a návštevník se seznámí nejen s průběhem střetnutí, kde zajisté zaujmou výroky přímých účastníků bitvy, ale také s historií památek, které souvisejí s podolskou bitvou. Obrazovou část tvoří podobenky velitelů jednotlivých částí obou armád, bitevní výjevy a fotografie pomníků v příslušném časovém období. Odhalení předcházela přednáška, která přítomné veřejnosti přiblížila okolnosti vzniku a průběhu prusko-rakouské války roku 1866. Její největší část byla věnována zdejší bitvě a pohybu jednotek v obci Podolí a Svijany, které tvořily v roce 1866 samostatné správní lokality. V dalším slavnostním programu byl na hřbitově proveden pietní akt za zemřelé vojáky, zakončený salvou účastníků v uniformách rakouské pěchoty a myslivců a saských myslivců. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili J. Náhlovský, J. Horký, M. Janoušek, P. Novák, D. Koral, P. Lazurko, J. Votrubec, M. Drapák, P. Daníček, Z. Studený a M. Barus.

SV-LB_017   SV-LB_029
SV-LB_040   SV-LB_048

Ve stejný den odpoledne se ukutečnila v libereckém Severočeském muzeu přednáška zaměřená na události v době prusko-rakouské války v Libereckém kraji a rovněž přítomné seznámila s několika památkami připomínající tento konflikt. Po jejím skončení následovalo slavnostní odhalení naučné tabule u Zahrady vzpomínek, které provedla primátorka Bc. Martina Rosenbergová. Tabule popisuje události ve městě před pruskou okupací, umístění lazaretů, zabývá se železnicí, která tvořila důležitou komunikační cestu pro pruskou stranu, a v krátkosti se zabývá historií bývalého libereckého hřbitova. V obrazové části je otisknuta unikátní dobová fotografie raněných rakouských a pruských vojáků před Střelnicí. Dále je zde reprodukována kresba raněných na vlakovém nádraží a fotografie centrálního pomníku a pomníků dvou pruských důstojníků, kteří v Liberci zemřeli ve stavu z roku 1910. Jeden spáchal sebevraždu vzápětí, když Prusové vstoupili do tehdejší samostatné obce Vesec, dnes součást Liberce, a druhý zemřel na choleru při návratu z polního tažení. Po odhalení tabule se uskutečnil pietní akt u centrálního pomníku připomínající památku 69 vojenských obětí. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili J. Náhlovský, J. Horký, M. Janoušek, P. Novák, D. Koral, P. Lazurko, J. Votrubec, P. Daníček a M. Barus.
SV-LB_082   SV-LB_084
SV-LB_090             SV-LB_103
 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM