Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 7. prosince 2012

V sobotu 7. prosince 2012 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo poslední zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v tomto roce. Nový předseda redakční rady spolkového časopisu Bellum 1866 Jiří Synek seznámil přítomné s plánovanou frekvencí vydávání jednotlivých čísel (ideálně vždy před jarní a podzimní valnou hromadou) i s jejich plánovaným obsahem. Vlastmil Grof pak informoval o konečném umístění sádrového modelu Pomníku jezdecké srážky u Střezetic v měřítku 1:1 v areálu josefovské pevnosti i o dalších novinkách týkajících se tohoto projektu. Do finální fáze se již také blíží dopracování generálního katalogu, o čemž hovořil zejména Jiří Jemelka a vyzbval technické referenty k dokončení jednotlivých částí do konce kalendářního roku. Vypracována byl rovněž konečný plán akcí na příští rok, který bude v blízké době vyvěšen na úvodní stránce našeho portálu. 
 

Austerlitz 2012

V sobotu 1. prosince 2012 se v Tvarožné konaly vzpomínkové akce ke 207. výročí bitvy u Slavkova z roku 1805. Přímo v obci byla zřízena vojenská ležení všech tří armád a odpoledne se za neobvykle slunečného počasí konala na poli pod kopcem Santon velkolepá bitevní ukázka, které se zúčastnilo přibližně 900 vojáků v dobových uniformách. V letošním roce byla ukázka inspirována závěrečnou fází rozhodujících bojů na Prateckých výšinách a ústupem koaličních jednotek přes Křenovice a Zbýšov na Slavkov a Hodonín. Diváci, kterých se sešlo několik tisíc, byli spokojeni, neboť děla hřměla, až se země chvěla a po několika salvách z ručnic bylo celé bojiště zahaleno dýmem ze spáleného střelného prachu. Nakonec francouzské jednotky zahnaly spojenecké rakousko-ruské vojsko na potupný útěk a bylo dobojováno.

V neděli 2. prosince 2012 se na Mohyle míru konal tradiční pietní akt k uctění památky padlých v bitvě z 2. 12. 1805.

Za Komitét 1866 se celé akce, ať již jako přímí účastníci bojů v dobových uniformách nebo vděční diváci, zúčastnili: Věra Hladíková, Jan Čížek, Jiří Hanuš, Jiří Jemelka, Jan Kosina, Pavel Mrkvička, Jiří Náhlovský, Jiří Synek, Radek Teichman.

AUSt_-_IMG_2306_-_1  AUSt_-_IMG_2378_-_2 

AUSt_-_IMG_2333_-_3  AUSt_-_IMG_2110_-_4  AUSt_-__IMG_2370_-_5

 

Podzimní brigáda na jičínském bojišti

V sobotu 10.listopadu se u Jičína uskutečnila tradiční podzimní brigáda. Zúčastnili se Martin Drapák, Pavel Skalský, Milan Trakal, Josef Votrubec, Zdeněk Studený s bratrem Stanislavem  s cílem shrabat listí napadané okolo pomníků a ořezat náletové křoviny v lokalitách pod Zebínem, u rybníka Valcha u Železnice, v Zámezí, Jinolici, Dolním Lochově, Podůlší, Dílců, Radimi, Mlázovicích a v Jičíně.

BJ_01_Jinolice  BJ_04_Radim

BJ_02_Doln_Lochov  BJ_03_Josef_Votrubec_v_poli_mezi_Kbelnic_a_Dlcemi

 

Oprava pomníku u Holína na Jičínsku

V září 2012 byl opraven firmou Kamenictví Novotný na k.ú. Holín pomník rakouského vojína od 18.praporu polních myslivců, e.č.44. Byl restaurován za finančního přispění Ministerstva obrany České republiky.
Holne44_ped_opravou  Holne44_po_oprav
 

Oprava 9 pomníků na jičínském bojišti

Dne 30.dubna 2012 dokončila Střední průmyslová škola kamenická a sochařská z Hořic opravu 9 pomníků na jičínském bojišti:
Dlcee14_ped_opravou  Dlcee14_po_oprav
e.č.14 Dílce – pomník saského setníka Subeho

Zmeze16_ped_opravou  Zmeze16_po_oprav
e.č.16 Zámezí – pomník na hromadném hrobě rakouských vojáků

Knnicee28_ped_opravou  Knnicee28_po_oprav
e.č. 28 Kněžnice – pomník na hrobě pruského vojáka

Prachove33_ped_opravou  Prachove33_po_oprav
e.č. 33, 34, 35, 36 Prachov – rakouské pomníky, které nechal zřídit tehdejší majitel panství Ervín hrabě Schlik

Ohavee42_ped_opravou  Ohavee42_po_oprav
e.č. 42 Ohaveč – pomník na hrobě 62 rakouských a 72 pruských vojáků

Jine51_ped_opravou  Jine51_po_oprav
e.č. 51 Jičín – pomník rakouských, pruských a saských vojáků
 

Slavnostní odhalední tabulí naučné stezky ve Svijanech a v Liberci

V sobotu 17. listopadu 2012 dopoledne proběhlo ve Svijanech slavnostní odhalení naučné tabule před vojenským hřbitovem z války roku 1866, kterou provedl starosta obce Ing. Petr Lelek. Tabule je věnována bitvě u Podolí (dnes součást Svijan) 26. června 1866 a návštevník se seznámí nejen s průběhem střetnutí, kde zajisté zaujmou výroky přímých účastníků bitvy, ale také s historií památek, které souvisejí s podolskou bitvou. Obrazovou část tvoří podobenky velitelů jednotlivých částí obou armád, bitevní výjevy a fotografie pomníků v příslušném časovém období. Odhalení předcházela přednáška, která přítomné veřejnosti přiblížila okolnosti vzniku a průběhu prusko-rakouské války roku 1866. Její největší část byla věnována zdejší bitvě a pohybu jednotek v obci Podolí a Svijany, které tvořily v roce 1866 samostatné správní lokality. V dalším slavnostním programu byl na hřbitově proveden pietní akt za zemřelé vojáky, zakončený salvou účastníků v uniformách rakouské pěchoty a myslivců a saských myslivců. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili J. Náhlovský, J. Horký, M. Janoušek, P. Novák, D. Koral, P. Lazurko, J. Votrubec, M. Drapák, P. Daníček, Z. Studený a M. Barus.

SV-LB_017   SV-LB_029
SV-LB_040   SV-LB_048

Ve stejný den odpoledne se ukutečnila v libereckém Severočeském muzeu přednáška zaměřená na události v době prusko-rakouské války v Libereckém kraji a rovněž přítomné seznámila s několika památkami připomínající tento konflikt. Po jejím skončení následovalo slavnostní odhalení naučné tabule u Zahrady vzpomínek, které provedla primátorka Bc. Martina Rosenbergová. Tabule popisuje události ve městě před pruskou okupací, umístění lazaretů, zabývá se železnicí, která tvořila důležitou komunikační cestu pro pruskou stranu, a v krátkosti se zabývá historií bývalého libereckého hřbitova. V obrazové části je otisknuta unikátní dobová fotografie raněných rakouských a pruských vojáků před Střelnicí. Dále je zde reprodukována kresba raněných na vlakovém nádraží a fotografie centrálního pomníku a pomníků dvou pruských důstojníků, kteří v Liberci zemřeli ve stavu z roku 1910. Jeden spáchal sebevraždu vzápětí, když Prusové vstoupili do tehdejší samostatné obce Vesec, dnes součást Liberce, a druhý zemřel na choleru při návratu z polního tažení. Po odhalení tabule se uskutečnil pietní akt u centrálního pomníku připomínající památku 69 vojenských obětí. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili J. Náhlovský, J. Horký, M. Janoušek, P. Novák, D. Koral, P. Lazurko, J. Votrubec, P. Daníček a M. Barus.
SV-LB_082   SV-LB_084
SV-LB_090             SV-LB_103
 

Brigáda 18. pěšího pluku

Dne 20.října 2012 proběhla brigáda na vojenském hřbitově v komárenské bažantnici. Tuto lokalitu si vzali na starost příslušníci historického 18. pěšího pluku. Akce se zúčastnili Libor a Vojtěch Dolanovi, kteří celou plochu hřbitova posekali a uklidili. Poté bylo stejným způsobem upraveno vnější okolí oplocení hřbitova. Za tuto aktivitu 18. pěšího pluku Komitét děkuje. Mohla by posloužit jako vzor pro ostatní jednotky i jednotlivce z okolí Hradce Králové.

untitled  untitleda

 

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

Podzimní brigáda se uskutečnila v sobotu 10.11.2012 za pravého podzimního počasí. Akce se zúčastnili opět stejní lidé: Věra Hladíková, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek a Jiří Vilím.

Přítomní se sešli, jak bylo avízováno, v 9.00 u lesa Holá. Kvůli rozbahněné louce jsme se pěšky odebrali na západní cíp lesa k pomníkům ev.č. 9, rakouského plukovníka Bindera a ev.č. 247, pruské 8. pěší brigády a 49. pěšího pluku. Oba pomníky byly očištěny od mechů a náletů listí, široké okolí bylo posekáno křovinořezem až do cípu lesa směrem na Sadovou a vše bylo shrabáno a uklizeno. Cestou zpět jsme upravili okolí šachetního kříže ev.č. 342 na severním okraji lesa. Od Holé jsme přejeli k hořiněveské bažantnici k památce ev.č. 3, rakouského 40 pěšího pluku. Okolí tohoto pomníku nebylo několik let udržováno, tak jsme přistoupili k rozsáhlejšímu zásahu v jeho okolí a části úvozu, za pomocí motorové pily a křovinořezu. Pomník sám byl rovněž očištěn od mechů a náletů vyrůstajících u jeho paty. O opravu tohoto pomníku se zajímá Královéhradecký kraj v jehož majetku se nachází. Poté jsme se přemístili na vrch Horka nad Račicemi k hrobu rakouského setníka Weila ev.č. 2, jehož pomník se bude spolu s pomníkem ev.č. 248, pruského poručíka Sperlicha, dopadne li grant, v příštím roce opravovat. Zde jsme opět po dvou letech vyřezali okolí od výhonků černého bezu a vše uklidili. Nakonec jsme odjeli na návrší k hořiněveským lípám, kde se stejným způsobem upravili pomníky ev.č. 4 a 469, rakouského 57. pěšího pluku a kříž věnovaný občany Hořiněvsi a jejich okolí. Brigáda byla ukončena téměř v 17 hodin, kdy se již stmívalo.

P1080722  P1080735

P1080743  P1080770

P1080809

 

33. valná hromada Komitétu 1866 a tradiční Dušičky na Chlumu

V sobotu 3. listopadu 2012 se v prostorách Válečného muzea na Chlumu u Hradce Králové uskutečnila 33. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Na programu bylo zejména zhodnocení dosavadní činnosti za rok 2012, což bylo zpestřeno i promítáním fotografií z jednotlivých akcí. Zásluhou J. Dvořáka si členové rovněž připoměli některá významná výročí členů spolků pečujících o památky z války r. 1866 v minulosti, včetně zakladatele Komitétu Jana Nepomuka Steinského, od jehož úmrtí letos v létě uplynulo 90 let. Velké pozornosti se samozřejmě dostalo projektu budování Pomníku jezdecké srážky u Střezetic - pžítomní byli zejména informováni o aktuálním stavu na sochařské části díla, které je již v meřítku odpovídajícím finální soše odlito do sádry a připraveno (po sehnání dalších finančních prostředků) na definitivní odlití do bronzu.
Podzimní valná hromada bývá pravidelně spojena s pietní vzpomínkou na padlé vojáky na královéhradeckém bojišti. Ani letos tomu nebylo jinak, přičemž tyto dušičky byly poněkud specifické, neboť vzpomínkový obřad se odehrál ve velmi silně působicím prostředí kostela Proměnení Páně na Chlumu. Pietní akt se pak odehrál na hřbitově u tohoto kostela u pomníků rakouského generálmajora Poschachera a pruského majora von Reuss.
 

Brigáda v severních Čechách – Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště

Na neděli 7. října 2012 byla plánovaná další brigáda v severních Čechách, jejíž hlavní náplní se mělo stát zhotovení základu pro pomník rakouského důstojníka Julia von Cornides v Klášteře Hradiště nad Jizerou. Bohužel velmi deštivé počástí, při kterém hrozilo vyplavení betonu, způsobilo zrušení plánované akce. Z uvedeného důvodu se brigáda přesunula na následující sobotu 13. října, kdy nastalo zcela opačné počasí v podobě krásného a slunného dne. Cornidesův pomník v podobě železného svařence, který vzniknul v polovině 90. let minulého století byl odstraněn a na jeho místě byl vybetonován nový základ. Cílem těchto prací je obnovit Cornidesův pomník do stavu z roku 1867. Další náplní pracovní soboty se stalo posekání trávy na mnichovohradišťském bojišti u pomníků e.č. 1, 10 - 21, 35, 41 a 45. U pomníku e.č. 21 došlo k odstranění několika pařezů náletových dřevin. Rovněž proběhlo zkontrolování pomníku na bojišti u Kuřívod. Brigády se zůčastnil D. Koral, P. Novák a J. Náhlovský, v dopoledních hodinách byl také nápomocen M. Janoušek. V pozdních odpoledních hodinách se prvně jmenovaní členové spolku rozloučili s pocitem dobře vykonané práce, který plně naplnil výraz slov, které zdůrazňují mozoly a pot při ůdržbě pomníků, která se nedá dělat v podobě planých řečí a bez odpovídajícího velení. Ve čtvrtek 19. října M. Janoušek a P. Novák natřeli stojan naučné tabule v Bosni a upravili okolní terén.

Br_rij_1DSCN2793 Br_rij_2DSCN2795 Br_rij_4DSCN2803
Br_rij_5DSCN2806 Br_rij_6untitled Br_rij_7untitled_0
 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM