Odhalení opravených pomníků v Probluzi a u Horního Přímu

V sobotu 26. října 2019 v dopoledních hodinách proběhla v hostinci ve Všestarech valná hromada Komitétu 1866.
Odpoledne se od 14.00 hod. konalo u kostela v Probluzi slavnostní odhalení opraveného pomníku pěšího pluku č. 18, pořádané Komitétem 1866 a Historickým c.k. řadovým pěším plukem č. 18. Po krátkém úvodu moderátora J. Synka vystoupil s připomenutím tradice Dušiček na bojišti, v jejichž rámci se akce konala, velitel Gardy města Hradce Králové a ředitel vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radek Balcárek. Následoval projev velitele Historického c.k. řadového pěšího pluku č. 18 Ladislava Petráčka, ve kterém vyzdvihl úlohu tohoto pluku v bitvě u Hradce Králové a připomněl některé hrdinské skutky jeho příslušníků v bojích o Probluz. Po něm promluvil o odkazu předků a jeho vnímání dnešní dobou předseda Komitétu 1866 M. Suchý. Jako symbolické poděkování přispěvatelům na opravu pomníku byly předány dekrety pěšímu pluku č. 18 (převzal M. Klika) a Plicní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové (převzal přednosta MUDr. Vladimír Koblížek). Dalším významným donátorům (Královéhradecký kraj, obec Dolní Přím), jejichž zástupci nebyli přítomni, budou dekrety předány v náhradním termínu. Následovalo odhalení opravené památky, kterou poté požehnal farář římskokatolické farnosti Nechanice Marián Benko a pronesl modlitbu za padlé vojáky. Za zvuků pruské hudby byly k patě pomníku položeny věnce za Komitét 1866 a pěší pluk č. 18 a slavnost byla zakončena čestnou salvou rakouské jednotky (velel M. Klika), pruské (velel R. Dufek) a z děla (baterie ViMus).
Poté se všichni účastníci přesunuli k Hornímu Přímu, kde byl od 15.15 hod. slavnostně odhalen opravený pomník pěšího pluku č. 74. Po úvodu J. Synka, projevu velitele Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74 o účasti tohoto pluku v bojích u Horního Přímu a projevu předsedy Komitétu 1866 M. Suchého byl pomník odhalen a také požehnán farářem M. Benkou. Následovalo položení věnců za Komitét 1866 a pěší pluk č. 18 a čestné salvy rakouské a pruské jednotky a děla, které se díky blízkosti okraje lesa vracely v mohutném echu.
Krásná vzpomínková akce v rámci Dušiček na královéhradeckém bojišti byla zakončena přátelským posezením v hostinci v Dolním Přímu, které organizoval Historický c.k. řadový pěší pluk č. 18. Kromě královéhradeckého pěšího pluku se dušičkové vzpomínky zúčastnila také Garda města Hradce Králové (pod vedením Radka Balcárka a Adama Balcárka) spolu s pruskou hudbou (kapelnice Marta Korbelová), Gardový fyzilírský pluk z Brna (Radim Dufek), KVH Předměřice nad Labem (Lukáš Pultar), 5. prapor polních myslivců, SPVH – 6. prapor polních myslivců z Náchoda, Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74 (P. Lazurko), saský 2. myslivecký prapor (J. Třešňák), dělostřelecká baterie ViMus a řada dalších jednotlivců v historických uniformách (např. pěšího pluku č. 73 nebo 2. magdeburského pěšího pluku č. 27).
Velké poděkování patří všem, kteří v průběhu roku 2019 přispěli na opravu pomníků na bojištích, členům Komitétu 1866 a klubům vojenské historie, které vzpomínkové akce podpořily.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_PROBLUZ_HORNI_PRIM_26.10.2019/

  

 

 

 

 

 

 

Podzimní brigáda na bojišti u HK

V sobotu 19. října 2019 se uskutečnila na bojišti u Hradce Králové plánovaná podzimní brigáda. Akce se zúčastnili tito členové Komitétu či jejich rodinní příslušníci: Š. Demlová, B. Karešová, J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, I. Stolín, Z. Studený, M. Suchý, J. Vorel, J. Vilím a mládež Natálka, Matyášové a Michal.
S pravidelnou údržbou památek jsme začali v lokalitě u „Spáleného mlýna“, kde byl posekán celý prostor pod pomníkem č. 248 pruského por. Sperlicha a upraven jeho hrob. V dolní části byly pokáceny dva stromy, které uzavíraly výhled na pomník, následně byly spáleny ořezané větve a odvezeno dřevo. Mezitím jedna skupina odjela k pomníku č. 34 rakouského 61. p. pluku, který je u komunikace mezi obcemi Máslojedy a Čistěves. U památky byla odkopaná z přední strany navalená zemina po prohlubování příkopu a ze zadní strany po orbě, byl vytrhán plevel v okolí pomníku a posekána tráva až po tabuli naučné stezky. Vlastní pomník byl ometen od zbytků hlíny a jeho spodní část očištěna. Obě skupiny se opět spojily u „Hejcmanky“, kde bylo třeba odkopat a posunout sokl s křížem č. 315, který byl narušen pravděpodobně technikou na údržbu příkopů. Ze širšího okolí památky byla odstraněna tráva. Poté jsme odjeli k Dlouhým Dvorům k bývalému „ovčínu“ kde byla posekána tráva a upraveno okolí souboru čtyř pomníků. Dále jsme se odebrali do lesa Holá k Binderovu pomníku č. 9 a pyramidě č. 247, kde bylo třeba vysekat nesmrtelné křoví černého bezu, který stále vítězí. Smrkový les v těsném sousedství pomníků byl zlikvidován kůrovcem, majitel v letošním roce začal s kácením odumřelých stromů. K ohrožení památek naštěstí nedošlo. Poslední akcí bylo odkopání zeminy u památek č. 173 a 293, u silnice č. 35 z Hradce Králové do Jičína, pod Ossariem. Sesouvající se svah se opíral do pomníků a tlak zeminy způsobil jejich vychýlení čemuž se touto úpravou zamezilo. Při té příležitosti byly odstraněny další šípkové keře a upraveno okolí. Během odpoledne byla vysazena na pozemku obce Máslojedy lípa mezi pomníkem č. 138 pruského por. Barbenese a potokem u lesa Svíb, čímž vznikne cesta k památce a nájemce polností pan Holeček nebude orat v těsné blízkosti hrobu. O travnatý porost, který vznikne mezi pomníkem a potokem se bude starat současný nájemce sousedních pozemků.
Brigáda byla v podvečerních hodinách zakončena opékáním špekáčků. Naše díky patří nejen všem zúčastněným, ale zvlášť oběma ženám za vydatné a chutné pohoštění.

  

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_u_Hradce_Kralove_19.10.2019/

 

 

 

Miletín+Borovnice

V čase předdušičkovém myslíme na pozůstalé více nežli obvykle. Také proto je možné vidět v těchto dnech členy Komitétu 1866 u pomníků a na hrobech padlých, aby bylo vše na následující sváteční dny pokud možno v pořádku. Tak například v sobotu 19. 10. upravil technický referent J. Hanuš hrob padlých vojáků na hřbitově v Miletíně. Následující den pak navštívil kříž na hrobě pruských vojáků v Borovnici.

 

 

Vzpomínková akce - 100. výročí úmrtí barona Ulmensteina

V sobotu 28. září se ve Václavicích u Náchoda konala vzpomínková akce u příležitosti 100. výročí úmrtí barona Rudolfa von Ulmensteina, kterou společně s obcí Provodov-Šonov pořádal Komitét pro udržování památek z války roku 1866 za podpory Královéhradeckého kraje.

Rudolf von Ulmenstein (1837-1919) pocházel z vestfálského Bückenburgu a nový majitel náchodského a ratibořického panství Vilém zu Schaumburg-Lippe si jej v roce 1865 povolal do svých služeb jako lesmistra. Ulmenstein se v této pozici velmi osvědčil a stal se princovým přítelem. I díky těmto vazbám se baron stal předsedou Spolku pro udržování hrobů a pomníků na bojištích z roku 1866 v Náchodě, České Skalici a Svinišťanech a především předsedou Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách. Jeho zásluhy na poli péče o válečné památky z roku 1866 jsou nezpochybnitelné. Baron von Ulmenstein zemřel 19. ledna 1919 v hájovně v lese Dubno na českoskalickém bojišti a místo svého posledního odpočinku našel společně se svou manželkou Magdalenou na evangelickém hřbitovu ve Václavicích.

Právě tento jeho hrob se skvostným náhrobkem byl v letošním roce opraven z prostředků obce Provodov-Šonov, přičemž odborné práce se ujala restaurátorka BcA. Pavla Szabová. Drobné terénní úpravy okolí pomníku se uskutečnily v rámci brigád členů Komitétu 1866. Na připomínku barona Ulmensteina a jeho manželky byla před hřbitovem osazena i drobná informační tabule shrnující jejich životopisy a především význam pro péči o památky z roku 1866. Tuto tabuli zhotovil Komitét 1866 za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Vzpomínková akce začala za účasti příslušníků vojenských historických jednotek, členů Komitétu 1866 i publika z řad veřejnosti v 10 hodin úvodním slovem technického referenta českoskalického bojiště Tomáše Vonrysky, na které navázal starosta obec Provodov-Šonov Ing. Josef Kulek. Poté společně odhalili naučnou tabuli. Poté byl proveden pietní akt s kladením věnce u hrobu Rudolfa Ulmensteina a jeho choti Magdaleny. Tomáš Vondryska shrnul baronův životopis, Josef Kulek připomněl význam péče o válečné památky jako mementa společnosti, předseda Komittétu 1866 Miroslav Suchý pohovořil o dějiných péče o válečné památky z roku 1866 a zdůraznil význam všech památek bez ohledu na jejich velikost či státní příslušnost padlých a člen Komitétu 1866 Martin Barus přiblížil osudy rodiny Schaumburg-Lippe. Po skončení pietního aktu převzal starosta Kulek pro obec Provodov-Šonov od Komitétu 1866 ocenění za vzornou péči o památky z prusko-rakouské války. Následovala bohoslužba v evangelickém kostele sloužená tamním farářem Markem Bártou, který v emotivním kázání připomněl duchovní význam památek na padlé a do mše zařadil i německé duchovní písně, které v kostele zněly v dobách prince Schaumburg-Lippe a barona Ulmensteina. V kostele si pak návštěvníci ještě mohli prohlédnout drobnou panelovou výstavu věnouvanou činnosti Komitétu 1866 na bojištích České Skalice a Náchoda v posledních několika letech.

V odpoledních hodinách proběhla přes nepřízeň počasí poměrně hojně navštívená komentovaná prohlídka části náchodského bojiště z 27. června 1866 v okolí Václavic pod vedením příslušného technického referenta Matouše Holase a Ondřeje Krále. Odborný výklad a pohyb v autentickém terénu byl vhodně doplněn čtením vzpomínek některých vojáků, kteří se bitvy u Náchoda zúčastnili. V rámci vycházky byly slavnostně odhaleny pomník ev.č. NA-81 a NA-82 nedaleko Václavic na tzv. Wimpffenově stezce. Oba v letošním roce opravila restaurátkorka BcA. Pavla Szabová. Pod prvním uvedeným, který byl opraven z prostředků Komitétu 1866 za finanční podpory Královéhradeckého kraje, se nachází hrobný hrob padlých vojáků, druhou památku (opravou výhradně z prostředků Komitétu 1866) tvoří kamenná deska připomínající boj rakouského pěšího pluku č. 20 a jeho velitele plukovníka Alfonse Wimpffena.

Ulmenstein 1  Ulmenstein 2  Ulmenstein 3  Ulmenstein 4

Další fotografie ZDE.

 

 

Severní Čechy - Svijany, Březina, Boseň, Mnichovo Hradiště, Klášter Hradiště nad Jizerou.

V sobotu 12. října 2019 severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, D. Koral, J. Třešňák a P. Megela využil krásného podzimního dne, takže se mohlo pracovat od rána až do západu slunce. Většinu dopoledního času vyplnilo náročné zvelebení prostoru hřbitova 1866 ve Svijanech připomínající padlé ze srážky u Podolí 26. června 1866. Došlo k odstranění všech dřevin, včetně vykopání pařezů, které se nacházely v blízkosti pomníků ev. č. 35 - 38, kdy většina z nich dokonce bránila v potřebnému přístupu během opravy, která proběhla během několika měsíců letošního roku. V zadní části prostoru ohraničeného živým plotem byla posekána tráva a sestříhány spodní větve stromů z důvodu lepší přístupnosti při sekání trávy ze strany pracovníka Obecního úřadu Svijany. Rovněž byl přichycen uvolněný prut na vstupní bráně. Na závěr uvedených terénních prací v uvedené lokalitě D. Koral a J. Třešnák upravili okolí samostatného pomníku ev. č. 39 nacházejícího se na jiném místě bývalého bojiště.
Další práce byly přesunuty na sousední mnichovohradišťské bojiště z 28. června 1866 a nejdříve došlo v Březině k montáži kříže pomníku ev. č. 53, který byl kompletně opískován a nově opatřen ochranným nátěrem. Potom se brigádníci rozdělili a P. Novák, M. Janoušek a J. Třešňák posekali v Březině trávu u pomníku ev. č. 55, v Bosni ev. č. 44 a u Mužského ev. č. 52. Ve stejné době zbývající tři brigádníci odstranili několik polomů s vykopáním pařezů a celkově upravili okolí pomníku ev. č. 47. Následně u Mnichova Hradiště všichni drobně posekali trávu pomníků ev. č. 41 a 42. Další rozsáhlejší sekání proběhlo v Klášteře Hradiště n. J. na hřbitově u pomníku ev. č. 32, v místní zástavbě u pomníků ev. č. 17 - 20 a u severního okraje obce u pomníků ev. č. 10 - 15.
  
 

Střítěž - 1745 - 1866

28.9.2019 proběhla v obci Střítěž na Trutnovsku vzpomínková akce zaměřená na padlé vojáky z bitvy u Žďáru roku 1745 a bojů Prusko-rakouské války 1866.Nejprve proběhl pietní akt u dřevěného kříže upomínajícího na padlé vojáky z roku 1745.Po pauze na oběd a prohlídce válečných artefaktů nalezených na místních bojištích se účastníci akce přesunuli k pomníkům z války roku 1866,kde proběhly další pietní akty, nejprve u lazaretního hromadného hrobu 23 pruských a 17 rakouských vojáků,následně pak na pruském hřbitově u hrobu "Pruských poručíků" .Za Komitet 1866 se zúčastnili David Koral (v ustrojení zemské milice z období Slezských válek) a Pavel Vrba(zdařilé fotografie). Velice podařenou akci zorganizoval spolek Burkersdorf 1745 .

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-STRITEZ_1745-1866-28.9.2018/

  

 

 

153. výročí bitvy u Jičína

Dne 21.9.2019 se uskutečnila vzpomínková akce ke 153. výročí bitvy u Jičína.

Tradiční akce každoročně připomíná veřejnosti dění na druhém největším bojišti prusko-rakouské války 1866. Již devátým rokem zajistila tuto kulturní aktivitu nezisková organizace Muzeum přírody Český ráj z. s. ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 a letos s obcí Dílce. Akce je součástí projektu Muzea přírody Český ráj nazvaného Poznejme historii Jičínska, na který byla podána žádost o podporu v oblasti Kultury a památkové péče v programu Podpora kulturních aktivit na Královéhradecký kraj. Bohužel však podpora nebyla získána. Tradiční akce mohla být realizována v důstojném duchu díky nadšeným dobrovolníkům a sponzorskému daru Turistického centra Český ráj v Prachově.

Dopolední program byl zahájen v obci Dílce. Vojáci se seřadili v centru obce a odpochodovali k blízké hasičské zbrojnici, kde probíhaly ukázky výcviku a výzbroje a výstroje jednotlivých armád. Veřejnost  přihlížela ukázkám výcviku rakouské pěchoty, saských myslivců, pruských granátníků a rakouského dělostřelectva. Poté následoval pietní akt u hrobu saského setníka Subeho. Po provedení pietního aktu a čestných salv se vojáci přesunuli nad obec, kde byla předvedena bitevní ukázka inspirovaná děním v obci v roce 1866. Na začátku bitvy byla v oblasti obce Dílce mezera, která měly přijít saské jednotky. Rakouské jízdě se nedařilo tuto oblast udržet a stejně jako v ukázce Prušáci pronikli do obce a snažili se postupovat k Jičínu. Zastavila je dělostřelecká palba a protiútok rakouské pěchoty. Poté na bojiště dorazila saská armáda. Italové (vojáci sloužící v rakouské armádě) bránící tento úsek si však spletli stejnokroje a zahájili palbu do svého spojence. Omyl se však vysvětlil a spojené rakousko-saské jednotky vytlačily Prusy z Dílců.

Následoval pietní akt u pomníku Saského královského sboru nad obcí Dílce, v místě, odkud korunní princ Albert velel svým jednotkám. Pak převzali velitelé tradičních historických jednotek z rukou paní starostky Děkovný dekret obce Dílce za účast na připomínce 153. výročí bitvy u Jičína.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/153._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Dilce

Tradiční odpolední program se konal v obci Prachov, kde u pomníků nazdobených vlaječkami Rakouska, Pruska a Saska proběhl pietní akt. Po uctění památky padlých vojáků rakouského 35. pěšího pluku a pruského pluku č 18. se vojáci přesunuli na místo bitevní ukázky. Bitevní ukázka se letos uskutečnila na novém, ale o to autentičtějším místě, a to v lese nad zelenou turistickou značkou směřující na Jinolice. Prusové útočili ze stejného směru jako v roce 1866 tedy do svahu nahoru proti rakouským vojákům rozmístěným v terénu. V prostoru ukázky byly dokonce i pokácené stromy, za kterými se kryli saští myslivci proti útoku Prusů. Boj na tomto novém bojišti byl pro vojáky velmi zajímavý, neboť v takovém terénu nejdou držet sevřené formace a vojáci museli využívat právě terén a provádět harcovnický boj. Na bojišti byla instalována i fotopast, která pořídila pár velmi zajímavých záběrů. Po bitevní ukázce byl každému vojákovi na bojišti předán účastnický list a oblíbený „minidárek“.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/153._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Prachov

Večer se pak konalo tradiční zapálení svíček u pomníků v Prachovském sedle, kdy vojáci rozsvítili svíčky u pěti pomníků nacházejících se v obci Prachov.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/153._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Prachov_vecer

Organizátoři akce děkují všem zúčastněným historickým jednotkám za podporu a těší se na shledání v dalším roce.
Akce se účastnili: SVH Liberec o.s., Sanitní jednotka Saského armádního sboru, Českomoravský klub vojenské historie - Předměřice nad Labem, Garda města Hradec Králové, KVH gardekorps, Dělostřelecký obřad 21. pěšího pluku, KK Inf Rg.Nr8 Brno, Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18, Hradec Králové, Tradiční historická jednotka 73. pěšího pluku Železnice, Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74.

 

Severní Čechy - Turnov a Svijany.

Ve středu 18. září 2019 odpoledne proběhla v Turnově u pomníků ev. č. 28 - 30 brigáda jejíž náplň spočívala v odstranění mechu z obrubníku plotu, sestřižení dřevin zasahujících k pomníkům a celkové úpravě pietního prostoru. Další činnost M. Janouška a P. Nováka byla ve Svijanech, kde natřeli stojan a kotvící traverzy naučného panele 1866. Ve stejné době J. Náhlovský s D. Koralem posekali trávu u zdejšího pomníku ev. 34. Potom se všichni brigádníci přesunuli do blízkosti obce Přepeře a upravili okolí pomníku ev. č. 34.

 

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-BRIGADA_TURNOV_SVIJANY_PREPERE_18.9.2019/

 

 

 

Lípa+Rosnice

Neděle 15. září byla pro členy Komitétu 1866 malým svátkem, neboť byly na bojišti u Hradce Králové představeny veřejnosti další dva opravené pomníky. Obě památky restauroval kameník Lukáš Melaga z Ostroměře. Prvním byl pomník ev.č. 193 pruských npor. Ferdinanda von Notze a Gustava von Rechenberga v Lípě. Této akce se zúčastnil za Všestary starosta obce pan Michal Derner, za Komitét kromě četných členů spolku, předseda Miroslav Suchý, paní Blanka Karešová, Jiří Synek, který celou akci moderoval a „strážce pokladu“ Martin Barus. Za pruskou stranu to byli zejména členové KVH Předměřice a hudba Gardy města Hradce Králové. Slavnostnímu aktu bylo přítomno také množství diváků z řad místních obyvatel. U památky zazněly krátké projevy starosty Všestar a předsedy Komitétu, byly položeny věnce a vypálena čestná salva. Zástupcům obce Všestar a KVH Předměřice byly předány děkovné dekrety za poskytnuté příspěvky na opravu obou pomníků. Po ukončení přejeli zúčastnění do Rosnic, kde byl opraven kříž na hrobě 10 rakouských a pruských vojáků ev.č. 399. Proběhl podobný scénář jako u předchozí památky opět za přítomnosti starosty Všestar Michala Dernera, ostatních hostů a četných diváků. Vojenská hudba zahrála několik pochodů a byla vypálena čestná salva. Oba slavnostní akty překvapily poměrně značným počtem diváků.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-akce_Lipa_Rosnice_15.9.2019/

lr1 lr2 lr3 lr4

 

 

 

 

 

Předseda Komitetu 1866 v Českém rozhlase.

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-09-15
Je to od 17:10 pořad Neděle plus, stopáž 17:25:43

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM