Brigáda na bojišti u Tovačova 8. června 2011

Ve středu 8. června 2011 se uskutečnila brigáda zaměřená na údržbu památek z války roku 1866 před tradiční červencovou vycházkou po tovačovském bojišti. Brigády se zúčastnili dva členové Komitétu 1866 – Jiří Jemelka a Jiří Synek.

Nejprve bylo provedeno vysekání trávy v okolí kříže věnovaného padlému rakouskému důstojníku v lokalitě U mlýna (ev. č. 7). Následovala oprava vlhnoucí a odpadávající omítky zdi stojící za křížem. Nakonec byl proveden postřik okolí kříže herbicidem pro zamezení růstu trav a plevelů.

U dalšího kříže na hrobě několika rakouských vojáků ze 71. pěšího pluku v Olomoucké ulici (ev. č. 6) bylo upraveno jeho okolí a na spáry dlažby v okolí kříže byl také aplikován herbicidní přípravek.

U pomníku pruského podplukovníka von Behra (ev. č. 4) byl dokončen nátěr hraničníků vymezujících prostor pomníku v okolním poli bílou barvou, který byl započat 16. dubna 2011.

Nakonec byla provedena kontrola stavu několika dalších památek z prusko-rakouské války na tovačovském bojišti. Na boku pomníku setníka Souczka (ev. č. 2), který byl v loňském roce kompletně restaurován, bylo zjištěno poškození nápisem, který neznámý vandal provedl tenkou červenou fixou. Hroby na hřbitovech ve Věrovanech (ev. č. 9) a v Rokytnici (ev. č. 15) byly nalezeny v dobrém stavu. Vysoký jehlanec na hřbitově v Přerově připomínající 151 pruských vojáků zemřelých na choleru (ev. č. 16) bude třeba očistit tlakovou vodou a zvýraznit písmo.

IMG_1462toIMG_1464toIMG_1466to

IMG_8017to

IMG_8029to

 

 

 

Kaple na kbelnickém vojenském hřbitově bude otevřena

Obecní úřad v Kbelnici se rozhodl ve vybraných termínech v letních měsících zpřístupnit kapli s Ossariem na vojenském hřbitově u Kbelnice, na němž odpočívají oběti bitvy u Jičína z 29. června 1866. Hřbitov sám je relativně běžně přístupný, ale vlastní secesní kapli bylo možné navštívit pouze výjimečně. Objekt bude pro zájemce zpřístupněn v letním období každou první neděli v měsíci (5. června, 3. července, 7. srpna a 4. září) od 13. do 16. hodiny. Vojenský hřbitov u Kbelnice byl zřízen roku 1891 a postupně sem byly sváženy jak náhrobky, tak i ostatky padlých vojáků z jičínské bitvy. V letech 1902-1904 byla uprostřed hřbitova podle plánů proslulého ředitele hořické kamenosochařské školy Václava Weinzettla postavena secesní kaple s ossariem.

Mauzoleum_Kbelnice

 

Zasedání předsednictva Komitétu 7. května 2011

V sobotu 7. května 2011 se v areálu Bastionu IV konalo další zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Jeho výjimečnost spočívala především v tom, že se jednalo o první zasedání po jarní volební valné hromadě. Hlavním bodem programu tak byla volba nového vedení spolku. Po dlouhé diskuzi byli nakonec do vedoucích funkcí zvoleni následující členové - předsedou nadále zůstává Ing. Josef Komárek, dvěma novými mistopředsedy se stali Vlastimil Grof a Mgr. Pavel Mrkvička, jednatelem byl opět zvolen RNDr. Tomáš Kaláb a pokladníkem se stal Ing. Radek Teichman. Některé dílčí změny proběhly mezi technickými referenty - novým technikem pro oblast Moravy a Slezska se stal Mgr. Jiří Synek, který nahradil odstoupivšího Jiřího Jemelku (ten však nadále zůstává členem předsednictva), a dále novou technickou referentou - a první ženou v této funkci v dějinách Komitétu 1866 vůbec - pro bojiště u Hradce Králové byla jmenována MVDr. Blanka Karešová, na tomto rozsáhlém území bude spolupracovat se stávajícím technikem Jiřím Vilímem. Vlastimil Grof a Martin Barus dále informovali přítomné o průběhu Audience u Císaře Karla I. v Brandýse nad Labem, kde byl široké veřejnosti prezentován model Pomníku padlých koní a kde byl Komitétu 1866 předán nový řád tzv. Pietní kříž (viz předchozí aktualita). Jednotliví techničtí refernti rovněž podali zprávy o svých bojištích a zejména o průběhu jarních brigád.
 

Komitét 1866 byl oceněn Pietním křížem

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 byl za svou dlouholetou úspěšnou péči na poli péče o válečné památky z prusko-rakouské války oceněn Pietním křížem. Jedná se o naprosto nový český řád za zásluhy  na poli udržování a obnovy válečných hrobů a vojenských duchovních památek, založen byl s podporou sekretariátu Habsburg-Lothringen, rakouského Černého kříže, Modlitební ligy blahoslaveného císaře Karla I. a Matice staroboleslavské. V historicky první slavnostní promoci tohto řádu vůbec, která se konala při přiléžistosti tradiční vzpomínkové akce Audience u císaře Karla I., konané v Bradnýse nad Labem v sobotu 30. dubna 2011, byl mezi prvními tímto řádem oceněn práve Komitét 1866. Vyznamenání za spolek převzal jeho předseda Ing. Josef Komárek. Tento řád se tak stal vedle pamětní plakety Ministerstav obrany za vzornou péči o válečné hroby nejvyšším oceněním činnosti Komitétu 1866 v posledních letech.IMG_9168   103_2685


 

Brigáda v severních Čechách - tabule naučné stezky v Dlouhém Mostě

V pátek 22.4.2011 v obci Dlouhý Most zabetonoval J. Náhlovský, M. Janoušek a P. Novák držáky naučné tabule. Po skončení prací byla provedena úprava okolí u pomníku majora Franze von Panz.
 

Brigáda v severních Čechách - Kuřívody

V sobotu 9. 4. 2011 se uskutečnila brigáda na bojišti u Kuřívod, která byla zaměřena na sběr odpadků po obou stranách silnice E268. V úseku dlouhém cca 1,5 km. mezi pomníky e.č. 1 - 13 bylo nasbíráno 19 igelitových pytlů, což je po roce opětovný důkaz o chování některých lidí. Byl překročen loňský počet 16 pytlů, ale letos se nepodařilo najít větší předměty jako např. záchodová mísa nebo zářivkové těleso. Další práce spočívaly v uhrabání listí v okolí všech památek a u pomníku e.č. 1 byla odkopána zemina a prostor zarovnán pro lepší sečení trávy. U pomníku e.č. 6 a 7 došlo k odstranění nadzemních částí dvou pařezů, které zbyly po těžbě dřeva. Zúčastnění: J. Náhlovský, M. Janoušek, P. Novák a M. Macek se zástupkyní Klubu vojenské historie z České Lípy.
 

Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

V sobotu  16. dubna 2011 se uskutečnila za krásného počasí plánovaná brigáda na královéhradeckém bojišti. Akce se zúčastnilo nezvyklé množství lidí. Podpořit nás přišli čtyři příslušníci historického 18. pěšího pluku i se svými „ratolestmi“, jmenovitě: Čermák Zdeněk, Kolín Tomáš, Němec Jiří a Zakl Karel. Dále to byli osvědčení členové Komitétu: Hladíková Věra, Kozák Jiří, Mrkvička Pavel, Musílek Jiří, Pokorný Roman a Vilím Jiří.

Brigáda začala v lokalitě u Sv. Aloise v Horním Přímu. Jedna skupina se věnovala úpravě okolí tamějších pomníků a hlavně spálení suchého roští po předchozích brigádách. Skupina druhá úpravě okolí pomníku ev.č.320, rakouského 74. pěšího pluku. Po dohodě se starostou obce byly pokáceny tři lípy v těsné blízkosti pomníku, které svými větvemi odíraly obelisk. Větve byly na místě spáleny, dřevo odvezeno a na místě vysazeny tři habry, které byly opatřeny kůly a ochranou proti okusu zvěří. Poté skupina „osmnáctníků“ odjela do Probluze, kde upravila okolí památky ev.č.66 saského npor. Stieglitze, poté se vydala do Svíbu, kde ohrabala a uklidila okolí památek zejména na frekventovaných trasách. Druhá skupina se vydala přes Hořiněves, kde jsme shlédli a zdokumentovali nově opravené pomníky na okraji vsi a na místním hřbitově, do Račic n.Trotinou ke Spálenému mlýnu, k loni poškozenému pomníku ev.č.248 na hrobě pruského por. Sperlicha, který se bude opravovat. Zde jsme odstranili křoviny z okolí památky, a hmota se spálila. Zúčastnění konstatovali, že na příští brigádě odstraníme zbytek náletu pod pomníkem. Nakonec jsme se přemístili k pyramidě ev.č.268 nad Rodovem, kde byly odstraněny spodní větve obou lip, které zakrývaly zmíněnou pyramidu a bylo upraveno okolí pomníku. Škoda, že v okolí vzniká divoká skládka, která lokalitu značně znehodnocuje. O této skutečnosti bude zpraven místní obecní úřad.

 

Zasedání předsednictva Komitétu 5. března 2011

V sobotu 5. března 2011 se v areálu Bastionu IV v josefovské pevnosti konalo další letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Na počátku jednání seznámil místopředseda Radek Teichman přítomné s výsledky komplexní kontroly projektu Historické rekonstrukce, kterou provedlo Centrum pro regionál rozvoj v Hradci Králové a při níž nebyly zjištěny žádné nedostatky; samotný projekt definitivně skončí 31. března 2011. Někteří techničtí referenti rovněž informovali o průběžné finalizaci generálního katalogu památek z války roku 1866 a zároveň konzultovali jednotlivé problémy s garantem tohoto katalogu Jiřím Jemelkou. Ten rovněž sdělil přítomným příznivou zprávu, že se kolegům Vlastimilu Grofovi a Tomáši Vondryskovi povedlo obejvit pohřešovanou pamětní desku poručíka Frankenbergera v Prostějově. Technický referent pro oblast severních Čech Jiří Náhlovský mj. informoval o tom, že v tomto roce vznikne další tabule naučné stezky po severních Čechách, tentokráte v Bosni, jejíž zhotovení přislíbil tamní obecní úřad. Část programu byla rovněž věnována novým informacím ke sbírce na Pomník padlých koní - pomník srážky jízdy u Střezetic. Jedním z podstatných částí zasedání byla příprava 30. výroční valné hromady Komitétu 1866, která se uskuteční v sobotu 26. března od 10 hodin v sále Muzea východních Čech v Hradci Králové a jejímž hlavním programem budou volby do nového předsednictva.
 

Nové informace ke zničenému pomníku rakouského 49. pěšího pluku

Jak jsme rovněž na tomto místě informovali 22. srpna 2010, v noci z 18. na 19. srpna byl vandalským nájezdem zničen pomník rakouského 49. pěšího pluku u vsi Holá na královéhradeckém bojišti, z něhož je od té doby pouze žalostné torzo.

PICT0028


Aktuální informace v celé této kauze však jsou velmi pozitivní. Přikročilo se totiž k realizaci opravy celého pomníku, kterou financuje Královéhradecký kraj a realizuje firma "Umělecké kovářství Červenka a Pospíchal Hlinsko". Oprava pomníku má být hotova k 30. červnu tohoto roku, takže při připomenutí 145. výročí bitvy u Hradce Králové již budeme moci obdivovat pomník v celé jeho původní kráse.

P1040972

 

Nové publikace

Konec roku 2010 a počátek roku 2011 byl z hlediska Komitétu 1866 hojný na nové publikace, které bychom Vám chtěli v tomto článku blíže představit.

Na prvním místě jmenujme určitě nejprestižnější a dlouhoočekávanou publikaci nazvanou Vzpomínka na rok 1866 na starých pohlednicích, kterou po dlouhodobé práci vydali Pavel Mrkvička a Jiří Vilím. Kniha přestavuje v kvalitních reprodukcích celkem 376 pohlednic z 19. a počátku 20. století, vztahujcích se k bojištím z prusko-rakouské války r. 1866, a to zejména těm klasickým východočeským, z nichž prim hraje přirozeně to královéhradecké. Pohlednice zachycují především jednotlivé vojenské památky, stranou však nezůstávají ani reprodukce některých obrazů či klasické pohledice malých obcí, na nichž tvoří pomník pouze jeden z několika symbolů obce.
Cena publikace odpovídá jejímu rozsahu i velmi kvalitnímu grafickému zpracování a byla stanovena na 590 Kč. Členové Komitétu 1866 mají však možnost pořídit publikaci se slevou na letošní jarní valné hromadě, která se uskuteční 26. března v Hradci Králové.

Pohlednice

Knihu je možné objednat prostřednictvím našeho e-shopu ZDE.


Celé východní Čechy jsou již protkány hustou sítí naučných stezek po bojištích z prusko-rakouské války roku 1866. Pro většinu z nich již také existuje tištěný průvodce, který supluje jednotlivé tabule naučných stezek a poskytuje tak čtenáři možnost vybavit se teoretickými znalostmi ještě před návštěvou samotného bojiště. Je až paradoxní, že jedny z posledních tištěných průvodců byly nedávno vydány pro dvě ze čtyřech naučných stezek, které prmárně procházejí nejvýznamnějším královéhradeckým bojištěm. Jedná se o průvodce k naučným stezkám "Les Svíb" a "Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 - ústup rakouské armády". Oba průvodce si zachovávají podobu dříve vydaných publikací tohoto typu - tj. celobarevné stránky s množstvím doporovodných obrázků včetně fotek jednotlivých památek, které se nacházejí poblíž daných zastávek naučné stezky.
NS_stup     NS_Svb_-_aktual
Oba průvodce si můžete objednat v našem e-shopu ZDE.

Zároveň bych zde chtěl ještě připomenout novou publikaci z pera Jiřího Náhlovského, který tradičně čtenáře seznamuje s poněkud opomíjenými bojišti severních Čech. Po srážkách u Kuřívod a u Chrastavy nyní podrobil svému zájmu střet u Dlouhého Mostu nedaleko Liberce, který se odehrál 24. června 1866. Nová publikace se nesoustředí pouze na samotné střetnutí, ale věnuje také přítomnosti pruských vojsk v Dlouhém Mostu a stranou samozřejmě neponechává ani dějiny péče o památky na tento střet dovedené až do současnosti.
Dlmost
U této publikace pouze připomínám, že nebyla dána do běžné distribuce a lze si ji opatřit na Obecním úřadě v Dlouhém Mostě či přímo u autora, jehož lze kontaktovat e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM