Slavnostní odhalení pomníků u Dlouhých Dvorů 2. července 2021

V pátek 2. července 2021 se od 14 hodin konalo slavnostní odhalení čtyř opravených pomníků z války roku 1866 nedaleko Dlouhých Dvorů. Jednalo se o pískovcový jehlanec rakouského majora Romualda von Dobruckiho, náhrobek z leštěné žuly rakouského nadporučíka Edmunda von Salemfelse, pískovcový jehlanec rakouského podporučíka Alexandra svob. pána von Bethmann a pískovcovou pyramida označující hrob 30 rakouských a pruských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové. Oprava těchto památek, kterou provedl restaurátor Jiří Soukup, stála 607.699 Kč, přičemž 480.000 Kč poskytlo Ministerstvo obrany z dotace na péči o válečné hroby. Zemědělské družstvo Všestary přispělo částkou 80.000 Kč, obec Střezetice věnovala 40.000 Kč a Statek Dlouhé Dvory doplatil zbývající částku 7.699 Kč. Terénní úpravy uhradil Komitét 1866 a jeho členové zde odpracovali řadu brigádnických hodin.
Mezi hosty, kteří se na slavnost dostavili, byla místostarostka obce Střezetice Ilona Bramborová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová, náměstkové primátora města Hradce Králové Monika Štayrová a Pavel Marek, vedoucí Muzea války 1866 Jan Hrubecký, ředitel statku Dlouhé Dvory Jiří Černý, starostka obce Máslojedy Blanka Karešová, místostarosta Pavel Sailer, starosta obce Třesovice Pavel Mrkvička, předseda Österreichische Kameradschaftsbund v Guntramsdorfu u Vídně Karl Fleischhacker, zástupce armády ČR major Rudolf Beňo, zástupce zemědělského družstva Všestary Martin Košťál a ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radek Balcárek.
Jako symbolické poděkování předali zástupci Komitétu 1866 dekrety a pamětní medaile ke 155. výročí prusko-rakouské války za finanční podporu opravy těchto památek (Ministerstvu obrany ČR, zemědělskému družstvu Všestary, obci Střezetice, statku Dlouhé Dvory) a za významnou pomoc při opravě těchto památek (P. Sailerovi a M. Košťálovi). Dále byly děkovné dekrety uděleny restaurátorovi Jiřímu Soukupovi, který na vlastní náklady opravil typovou pyramidu ve Střezeticích, Jiřímu Holečkovi, který se podílel na opravě kříže na hromadném hrobě obětí královéhradecké bitvy v Benátkách a Františku Vondryskovi za brigádnickou činnost a péči o památky na Českoskalicku.
Spolková medaile ke 155. výročí prusko-rakouské války byla udělena také všem, kdo se brigádnicky podíleli na úpravě okolí pomníků u Dlouhých Dvorů (B. Karešová, Šárka Demlová, Jiří Vilím, Jiří Musílek, Jiří Kozák, M. Suchý, P. Mrkvička, Natálie Sailerová, Matyáš Musílek, Matyáš Deml a Michal Deml).
Při této slavnostní příležitosti Komitét 1866 také předal několik spolkových ocenění. Čestné členství Komitétu 1866 bylo uděleno Radku Balcárkovi, pod jehož vedením se vzpomínkové akce na Chlumu staly nejvýznamnější připomínkou prusko-rakouské války pro veřejnost a rok od roku přitahují více diváků a zájemců o vojenskou historii. Ocenění za zásluhy o Komitét 1866 bylo především za údržbu pomníků na Náchodsku uděleno Spolku Přátel Vojenské Historie – 6. praporu polních myslivců. Další ocenění na svou činnost převzali i někteří členové spolku. Pamětním dekretem vyjádřil Komitét 1866 poděkování za dlouhodobou péči o válečné hroby z roku 1866 C. k. řadovému pěšímu pluku č. 18, Gardě města Hradce Králové, Spolku vojenské historie Liberec – saskému 2. mysliveckému praporu a Kadetní setnině jičínského pěšího pluku č. 74. Následně pak představitel řádu Křižovníků s červeným srdcem – Cyriaků Petr Enc předal Medaili cti za péči o válečné hroby několika členům Komitétu 1866 a obdobně své poděkování vyjádřil také předseda Österreichische Kameradschaftsbund v Guntramsdorfu u Vídně Karl Fleischhacker, který další členy Komitétu 1866 dekoroval stříbrným pamětním křížem saského pomníku v Guntramsdorfu.

DL.Dv.2021 07 02

Kompletní fotogalerie https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Hradce_Kralove_-Dlouhe_Dvory/

 

 

Les Holá

V předvečer výročí bitvy u Hradce Králové položili Wolfgang Hess a  Alexander Noe z rakouského pesiho pluku no. 49 von Hess věnec u pomníku pesiho pluku no. 49 von Hess a dále položili kytici k pomníku padleho velitele pěsího pluku no. 49 von Hess plukovnika barona Bindera v lese Holá.

    

 

Představení nových publikací na Chlumu

V sobotu 3. července 2021 se v rámci vzpomínkových akcí ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové uskuteční v Muzeu války 1866 na Chlumu od 10 hodin slavnostní představení tří nových publikací vztahujících se k prusko-rakouské válce. 

Jindřich Kudrna – Jana Vaňková: Dekorace k rakousko-prusko-italské válce v roce 1866
Publikace vydaná Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 představuje moderní zpracování této úzce specializované faleristické tématiky. Ve své první části podává kompletní přehled oficiálních dekorací, které vydaly jednotlivé státy účastnící se tohoto konfliktu pro příslušníky svých jednotek. Druhá část je zaměřena na tzv. neoficiální dekorace, tedy medaile vydané různými organizacemi nebo spolky, medaile k odhalení památek, plakety, odznaky a jiné ražby - pro všechny je však společný vztah k území České republiky. Na 164 stranách jsou všechny tyto faleristické památky představeny podrobným popisem a barevnými fotografiemi.

Zuzana Bláhová-Sklenářová – Vojtěch Kessler: ... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866
Publikace, vydaná ve spolupráci Společnosti přátel Lužice a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, přináší netradiční pohled na válečný konflikt z roku 1866 optikou malého národa Lužických Srbů. Lužice, jedna z historických zemí Koruny české, byla za této války rozdělena mezi Prusko a Sasko, a muži z jednoho národa, často z jedné rodiny, tak mnohdy rukovali do navzájem nepřátelských armád. Tomuto paradoxu se v knize věnuje nejen několik současných textů, ale především samotní účastníci války, neboť publikace přináší ediční zpracování a překlady devíti bezprostředních svědectví prostých vojáků z obou válčících stran a jedné reportáže na pokračování, které již v roce 1866 vycházely v týdeníku Serbske nowiny.

Josef Šrámek: Muzeum války 1866 a areál bojiště u Hradce Králové. Místo vzpomínky na oběti prusko-rakouské války
Brožura je vydána Muzeem východních Čech v Hradci Králové u příležitosti 85. výročí vzniku Válečného musea na Chlumu – kauzálního předchůdce dnešního Muzea války 1866 coby pobočky Muzea východních Čech. Válečné museum bylo svého druhu ojedinělou institucí v Československu – zaměřené výlučně na problematiku jediného válečného konfliktu, stojící v místě jeho největší a rozhodující bitvy. Jeho vznik u příležitosti 70. výročí bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1936 je důkazem nejen o mimořádné důležitosti a nadčasovém významu prusko-rakouského konfliktu, ale i o pěstování historické paměti v regionu.

Po slavnostním představení těchto publikací, jemuž budou přítomni také jejich autoři, bude možné tyto knižní novinky také zakoupit. K dispozici budou rovněž na prodejním stánku Komitétu 1866, který bude stát během vzpomínkových akcí na tradičním místě u Muzea války 1866 a kde si bude zájemcům k dispozici i další letošní nová publikace vztahující se k roku 1866

Jaroslav Dvořák: Velké dny hradecké pevnosti za války 1866
Kniha poskytuje ojedinělý, chronologicky ucelený popis událostí ve městě a pevnosti Hradec Králové během válečného roku 1866. Autor při své práci vycházel jak z odborné vojenské literatury, tak z hojných pamětnických vzpomínek publikovaných v dobovém regionálním tisku. Díky této skutečnosti neztrácí kniha čítající 712 stran i přes množství faktických informací na čtivosti. Zapracování autentických vzpomínek a příběhů obohacuje text a napomáhá čtenáři navodit atmosféru tehdejší doby, vtahuje ho do dění ve městě a umožňuje mu vcítit se do prožitků obyvatel města, kteří zůstali v obležené pevnosti. Podrobné komentáře zase pomáhají čtenáři zorientovat se v historických souvislostech.

Kudrna Vankova kniha obal titul  Lužice1866 obalka  Sramek brozura  Dvorak

Všechny tyto publikace bude rovněž možné po 3. červenci zakoupit na e-shopu Komitétu 1866.

 

Vzpomínkové akce ke 155. výročí bitvy u Trutnova

Na den přesně v neděli 27.6. proběhla vzpomínková akce ke 155. výročí války 1866 také v Trutnově a okolí.
Město Trutnov spolu s Muzejním spolkem, KVH a pozvanými vojensko-historickými uniformovanými skupinami uspořádalo pro své občany kulturní program na Krakonošově náměstí a odpoledne na Janském kopci.
V 11 hodin trutnovští ostrostřelci v zelených uniformách natřeli načerno pamětní desku s datem bitvy a připomněli události z doby před 155 lety, když Prusové obsadili poklidné a do letního rána se probouzející městečko.
Odpoledne pak, ve 14 h, další program zahájil proslov pana starosty Mgr. Adamce na prostranství u Janské kaple. Po něm následovalo představení jednotlivých vojenských útvarů a krátká bitevní ukázka, jejímž tématem bylo dobytí Janského kopce pěchotou Kneblovy brigády a vytlačení pruského vojska z trutnovských výšin.
Vyvrcholením programu se stala bohoslužba slova a položení věnců u vojenských pomníků, doprovázené čestnými salvami.
Na závěr byl pro veřejnost a vojáky uspořádán odpočinkový program s hudebním doprovodem u památníku generála Gablenze.

Počasí přálo, akce se celkem vydařila, podpořena účastí veřejnosti v počtu necelých 400 přihlížejících. Programu se zúčastnilo asi 95 vojáků a gardistů v historických uniformách, s převahou Prusů.

Po celé odpoledne byla rovněž otevřena i expozice k válce 1866 v Janské kapli, ostatně tak, jako každý víkendový den.

Fotogalerie https://trutnovinky.cz/foto/2021/cerven/155-vyroci-prusko-rakouske-bitvy-1866/

 

Neděliště

V rámci 155. výročí bitvy u Hradce Králové- Königgrätz 1866 byla dokončena obnova hřbitůvku v Nedělištích. Odhalením nového kříže na pomníku padlým ev.č. HK-114 tak byla završena půlroční práce spolků Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. a Garda města Hradce Králové a zároveň byl pamětním výročním křížem oceněn pan Pavel Krejčí - majitel zámku v Nedělištích, který se o hřbitůvek vzorně stará. Navštivte toto krásné pietní místo a věnujte tichou vzpomínku zde pohřbeným vojákům.

1866-Neděliště. – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Série přednášek "Válka 1866 on-line" - rekapitulace

Od 15. února do 24. května tohoto roku představil Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. všem zájemců o historii prusko-rakouské války a památky z tohoto válečného konfliktu na svém youtube kanálu sérii videopřednášek Válka 1866 on-line. Nebývalý úspěch těchto celkem 15 přednášek stále trvá, o čemž nejlépe svědčí aktuální počet více jak 22 000 shlénutí. Přednášky jsou na našem youtube kanálu umístěné natrvalo, což lze využít mj. právě v těchto výročních dnech.

Válka 1866 on line 

 

Nová publikace Příběh zapomenutého obrazu – Cerekvice nad Bystřicí v roce 1866

Při příležitosti vzpomínkové akce v Cerekvicích nad Bystřicí, kde byl veřejnosti představen obraz vzniklý jako památka na padlého rakouského podporučíka Eugena Sauer-Csáky von Nordendorf, byla veřejnosti představena také publikace "Příběh zapomenutého obrazu – Cerekvice nad Bystřicí v roce 1866", jejímiž autory jsou Jiří Synek a Radek Balcárek. Čtenář se v ní seznámí nejen se souvislostmi vzniku tohoto obrazu, ale také s událostmi prusko-rakouské války v obci Cerekvice, kde je Eugen Sauer-Csáky pohřben. Publikaci bude možné mj. zakoupit 3. července 2021 během vzpomínkové akce ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové v prodejním stánku Komitétu 1866 na Chlumu, případně také na našem e-shopu.

Cerekvice titulka web

 

Bojiště u Náchoda

V předvečer bitvy u Náchoda P.Tylš a P.Havránek položily věnce u několika památek na zdejším bojišti.

    

 

155. výročí bitvy u Jičína - Železnice

Ve čtvrtek 24.6.2021 se uskutečnila vycházka k uctění padlých  „155. výročí bitvy u Jičína - Železnice“  pořádaná Vlastivědným muzeem v Železnici.

Slova se ujal technický referent Jičínského bojiště Petr Lazurko. Veřejnost seznámil se vznikem Prusko-rakouské války a důvody, proč došlo k bitvě u Jičína. Pokračoval výkladem o tom, jaké jednotky byly nasazeny v okolí městečka Železnice.
Přímo městečko a jeho okolí bránili vojáci z 18. pěšího pluku z Hradce Králové.
Před kostelem byla postavena čestná stráž a vojáci zde položili kytici k pomníku Piretovy brigády. Vycházka pokračovala ke hrobu setníka Kovaříka, který na následky zranění zemřel v budově dnešní pošty.
Další cesta vedla ve směru útoku rakouských jednotek směrem na Zámezí, konkrétně k rybníku Valcha, kde je pomník, kde byl postřelen zmíněný setník Kovařík.

V této lokalitě však bylo zjištěno poškození panelu naučné stezky. V ceduli je spousta děr způsobených střelbou z Airsoftové pistole.

Celou dobu vycházky byly popisovány nejrůznější zajímavosti z této části bojiště, ať už se jednalo o plukovního sluhu, který se během bitvy u Jičína vyznamenal, nebo příběh polního trubače, který v dešti kulí vrátil ustřelenou brašnu svému veliteli.

https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Zeleznice/

 

Přispějte k opravě náhrobku malíře Rudolfa Ottenfelda

Asi každý zájemce o prusko-rakouskou válku i obecně vojenské dějiny habsburské monarchie zná dílo malířu Rudolfa Otto von Ottenfelda, který se ve své bohaté malířské kariéře specializoval právě na vojenské výjevy. Jednou z motivací mohlo být jistě i to, že jeho otec Rudolf von Ottenfeld padl jako major rakouského pěšího pluku č. 38 v bitvě u Hradce Králové 3. července 1866. Malíř Rudolf Otto von Ottenfeld zemřel v roce 1913 v 57 letech v Praze a byl pochována na Olšanských hřbitovech. Jeho náhrobek se v současné době nachází v tristním stavu a na okraji veřejného zájmu. Komitét 1866 si v letošním roce vytkl za cíl uvést tento náhrobek do důstojného stavu. Vzhledem k tomu, že tento záměr nemá podporu veřejných zdrojů, rozhodli jsme se obrátit na širokou veřejnost s žádostí o podporu našeho úsilí. Každý, kdo by chtěl přispět k opravě Ottenfeldova náhrobku si může zakoupit buď grafický list či pohlednici s reprodukcemi jeho slavných děl s vojenskou tématikou, přičemž ceny těchto produktů byly nastaveny jako dárcovské na 100 a 50 Kč. Grafický list i pohlednici si můžete zakoupit v prodejním stánku Komitétu 1866 v sobotu 26. června na vzpomínkové akci ve Vysokově u Náchoda a v sobotu 3. července na vzpomínkové akci na Chlumu u Hradce Králové. Po tomto termínu pak ještě také na e-shopu Komitétu 1866

Ottenfeld graficky list    Ottenfeld pohlednice final  Ottenfeld hrob

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM