Brigáda na bojišti u Hradce Králové

   

 

V neděli 10. října 2021 se uskutečnila na královéhradeckém bojišti brigáda, které se zúčastnili: Š. Demlová, B. Karešová, M. Deml, J. Kozák, J. Musílek, M. Musílek, I. Stolín, M. Suchý a J. Vilím. Sešli jsme se u saského hřbitova v Dolním Přímu kde byl vyčištěn celý prostor hřbitova, očištěny pomníky a odstraněna tráva. Na levé straně jsme odstranili větev akátu, která stínila pomníky, na pravé straně několik keřů hlohu (se starostou dohodnuto B. Karešovou uklizení větví a dřeva). Přejeli jsme do Horního Přímu, kde byl posekán prostor u pomníku č. 320 rakouského 74. pěšího pluku. Poté jsme se přemístili k lesu Holá kde byl pořezán nálet a posekána tráva u pomníku č. 9 rakouského plk. Bindera a pyramidy č.247. Zde po prosvětlení prostoru pokácením části napadeného lesa v sousedství bují černý bez do výše pomníků. V areálu byly odstraněny i dva suché vzrostlé smrky, z nichž jeden hrozil zřícením na pyramidu. Poslední akcí bylo posekání silně zarostlé stráně a ošetření pomníku č. 248 pruského poručíka Sperlicha u Spáleného mlýna. Než jsme se rozjeli, cestou jsme poseděli na Chlumu při kávě a svačině. Všem „účastníkům zájezdu“ za Komitét děkujeme.

 

Cerekvice nad Bystřicí

Dne 7.10. 2021 pánové M. Suchý, R. Balcárek a M. Deml za přítomnosti starosty obce Cerekvice nad Bystřicí M. Tobolky, odhalili opravený pomník ev. č. 98 na místním hřbitově. Po několika letech byl vrácen zpět zcela netypický kříž, který byl ulomen.

 

 

 

 

brigáda Probluz

Dne 7.10. 2021 M. Suchý a L. Petr pokračovali v opravě písma na hřbitově v Probluzi. Jednalo se o pomníky ev. č. 51, 48, 55, 59,52, 53 a 233.

 

 

 

brigáda Chlum

Dne 24.9. 2021 M. Suchý a R. Balcárek vyrovnali betonovou maltou vybetonovanou podezdívku plotu za pom. ev. č. 28 - Beckers, před plánovanou opravou.

  

 

Rozsvícený Svíb

Dnes už tradiční, a velice oblíbená akce „Rozsvícený Svíb“ se konala, jak oznamoval plakát, “4. září 2021 v Čistěvsi u památného lesa Svíbu“. Příchozí si mohli prohlédnout dobové ležení, zhlédnout krátkou bitevní ukázku, či účastnit se polní mše v prostoru u pomníku Myslivce. Úderem poledne začal pochod Svíbem doprovázený zasvěceným výkladem člena Komitétu 1866 M. Štrycha. Vyvrcholením celé akce byl ovšem až večerní komentovaný pochod, kterému předcházel krátký pietní akt, rovněž u Myslivce. Tam byla také celá akce ve 24.00 hodin zakončena večerkou.

Nechybělo ani občerstvení, o které se postaral Sbor dobrovolných hasičů Čistěves, nechyběla ani možnost zakoupení drobných upomínkových předmětů.

  

 

Vzpomínková akce na 155. výročí prusko-rakouské války v Tovačově

V sobotu 2. října 2021 si město Tovačov za krásného slunečného počasí připomnělo již 155. výročí prusko-rakouské války, která těžce zasáhla i tento malebný kout Hané. Již od brzkého rána mohli obyvatelé v ulicích města potkávat vojáky v historických uniformách rakouské a pruské armády. Téměř celý bohatý program se tentokrát odehrával v areálu tovačovského zámku, který poskytl vojákům i divákům ideální zázemí a autentickou dobovou kulisu, neboť válečné události 15. července 1866 se neodehrávaly pouze na polích a lukách severně od města, ale k těžkým bojům došlo i o areál zámku a nedaleký přechod přes mlýnský náhon.

Dopolední program byl zahájen koncertem dechové hudby 6. praporu polních myslivců z Náchoda, která zahrála několik tanečních písní i vojenských pochodů. V 10 hodin přivítal diváky shromážděné pod pódiem na nádvoří zámku starosta Marek Svoboda a spolu s místostarostou Jaroslavem Vránou a kastelánkou zámku Květou Zajícovou udělili ocenění Tovačova za přínos v oblasti propagace a rozvoje města několika jeho občanům a také Jiřímu Synkovi (místopředseda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866). Velitelům vojenských historických jednotek byl předán děkovný dekret. Předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý ocenil významný podíl na organizaci vzpomínkových akcí předáním dekretu a pamětní medaile ke 155. výročí války roku 1866 starostovi města a kastelánce zámku a ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radek Balcárek oba dekoroval pamětním křížek ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové.Následoval křest nového průvodce po naučných stezkách Po stopách bitvy u Tovačova 1866 a Po stopách války z roku 1866 na Přerovsku z pera J. Synka, kterou vydal Komitét 1866 ve spolupráci s městem Tovačov. Průvodce přehlednou formou popisuje události prusko-rakouské války v prostoru mezi Prostějovem a Přerovem a také památky, které se zde nacházejí. Navazuje na ediční řadu průvodců po celkem 13 naučných stezkách na bojištích severních a východních Čech v předchozích letech vydanou Komitétem 1866.Od 10.30 hodin měli diváci možnost zhlédnout ukázky výcviku pěchoty, dělostřelectva i pruského a rakouského jezdectva, které svým komentářem doprovázel velitel Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74 Petr Lazurko.Ve stejnou dobu byla v obřadní síni zámku zahájena přednáška J. Synka na téma Tovačovsko ve válečném roce 1866. V první části své prezentace doplněné bohatým obrazovým doprovodem shrnul J. Synek události v okolí Tovačova 14. a 15. července 1866 a podrobně se zaměřil na průběh srážky v okolí města. Následoval přehled všech tovačovských památek s výkladem o jejich historii. Nebyly opomenuty ani nejdůležitější pomníky v okolních obcích a zmíněny byly i dnes již zaniklé památky, po nichž se dochovaly pouze dobové fotografie.Po obědě zajištěném pro vojenské jednotky díky řediteli Základní a mateřské školy Tovačov Leonu Bouchalovi a kuchařkám školní jídelny, kterým patří velký dík, se všichni shromáždili na tovačovském náměstí. Ve 13.15 hod. pak z náměstí vyrazil za břeskných zvuků vojenského marše slavnostní průvod vedený starostou a místostarostou města, senátorkou Jitkou Chalánkovou a představiteli Komitétu 1866, které následovala vojenská dechová hudba, rakouské a pruské pěší jednotky, jezdectvo a velké množství diváků, kteří se shromáždili k odpolednímu programu akce. Všichni zamířili k nedalekému kříži u bývalého mlýna, který připomíná těžké zranění rakouského podporučíka Roberta Abeleho v průběhu bojů o město. Na tomto památném místě se konal pietní akt, kterým si účastníci připomněli oběti prusko-rakouské války a následné epidemie cholery. Starosta města poděkoval všem, kdo se podílejí na údržbě památek z tohoto válečného konfliktu a na udržování tradice tovačovských vycházek po bojišti a vzpomínkových akcí. Senátorka Chalánková pozdravila všechny přítomné a připomněla důležitost poučení z historie pro současný život. Následovalo položení věnců, z nichž jeden byl M. Suchým a Šárkou Demlovou uvit z dubových ratolestí pocházejících z lesa Svíbu, tedy z místa, kde byl v průběhu bitvy u Hradce Králové doslova každý centimetr půdy zkropen krví vojáků obou znepřátelených stran. Pieta byla zakončena čestnou salvou rakouských polních myslivců a po národních hymnách České republiky, císařského Rakouska a královského Pruska se průvod vydal za zvuků vojenského pochodu do areálu zámku, přičemž defiloval před přihlížejícími tovačovskými občany.Na nádvoří zámku se pak odehrála závěrečná část programu – bitevní ukázka na motivy skutečných událostí z 15. července 1866 moderovaná J. Synkem. Výkon vojáků v dobových uniformách byl na jejím konci po zásluze odměněn bouřlivým potleskem diváků.Je třeba poděkovat všem, kdo se na organizaci a zajištění zázemí této akce podíleli a to především představitelům města (starostovi M. Svobodovi, místostarostovi J. Vránovi, kastelánce zámku K. Zajícové a řediteli školy L. Bouchalovi), Komitétu 1866 a všem členům klubů vojenské historie, kteří se do Tovačova sjeli. Z rakouských jednotek to byl hulánský pluk č. 1 Merveldt (velitel Zdeněk Ševčík), Spolek přátel vojenské historie – 6. prapor polních myslivců z Náchoda (Ondřej Král), Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74 (P. Lazurko), 27. prapor polních myslivců (Jan Juna), dělostřelecká baterie Vilím-Musílek, jeden kyrysník (Radek Teichman) a jeden voják pěšího pluku č. 59 (Ivo Žváček). Pruská armáda byla zastoupena Kavalerií Náchod v uniformách gardového husarského pluku (Petr Bohuš) a Gardou města Hradce Králové pod velením R. Balcárka. Kolorit akce dotvářeli dámy a pánové v dobových šatech 19. století (Blanka Karešová, Natálie Sailerová, Jana Čížková, Simona Štěpařová, Pavel Hřebík). Svou hudbou celou akci doprovázela Dechová hudba 6. praporu polních myslivců z Náchoda (kapelník Jaroslav Vlček). Je třeba také poděkovat ostatním členům Komitétu 1866, kromě již zmíněných, kteří se podíleli na organizačním zajištění akce (Zdeněk Studený, M. Barus, P. Lazurko) nebo prodeji tiskovin z produkce spolku (Jiří Kozák, Václav Hradil, M. Barus).Toto tovačovské setkání završilo sérii vzpomínkových akcí, které se v letošním roce uskutečnily na většině českých historických bojišť války roku 1866 (např. ve Vysokově, České Skalici, Trutnově, Jičíně a u Hradce Králové) a důstojně připomněly 155. výročí prusko-rakouské války.

155. výročí bitvy u Tovačova – 1866 – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

 

Severní Čechy - Přepeře, Svijany, Březina, Ševčín a Kuřívody

V sobotu 2. října 2021 byl u přepeřských pomníků ev. č. 31 - 33 odstraněn mech z jejich kamenných částí a obrubníku plotu. Dále došlo k sestříhání břečťanu na části zdi, která se nachází v jejich blízkosti. Pokračování prací následovalo ve Svijanech u pomníků ev. č. 35 - 38 s vytrháním plevelů a očištěním kříže na Drygalskiho pomníku a centrálním pomníku. U pomníku ev. č. 39 byla posekána tráva a uhrabáno listí. Po přesunu na mnichovohradišťské bojiště došlo k posekání trávy u pomníku ev. č. 1, 3, 35, 53 a 55. Odpolední čas vyplnila stejná činnost na bojišti u Kuřívod u pomníků ev. č. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 a 13. U zdejšího pomníku ev. č. 1 byly vytrhány plevele. Celodenní brigády se zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek a P. Megela.

1866-brigáda severní Čechy 2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Brigáda na náchodském bojišti

Drobná brigáda na náchodskem bojišti provedená P.Tylšem. Bylo osečeno okolí pomníku a křížků  číslo 69 79 84 85 88 89 90 96 97 101 102 103
  
 

Brigáda Dolní Přím a okolí

Pan J.Třešňák provedl drobnou brigádu na bojišti v okolí Dolního Přímu,posekal trávu a upravil okolí zdejších památek na válku 1866.

1866-brigáda Dolní Přím 2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové.

Dne 20.9. 2021 proběhla další z plánovaných brigád na hřbitově v Probluzi. Pánové M. Suchý a L. Petr obnovili písmo na památkách ev. č. 46,48,49 a 50.

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM